121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Youth movement in Ukraine and Great Britain
Young ukrainians: what are they all about? \ Українська молодь: хто вона?

Youth problems are caused not only by today’s economic hardships.1 The worst destabilising factor in the modern Ukrainian community is the crisis of consciousness2, cultural and moral values.3

On the one hand most young people support today’s political course aimed at building an independent, free and sovereign democratic state. On the other hand, these young people have never placed too much trust4 in either of the three branches of power. They simply do not expect any support5 from the state. In tackling their problems,6 young people rely on7 their own resources in the first place All the government has to do is to give youth a bit of support.

Ukraine does have a youth policy, and this policy is supported by the government. What is more, Ukraine is in many respects superior8 to other CIS countries9 in this domain.10 In fact, this superiority was confirmed11 by a team of experts from 34 countries who gathered for an international conference on youth policy in Kyiv.

Young Ukrainians today are more pragmatic and actively independent. They rely more on their own resources and do not expect the state or anyone else to solve12 their problems for them.

They show less public activity in joining political parties and volunteer13 organisations (youth organisations included).

They are eager14 to get an education and well-paid jobs. They want to take a confident15 stand in life and show their self-realisation.

They show less cultural demands16 and take a simpler approach17 to cultural and moral dictates. There is a crisis in terms of ideals, and a loss in terms of general human values.

УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ: ХТО ВОНА?

Молодіжні проблеми зумовлені не лише сьогоденними економічними труднощами. Найпотужніший дестабілізуючий фактор у сучасному українському суспільстві — це криза свідомості, культурних і моральних цінностей.

З одного боку, більшість молоді підтримує сьогоднішній політичний курс, спрямований на розбудову незалежної, вільної й суверенної демократичної держави. 3 іншого боку, ця ж молодь ніколи не виявляла дуже великої довіри до жодної із трьох гілок влади. Вони просто не сподіваються на жодну підтримку від держави. У розв’язанні своїх проблем молодь у першу чергу покладається на власні сили. Уряд має хоч трошки підгримувати молодь.

В Україні запроваджена молодіжна політика, і вона підтримується урядом. Більш того, Україна у багатьох аспектах випереджує інші країни СНД у цій сфері. Дійсно, це випередження підтверджено групою експертів із 34 країн, які взяли участь у міжнародній конференції з питань молодіжної політики у Києві.

Сучасні молоді українці більш прагматичні й незалежні Вони покладаються здебільшого на власні сили, а не на державну чи будь-яку іншу підтримку, у розв’язанні своїх проблем.

Вони виявляють незначну громадську активність, меншою мірою беруть участь у діяльності політичних партій і добровільних організацій (включаючи молодіжні)

Вони намагаються здобути освіту і добре оплачувану роботу Вони хочуть досягнути стабільного статусу в житті і самореалізуватися.

Культурні запити у них незначні, і вони простіше підходять до культурних і моральних настанов Існує криза ідеалів і втрата загальнолюдських цінностей.

1. hardships — труднощі

2. consciousness — свідомість

3. values —цінності

4. trust — довіра

5. support — підтримка

6. to tackle the problems — розв’язувати проблеми

7. to rely on — покладатися

8. superior — вищий

9. CIS countries — країни СНД

10. domain — сфера

11. confirm — підтверджувати

12. solve — розв’язувати, вирішувати

13. volunteer — добровільний

14. to be eager — намагатися

15. confident — впевнений

16. demands— потреби

17. approach — підхід

Questions

1. What is the worst destabilising factor in the modem Ukrainian community?

2. Do young people support today’s political course?

3. Young people do not expect support from the state, do they?

4. Does Ukraine have a youth policy?

5. Are young Ukrainians today pragmatic or romantic?

6. Is there a crisis in terms of ideals?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити