121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Environment
Environmental protection in Great Britain \ Захист навколишнього середовища Великої Британії

We are living in the time of rapid 1 scientific and technological progress, which is accompanied by an increasing consumption of the world’s natural resources. Such vital sources of life as air, water, minerals as well as fauna and flora are being wasted and destroyed.

The protection of nature has become of international importance. Great Britain stresses the need for improvement of environmental protection too. Integrated pollution control restricts emissions to air, land and water from the most harmful process. Responsibility for pollution control rests with local and central government. Great Britain has adopted a phased programme of reductions in sulphur dioxide emissions4 from existing large combustion5 plants of up to 60 per cent by 2003. Over 95 per cent of petrol stations6 in Britain stock unleaded petrol. Strict controls have reduced carbon monoxide, hydrocarbon and nitrogen oxide7 emissions.

The Government worked out the rules for the use of the Earth’s atmosphere. Total emissions of smoke in the atmosphere have fallen by over 85 per cent since 1960. Sulphur dioxide emissions have fallen by about 40 per cent since 1970.

The Government is committed to the elimination of chlorofluorocarbons9 which damage the ozone layer10. They also contribute to the green-house effect, which leads to global warming and a rise in sea levels.

There are nearly 500,000 protected buildings and 7,000 conservation areas 11 of architectural or historical interest in Great Britain

The Government attaches great importance to the protection of national parks (they cover 9 per cent of the total land area of England and Wales). Great care is taken of three regional parks and forty national scenic areas, which cover 13 per cent of Scotland. The territorial waters of most nations are already being spoiled, but the National Rivers Authority of Great Britain protects its inland waters in England and Wales. In Scotland the river purification authorities are responsible for water pollution control.

Under such strict regime the mineral and other resources of the oceans and seas would become reserves not only for use by this generation but the following generations as well.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Ми живемо у час швидкого наукового та технічного прогресу, який супроводжується збільшення використання світових природних ресурсів. Такі життєво важливі компоненти, як повітря, вода, мінерали, фауна та флора, вичерпуються та руйнуються.

Захист навколишнього середовища має міжнародне значення. Велика Британія також підкреслює необхідність удосконалення захисту навколишнього середовища. Контроль за викидами шкідливих речовин оберігає повітря, воду, землю від руйнівних процесів. Відповідальність за це лежить на місцевому та центральному керівництві. Велика Британія затвердила програму скорочення на 60% викидів двооксиду сірки на численних заводах на період до 2003 року. Понад 95% бензоколонок у Британії закритого типу. Суворий контроль зменшив викиди монооксиду вуглецю, вуглеводню та оксиду азоту.

Уряд розробив правила користування природною атмосферою Землі. Загальна кількість викидів диму в атмосферу зменшилася на 85% порівняно з 1960 роком Із 1970 року виділення двооксиду сірки зменшилося на 40%.

Уряд зайнявся питанням про усунення хлорофлюорувуглецю, який пошкоджує озоновий шар Це стосується також парникового ефекту, який призводить до глобального потепління і збільшення рівня води.

У Великій Британії є близько 5 000 000 будівель, які перебувають під захистом держави та 7000 охоронних зон архітектурного та історичного значення.

Уряд надає великого значення захисту національних парків (вони займають 9% загальної площі Англії та Валлії). Великою турботою оточені три парки місцевого значення і п’ятдесят національних мальовничих територій, які займають 13% території Шотландії. Територіальні води більшості зон забруднені, але система охорони національних річок Англії захищає води Англії та Валлії. У Шотландії відповідальність за очищення води лежить на системі контролю за забрудненням навколишнього середовища.

За таких суворих умов контролю мінеральні та інші запаси океанів, морів вдалося зберегти в належному стані не лише для використання нашому поколінню, а й для прийдешніх поколінь також.

1. rapid — швидкий

2. accompany — супроводжувати

3. consumption — поглинання

4. reduction in sulphur dioxide emissions — скорочення виділення діоксиду сірки

5. combustion [kəm'bʌstʃn] — згоряння

6. petrol stations — бензоколонки

7. carbon monoxide, hydrocarbon and nitrogen oxide — монооксид вуглецю, вуглеводень та оксид азоту

8. work out — розробляти

9. the elimination of chlorofluorocarbons — знищення, усунення хлорофлюорувуглецю

10. ozone layer — озоновий шар

11. conservation area — охоронна зона

Questions

1. What programme has Great Britain adopted?

2. What did the Government work out for the use of the Earth’s atmosphere?

3. Which factors lead to global warming and a rise in sea levels?

4. How many protected buildings and conservation areas are there in Great Britain?

5. Why does the Government of Great Britain attach great importance to the protection of national parks and purification of the territorial waters?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити