Економічний енциклопедичний словник

Бригадна організація праці — форма організації та стимулювання колективної праці, яка ґрунтується на матеріальній заінтересованості та відповідальності всіх членів колективу за кінцеві результати роботи. Набула поширення в розвинених країнах світу. Передбачає перехід до автономної бригади більшості колишніх функцій капіталіста, а згодом і менеджерів нижньої ланки з контролю за працею (своєчасний вихід на роботу, ритм праці, контроль за якістю продукції, впровадження гнучкого графіка праці, розподіл заробітної плати та ін.), що сприяє економії робочого часу, збагаченню праці, збільшенню самостійності і творчості найманих робітників, посилює їх роль як організаторів виробництва. В автономних бригадах розвивається бригадне (групове) раціоналізаторство, немало передових фірм залучали їх до створення нових товарів, нормування і планування праці, до вироблення і реалізації кадрової політики тощо, що сприяло формуванню і розвитку тенденції до самоуправління і самоорганізації, зростанню продуктивності праці. Якісно новими формами автономних бригад стають наскрізні, сформовані із спеціалістів різного профілю, які забезпечують процес безперервного виробництва за дво- або тризмінного циклу виробництва, посилюючи колективізм працівників. Командна форма організації праці поширилась наприкінці 90-х років XX ст. у США на понад 70% корпорацій. Крім того, зростає співробітництво автономних бригад з відділеннями НДДКР та деякими іншими підрозділами як у межах окремих фірм, так і їх філій, що сприяє формуванню сукупного працівника на мікрорівні, співробітництву та солідарності між різними ланками виробництва, а загалом — гуманізації економіки. На цій основі зменшується кількість ієрархічних рівнів у системі управління фірмами, корпораціями, послаблюється централізм, зростає синергічний ефект від співробітництва, а отже, соціально-економічний потенціал цих організацій, знижується техніко — економічне, організаційне та адміністративне панування капіталу над найманою працею. Завдяки цьому на рівні окремих підприємств (одиничний поділ праці) дещо послаблюється відчуженість робітників від процесу управління виробництвом. У деяких розвинених країнах успішно функціонують самокеровані кооперативи. Завдяки цьому на рівні окремих підприємств частково втрачає силу така ознака капіталістичного способу виробництва, як відчуженість найманих працівників від процесу праці, від управління виробництвом і власністю. У політекономічному аспекті перехід функцій контролю за працею до автономної бригади означає експлуатацію організаторських здібностей трудового колективу та привласнення відповідної частки доходів. Водночас частку доходів за виконання цих функцій отримує автономна бригада.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити