121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Systems of education in Great Brinain and in the USA
Education in Great Britain \ Система освіти у Великій Британії

Education in Britain is compulsory1 between the ages of 5 and 16 (4 and 16 in Northern Ireland).

Primary education includes three age ranges: nursery for children under 5 years, infants from 5 to 7, and juniors from 7 to 11 years old. About half the children under the age of 5 receive nursery education2, and many other children attend pre-school playgrounds mostly organised by parents.

Compulsory primary education begins at the age of 5 in England, Wales and Scotland, and 4 in Northern Ireland. Children usually start their school career3 in an infant school and move to a junior school or department4 at the age of 7.

Pupils in England and Wales begin to tackle5 a range of subjects including those stipulated6 under the National Curriculum, which will form the basis of their education until the age of 16. Subjects covered include English, mathematics and science, along with technology, history, geography, music, art and physical education and, for older pupils, a modem language. Religious7 education is available8 in all schools, although parents have the right to withdraw9 their children from such classes. Secondary schools are generally much larger than primary schools. A small proportion attend fee-paying private, or «independent»11 («public») schools. The large majority of schools teach both boys and girls together. The school year in England and Wales normally begins in September and continues into the following July. In Scotland it runs from August to June and in Northern Ireland from September to June and has three terms. Pupils of all ages take part in workplace activities12 that, teachers believe, «help them to develop personal as well as commercial skills13».

At 7 and 11 years old, and then at 14 and 16 at secondary school, teachers measure children’s progress in each subject. Parents receive regular information about the way their child’s school is performing14, as well as their child is progressing.

The main school examination, the General Certificate of secondary education (GCSE) examination is taken in England, Wales and Northern Ireland at around the age of 16. If pupils are successful, they can continue to more advanced15 education or training. Many study for «A» (Advanced) and «AS» (Advanced Supplementary16) level qualifications. These are two- year courses in single subjects. Students usually take two or three subjects which may be combined with one or two «AS» courses, which are offered by both schools and colleges. These exams are the main standard for entry university education and for many forms of professional training.

There is also a Certificate of Pre- Vocational17 Education (CPVE) for those staying at school for a year after the age of 16; this provides18 a preparation19 for work or vocational courses.

СИСТЕМА ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Освіта у Великій Британії є обов’язковою у віці від 5 до 16 років (4 і 16 у Північній Ірландії).

Початкова освіта включає три вікові групи малі діти до 5 років, діти від 5 до 7 років, підлітки від 7 до 11 років. Близько половини дітей до 5 років відвідують дитячий садок і чимало дітей ходить у дошкільні групи, здебільшого організовані батьками.

Обов’язкова початкова освіта починається у віці 5 років в Англії, Валлії, Шотландії, і з 4 років у Північній Ірландії. Діти починають свою шкільне життя у молодшій школі, потім переходять у середню школу чи відділ із 7 років.

Учні в Англії та Валлії починають вивчати предмети, які передбачені національною програмою освіти, які становлять базу їхньої освіти до 16 років. Предмети включають англійську мову, математику, природничі та технічні науки, історію, географію, музику, малювання, фізичне виховання і для старших дітей сучасну англійську мову. Релігійна освіта передбачається в усіх школах, хоча батьки мають право заборонити дітям відвідувати такі уроки. Загальноосвітні школи більші від початкових. Незначна кількість учнів відвідує платні приватні чи «незалежні школи». У більшості шкіл хлопчики і дівчатка навчаються разом. Навчальний рік в Англії та Валлії зазвичай починається у вересні і триває до липня. У Шотландії він триває з серпня до червня, а в Північній Ірландії з вересня до червня і складається з трьох семестрів Учні всіх вікових категорій працюють у майстернях чи на виробництві, оскільки вчителі переконані, що це допомагає у формуванні особистості і комерційних навичок.

У віці від 7 до 11 років, а згодом від 14 до 16 у середніх школах вчителі визначають успіхи дітей із кожного предмету. Батьки регулярно отримують інформацію про те, як їхня дитина вчиться та в чому досягла найбільших успіхів.

Основний шкільний іспит на сертифікат середньої освіти складають діти в Англії, Баллії та Північній Ірландії у 16-річному віці Якщо його складено успішно, можна продовжувати освіту на вищому рівні навчання чи виробничої спеціалізації. Багато хто продовжує навчання на рівні «А» (підвищеної складності) та рівні «AS» — додатковому рівні кваліфікації. Це дворічне навчання з окремого предмету. Студенти навчаються, як правило, із двох, трьох предметів, які об’єднуються в одну або дві «AS» програми, що пропонуються як у школах, так і в коледжах. Ці іспити є базою для вступу до університету та багатьох видів професійної діяльності.

Існує також сертифікат професійної школи для тих, хто навчався у школі ще впродовж одного року після 16-річного віку. Це забезпечує підготовку до праці за покликанням.

1. compulsory [kəm'рʌlsərι] —обов’язковий

2. nursery education ['nə:srι ,edju:'keιʃn] — освіта в дитячому садку

3. career [kə'rιə] — кар’єра

4. department — відділ

5. tackle — мати справу (з), займатися

6. stipulate ['stιpjuleιt]—передбачати

7. religious [rι'lιʤəs] — релігійний

8. available [a'veιləbl] — придатний, корисний

9. withdraw [wið'drɔ:] — вилучати, відводити

10. fee-paying— платний

11. independent — незалежний

12. workplace activities — робота в майстернях або на виробництві

13. skill — навичка, вміння

14. perform — тут: вчитись

15. advanced [əd'vɑ:nst] — передовий, прогресивний, підвищеної складності

16. supplementary — додатковий

17. vocational — професійний

18. provide — надавати, забезпечувати

19. preparation — підготовка

Questions

1. What is the compulsory schooling age in different parts of Great Britain?

2. What can you say about religious education?

3. What other schools besides comprehensive give (provide) secondary education?

4. How long does the school year last in Britain?

5. When do teachers measure children’s progress in each subject?

6. What is the main school examination?

7. When is the GCSE examination taken?

8. What are «A» and «AS» level qualifications?

9. What are these exams the main standard for?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити