Економічний енциклопедичний словник

Вартість товару — уречевлена в товарі суспільно необхідна праця товаровиробників з урахуванням його якості та відносини економічної власності між людьми, що виникають у процесі виготовлення і обміну продукту внаслідок суспільного поділу праці й здійснюються між ними на основі витрат такої праці. В.т. поєднує в собі характеристику всіх елементів економічної системи і передусім продуктивних сил і відносин економічної власності. Крім того, В.т. — історична категорія. Це означає, що на кожному етапі розвитку вона наповнюється елементами якісно або сутнісно нового економічного змісту. Вплив продуктивних сил на В.т. відбувається безпосередньо — шляхом зростання продуктивності праці (нині налічується близько 60 окремих факторів такого впливу), що обернено пропорціонально впливає на одиницю В.т. з урахуванням незмінності його споживної вартості, а отже, корисного ефекту; з поліпшенням якості товарів спостерігається складніший механізм впливу. Водночас інтенсивність праці впливає на В.т. прямо пропорціонально й охоплює як продуктивні сили, так і відносини економічної власності. Загалом вплив останніх (передусім зміни форм власності) на В.т. здійснюється опосередковано, а окремих її елементів, наприклад, зміни форм або систем заробітної плати, — безпосередньо; удосконалення техніко — економічних відносин — опосередковано; окремих елементів організаційно-економічних відносин, наприклад, удосконалення стимулюючої функції менеджменту — прямо, а функції координації — опосередковано. Із посиленням міжнародної конкуренції, зростанням рівня відкритості національної економіки, процесу соціалізації економіки та інших факторів у формуванні В.т. зростає роль споживної вартості. Наповнення В.т. якісно новим змістом відбувається у межах капіталістичного способу виробництва (в т.ч. на кожній його стадії та етапі); а сутнісно новим змістом, за якого домінантою стане споживна вартість, вона наповнюється лише за умови соціалізму, а отже, з появою соціалістичного товару.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити