121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Systems of education in Great Brinain and in the USA
Education in the USA \ Освіта у США

Americans view1 their public school system as an educational ladder2, rising from elementary school to high school and finally college undergraduate and graduate programmes3.

Elementary education begins at the age of six with the first grade4 (form) and continues through to the eighth grade. The programme of studies in the elementary school is different in different schools. It includes English, arithmetic (sometimes elementary algebra), geography, history of the USA and elementary natural science including physiology Physical training, singing, drawing and handwork, wood or metal work are often taught.

The elementary school is followed by high school. It consists of 2 parts: Junior high and Senior high school. Junior high school is for the children aged 12 until they are 15. And the Senior high school is attended by students until they are 18. The high schools are generally larger and accommodate pupils from four or five elementary schools. During the school year the students study four or five subjects. Students must complete a certain number of courses to receive a diploma or a certificate of graduation.

To help Americans develop social and political skills, schools have added5 a large number of activities outside classroom studies to daily life. Competitive sports6 are perhaps the most important of these activities. Every high school has football, basketball, and baseball teams. Most schools publish their own student newspapers, have orchestras7, bands8, choir9, theatre, and drama groups, etc. There are clubs and activities for almost every student interest, all aimed10 at helping the student to become more successful in later life.

The most common types of higher education are the colleges and universities.

The four-year undergraduate studies lead to a bachelor’s degree11 in arts and in science, or college diploma. The bachelor’s degree can be followed by professional studies. Two-year graduate studies lead to a master’s degree12.

ОСВІТА У США

Американці розглядають систему освіти у школах як освітню драбину, яка починається з початкової та середньої школи і закінчується неповними і повними курсами навчання в коледжах.

Початкова освіта починається у віці 6 років із першого класу і триває до восьмого. Програма початкового навчання у різних школах відрізняється. Вона включає англійську мову, арифметику (іноді початки алгебри) географію, історію США і початки природничих наук, включаючи фізіологію. Часто викладаються також фізичне виховання, співи, малювання і ручна праця, робота із деревом та металом.

Після початкової йде середня школа. Вона складається з двох частин молодша середня та старша середня школи. Молодша — для дітей віком від 12 до 15 років. Середня школа відвідується учнями до 18 років. Середня школа, як правило, більша і до неї збирають учнів із чотирьох-п’яти початкових шкіл. Протягом навчального року учні вивчають чотири чи п’ять предметів. Учні повинні вивчити певну кількість предметів для одержання диплому чи сертифікату про закінчення освіти.

З метою розвитку у американців соціальних та політичних навичок у повсякденному житті проводиться безліч позашкільних заходів. Найважливіші серед них, мабуть, змагання Кожна школа має футбольну, баскетбольну та бейсбольну команди. Більшість шкіл випускає свої власні газети, мають оркестри, ансамблі, хори, театри, драмгуртки тощо. Для задоволення інтересів кожного учня та з метою допомогти учням досягнути успіхів у подальшому житті, існує безліч клубів за інтересами.

Найбільш поширеними для отримання вищої освіти є коледжі та університети.

Чотирирічне навчання забезпечує здобуття ступеня бакалавра в мистецтві та в науці, або отримання диплому про закінчення коледжу. Після отримання ступеня бакалавра можна продовжити професійне навчання. Після дворічного навчання можна отримати ступінь магістра.

1. view — дивитись на, оглядати, роздивлятися

2. ladder — драбина

3. undergraduate and graduate programme — неповний і повний курс

4. grade — клас, ступінь

5. add — додавати

6. competitive [kəmp'ætιtιv] — змагання

7. orchestra ['ɔ:kιstrə] — оркестр

8. band — ансамбль, група (музична)

9. choir — хор

10. aim — мета, намір

11. bachelor’s ['bætʃləz] degree — ступінь бакалавра

12. master’s degree — ступінь магістра

Questions

1. How do Americans view their public school system?

2. How long does the elementary education last?

3. What subjects does the programme of studies in the elementary school include?

4. What is Junior high school?

5. What is Senior high school?

6. What must students do to receive a diploma or a certificate of graduation?

7. Why do Americans pay much attention to competitive sports?

8. What other out-of-class activities play an important role in American school?

9. What are they aimed at?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити