121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The arts
Painting in England \ Живопис Англії

Painting in England in the period of the 15th-17th centuries was represented mostly by foreign artists.

In the 16th century Hans Holbein the Younger1, a well-known painter was invited to London by the King Henry VIII. Though he did not create any painting school in England he nevertheless played an important part2 in the development of English portrait art. Later Charles I made the Flemish painter Van Dyck (a pupil of Rubens3) his Court painter. Van Dyck founded a school of aristocratic portrait painting. Another painter Peter Lely came from Holland in 1641. He became celebrated for his portraits of the idle and frivolous higher classes.

The 18 century was the century during which a truly national painting school was created in England. Portrait art at that time was the main kind of painting. It depended upon the conditions under which the English painting school developed.

The Industrial Revolution in England greatly influenced art as a whole, and painting in particular4. Such trends in painting5 as the genre school, realistic landscape and portraiture schools6 expressed the social contradictions of English life. The new trends may be traced in the works of Wilkie, Lawrence and Constable.

Sir David Wilkie (1785-1841), the leader of the genre school, preferred pictures from which a moral concerning the simple virtues7 could be drawn. One of his well-known pictures is Village Politicians. With this trend not only portraits of common people but their life and labour were introduced in art.

The second tradition, that of realistic landscape, was represented by John Constable (1776-1837). In portraiture Sir Thomas Lawrence (1769-1830) continuing the manner of the 18th century introduced more realism.

In the second part of the nineteenth century England entered upon important stages of her artistic development. Some known painters — Dante Gabriel Rossetti and others formed themselves into a «brotherhood» with the title of Pre-Raphaelites8 that expressed their deep admiration for the masters who preceded Raphael. This school had a great influence on the development of English pictorial art.

Portrait art always occupied an important part in English painting and nowadays there are prominent portraitists who continue the traditions of the famous English masters. These traditions are obvious in the portraits of by Graham Sutherland (1903), Ruskin Spear (1911), Paul Hogarth (1917).

With the 20th century impressionism, cubism, abstractionism entered English painting and certainly influenced it, though many gifted artists have found and are following their own realistic way in art. Most of the famous British painting collections may be seen in museums and art galleries of London: the Tate Gallery9, the National Gallery10 and the National Portrait Gallery and others.

ЖИВОПИС АНГЛІЇ

Живопис Англії періоду XV- XVII століття був представлений здебільшого зарубіжними митцями.

У XVI ст. Ганс Гольбейн Молодший, відомий художник, був запрошений до Лондона королем Генріхом VIII. Хоча він і не створив школи живопису в Англії, тим не менше він відіграв важливу роль у розвитку портретного мистецтва в Англії. Пізніше Карл І зробив фламандського художника Ван Дейка (учня Рубенса) своїм придворним художником. Ван Дейк заснував школу аристократичного написання портретів. Інший художник Пітер Делі приїхав із Голландії у 1641 році. Він відзначився своїми портретами лінивих та легковажних представників вищих класів.

XVIII століття стало добою реального створення національної мистецької школи в Англії. Мистецтво написання портретів стало основою малярства. Це було продиктоване умовами, у яких розвивалася школа мистецтв в Англії.

Промислова революція в Англії значною мірою вплинула на мистецтво в цілому і на живопис зокрема. Такі напрями у малярстві, як школа жанрового живопису, реалістичного пейзажу та портрету відображали соціальні протиріччя англійського життя. Вплив нових віянь спостерігається в роботах Лоуренса та Констебля.

Сер Девіл Вілкі (1785-1841), котрий очолював школу жанрового живопису, надавав перевагу картинам, на яких відображались моральні чесноти простих речей. Одна з його відомих картин— «Сільські політики». Цей напрям у живописі започаткував не лише написання портретів простих людей, а й зображення їхнього побуту та праці.

Другий напрям, а саме: реалістичного пейзажу, був представлений Джоном Констеблем (1776-1837). Портретний живопис сера Томаса Лоуренса (1769-1830), продовжуючи традиції XVIII ст., стає ще більше реалістичним.

У другій половині XIX ст. Англія вийшла на новий рівень розвитку мистецтва. Деякі відомі художники, Данте Габріель Росетті та інші, об’єдналися у братство, що мало назву «Прерафаеліти», що віддавало шану майстрам, які передували Рафаелю. Ця школа мала вагомий вплив на розвиток англійського живопису.

Портретний живопис завжди займав важливе місце у малярстві Англії. І сьогодні є відомі портретисти, які продовжують традиції великих англійських майстрів минулого. Це відчутно у творах Грема Сазерленда, Раскіна Спера, Пола Хогарта.

Разом із XX століттям поняття імпресіонізм, кубізм, абстракціонізм увійшли в англійське мистецтво і звичайно вплинули на нього, хоча чимало обдарованих майстрів започаткували свої реалістичні напрями та притримувались свого шляху в мистецтві. Більшість відомих британських колекцій живопису можна побачити у музеях і картинних галереях Лондона, таких, як: Тейт-галерея, Національна галерея, Національна галерея портрету та інших.

1. Hans Holbein the Younger— Ганс Гольбейн Молодший (1497-1543), німецький художник

2. to play an important part — відігравати важливу роль

3. Rubens — Рубенс (1577-1640), відомий фламандський художник

4. in particular — особливо

5. trend in painting — течія в мистецтві

6. realistic landscape and portraiture schools — школи реалістичного пейзажу та портрета

7. virtue [və:tju:] — позитивна риса, чеснота

8. Pre-Raphaelites [,prι:'ræfəlaιts] — англійські художники, які вимагали повернення до мистецтва епохи раннього Ренесансу

9. the Tate Gallery — галерея Тейт, постійна лондонська виставка витворів мистецтва та скульптури

10. the National Gallery — Національна галерея в Лондоні (до неї належить Національна портретна галерея)

Questions

1. What foreign artists represented painting in England in the 15th—17th centuries?

2. When was a truly national English painting school created?

3. What trends in painting expressed the social contradictions of English life?

4. Who was the leader of the genre school in England?

5. What did the painters of the second part of the 19th century of England express in their works?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити