121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The arts
Famous english artists \ Відомі англійські митці

William Hogarth (1697-1764) was the first man to raise1 British pictorial art2 to a level of importance. He was bom in London. His father was a schoolmaster. His early taste for drawing3 was remarkable and after schooling normal for his day he was apprenticed4 to a silver-plate engraver5.

His success he attributed to hard labour, «I know of no such thing as genius», he wrote —«genius is nothing but6 labour and diligence7».

Hogarth painted many pictures. Marriage Contract is the first of the series of his pictures forming the famous «marriage a la mode»8. Both fathers in the picture are seated to the right. One, an Earl, with points pride to his family tree; the other, probably an alderman of the City of London, examines the marriage settlement. The Earl’s son admires himself in the looking-glass; the alderman’s daughter trifles with her wedding ring and listens to the pleasantries of a young lawyer.

The subject of the picture is a protest against marriage for money and vanity9. Hogarth was the first great English artist.

Sir Joshua Reynolds (1723-1792), the first President of the Royal Academy, was not only a painter but the founder of the academic principles of a British School.

His own work was influenced by the Venetians, Titian10 and Veronese11. His passion for rich depth of shadows12 was fortunate; to obtain it he used bitumen.

The third great figure, of the 18th century painting— Thomas Gainsborough (1727- 1788)— was bom in 1727 in the small market town of Sudbury in Suffolk.

Gainsborough had little academic training, he learned to paint not by plodding in the studio, but by observing the actual world. Van Dyck’s graceful poses and silvery tones fascinated him and played a large part in determining the development of his skill. Perhaps the best known to-day of all Gainsborough’s portraits is the famous Blue Boy.

But curiously enough it was little known in Gainsborough’s day and there is no definite information14, about the date of the painting. It is a portrait in a Van Dyck habit15. There is an opinion that Gainsborough painted The Blue Boy in order to establish the point which he had made in a dispute16 with Reynolds and other painters, when he maintained that the predominant18 colour in a picture should be blue. His picture The Cottage Girl with Dog and Pitcher attracted general attention19. The picture representing a small country girl was first exhibited in 1814; the easy pose of the girl, the natural turn of her head and the expression of her face make a true to life20 picture.

Gainsborough always thought of himself as a landscape painter, but torn away from his real love by the necessity to paint portraits in order to earn his living21.

He was the first to introduce22 lyrical freedom into British painting. His achievement lay in the discovery of the beauty of his native landscape.

ВІДОМІ АНГЛІЙСЬКІ МИТЦІ

Вільям Хогарт був першим, хто підняв британське ілюстративне мистецтво на належний рівень. Він народився у Лондоні. Його батько був шкільним вчителем. Його ранній нахилдо малювання був вражаючим, і після уроків він навчався у гравера по сріблу.

Його успіх — це важка праця. «Я знаю, що не існує такої речі, як геніальність, писав він, — геніальність — це ніщо інше, як праця і старанність».

Хогарт намалював чимало картин «Шлюбний контракт» — перша із серп картин, що складає відомий цикл «Модний шлюб». На картині обидва батьки зображені праворуч. Один із них — граф, вказує з гордістю на свій родовід, інший, мабуть, член міської управи Лондонського Сіті, вивчає шлюбну угоду. Син графа насолоджується своїм виглядом у дзеркалі, дочка члена міської управи крутить у руках обручку і слухає компліменти молодого адвоката.

Тема цієї картини— протест проти шлюбу заради грошей і пихи. Хогарт був першим відомим англійським митцем.

Сер Джошуа Рейнольдс, перший президент королівської академії, був не лише художником, а й засновником академічних принципів «Британської школи».

На його власні картини значний вплив мали венеціанці Тіціан і Веронезе. Його захоплення багатством тіньових контрастів було успішним; щоб досягти цього він використовував гірську смолу.

Третьою відомою особистістю XVIII ст. був Томас Гейнсборо, який народився у 1727 р у маленькому містечку Садбері у графстві Сафолк Гейнсборо не отримав повної академічної освіти. Він вчився малювати, не ретельно працюючи у студії, а споглядаючи реальний світ. Величні пози і сріблясті відтінки в картинах Ван Дейка зачарували його і значною мірою вплинули на подальший розвиток його майстерності. Мабуть, найвідомішим серед робіт Гейнсборо є портрет «Хлопчик у блакитному».

Доволі цікаво, що ця робота не була широко відома за життя Гейнсборо, тому невідома точна дата написання цієї картини. Це портрет у стилі Ван Дейка Існує думка, що Гейнсборо намалював «Хлопчика у блакитному» для того, щоб відстояти свою точку зору у диспуті з Ван Дейком та іншими художниками, що переважати на картині має голубий колір. Його картина «Сільська дівчина з собакою та кухлем» привернула увагу публіки. Картина, що зображує маленьку сільську дівчинку, була вперше виставлена на показ у 1814 році. Проста поза дівчинки, природний порух її голови, вираз обличчя зробили цю картину реалістичною.

Гейнсборо завжди вважав себе пейзажистом, але змушений був облишити своє справжнє захоплення пейзажами і малював портрети, щоб заробляти на прожиття.

Він першим започаткував ліричну свободу у британському мистецтві. Його успіх грунтується на осягненні краси рідної природи.

1. to be the first man to raise — бути першим художником, який піднімає

2. pictorial art — ілюстративне мистецтво

3. taste for drawing — нахил до малювання

4. to be apprenticed — бути помічником майстра, учнем

5. engraver [ιn'qreιvə] — гравер

6. nothing but — тут не що інше, як

7. diligence ['diliʤəns] — старанність

8. «marriage a la mode» — (франц.) серія картин «модний шлюб»

9. vanity [vænιtι] — пиха, суєта

10. Titian — Тіціан Вечелліо (1477-1576), славетний італійський художник

11. Veronese Paolo — Веронезе Паоло (1528-1588), славетний італійський художник

12. depth of shadows — тіньові контрасти

13. curiously [.kjuərι'ɔslι] — цікаво

14. definite information — певна інформація

15. in a Van Dyck habit — у манері Ван Дейка

16. dispute — дискусія

17. maintain — твердити, відстоювати

18. predominant — що переважає, пануючий

19. to attract general attention — привертати загальну увагу

20. true to life — тут: життєвий, реалістичний

21. to earn one’s living — заробляти на життя

22. introduce — представляти

Questions

1. Who was the first English artist of the 17th—18th centuries?

2. What is the subject of Hogarth’s picture The Marriage Contract?

3. Who was the first President of the Royal Academy?

3. What pictures by Gainsborough do you know?

4. Did Gainsborough paint only portraits?

5. What is the predominant colour in his pictures?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити