121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Youth movement in Ukraine and Great Britain
Youth problems in Ukraine \ Молодіжні проблеми в Україні

Ukraine, at its current transitional stage, І is a rather dynamic society which has not been completely structured. As all the other age groups, the young Ukrainians are faced with a major problem; Choice.

An increasing number of young people hold more than one position or job, moonlight2, make things for sale, render paid services3 to the population, start trading business. In other words, our young people are getting economically active, and at the same time, more pragmatic and spiritually restrained4.

Another phenomenon is that a great many young people these days think less of mental work, education, research, and knowledge in general. All this takes time, and they want things done overnight.5 An increasing number of these people are making money in a manner far remote from honest and professional work

Note some 70 percent of young people working in the public sector. On the one hand, they cannot in any way influence the development and management of production. On the other, they are in no position to start up business themselves. Hence yet another contradiction 6 a great many young people support market reforms in Ukraine, but are opposed to the manner in which these reforms are implemented.7

In short, problems faced by young Ukrainians could be grouped as follows:

✵ employment;

✵ worsening8 conditions of young families,

✵ growing housing problems;

✵ increasing youth crime rate9 (20 - 25 percent annual increment10);

✵ crisis of cultural and moral values;

✵ lowering11 public activity, etc.

МОЛОДІЖНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ

Україна з її теперішнім перебуванням на перехідному етапі є доволітаки динамічним суспільством, яке ще не структуроване остаточно. Як і всі інші вікові групи, українська молодь стикнулася із головною проблемою — проблемою вибору.

Усе більше молодих людей обіймають не одну посаду, тримаються кількох робіт, працюють за сумісництвом, виготовляють продукцію для продажу, надають платні послуги населенню, розпочинають торговельний бізнес Інакше кажучи, молодь стає економічно активнішою і у той же час більш прагматичною і духовно обмеженою.

Інший феномен полягає у тому, що дуже багато молодих людей у наш час взагалі обходяться без інтелектуальної праці, освіти, досліджень, знань. Усі ці речі потребують часу, а вони хочуть досягнути всього швидко. Усе зростаюча кількість таких людей «робить» гроші засобами, дуже віддаленими від понять чесної та професійної роботи.

Зауважимо, що близько 70% молоді зайняті у державному секторі. З одного боку, вони ніяк не можуть вплинути на розвиток і керування виробництвом. 3 іншого боку, вони не мають можливості започаткувати власний бізнес. Отже, має місце ще одна суперечність більшість молоді підтримує ринкові реформи в Україні, але виступає проти засобів, якими ці реформи впроваджуються.

Коротше кажучи, молодіжні проблеми в Україні можна згрупувати таким чином:

✵ безробіття;

✵ погіршення умов для молодих сімей;

✵ загострення житлової проблеми,

✵ підвищення рівня підліткової злочинності (на 20-25% щороку);

✵ криза культурних і моральних цінностей;

✵ зниження громадської активності тощо.

1. transitional stage — перехідний етап

2. moonlight — працювати за сумісництвом

3. to render paid services — надавати платні послуги

4. spiritually restrained—духовно обмежений

5. overnight—швидко

6. contradiction — суперечність

7. implement — здійснювати, впроваджувати

8. worsening — погіршання

9. crime rate — злочинність

10. increment — приріст; збільшення

11. lowering — зниження

Questions

1. What is a major problem the young Ukrainians are faced with?

2. Our young people are getting economically active, and more pragmatic, aren’t they?

3. Do young people think much of education, research and knowledge9

4. Can they influence the development and management of production?

5. Are they in position to start up business themselves?

6. What are the problems faced by young Ukrainians?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити