121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Youth movement in Ukraine and Great Britain
British youth \ Британська молодь

The British youth movement1 has a history to be proud of but it is stronger and more powerful today than it has ever been before.

During the last 30 years there were a lot of different trends2 in youth movements. All of them were characterised by their own philosophy, way of life, style of dressing. Each tendency was born by the influence3 of economic and political changes in the society. Those trends are called as the «hippies», the «punks», the «rockers».

But there are different traditional youth organisations in Great Britain. Among them the Scout Association, the Girl Guides Association,4 the National Union of Students, the Youth Club. The most numerous is the Scout Association, founded in 1908 and in 1910 the Girl Guides Association. The members of two associations take an oath5 to be true to the Queen and their country. Their activities inelude camping and learning all about subjects that interest them, such as woodwork, needlework, cooking, first aid, and many others. The Scout movement is to encourage6 a sense of adventure and of responsibility for others among young people.

The programme of training is planned to develop intelligence and practical skills7 to promote health8 and a sense of service.

Scout training is complementary9 to the ordinary education. British scouts take part in international scout meetings called Jamboree, 10 which are held every four years.

The Woodcraft Folk11 is the organisation for boys and girls, together, run by the British Co-operative Movement. Here also there are camps of tents, where they learn about life in the country; they study nature and run their own activities. The Youth Club offers a wide range12 of sporting and social activities.

The National Union of Students was founded in 1922. It operates through local branches13 in colleges and Universities. It has the support of all progressive students in the country in its stand for a democratic system of education and for a united national movement. It promotes the educational, social and general interests of students.

There are some political groups called the Socialist Sunday Schools, the Young Communist League. But all of them are not of great importance. The Socialist Sunday Schools are called so, because they meet on Sundays. They have separate activities for the younger members. The older ones have political discussions and lectures as part of their programme. These schools have annual sports meetings and drama festivals.

The membership14 in this or that youth organisation is not compulsory15 in Great Britain. But everyone can find the activity he likes most.

БРИТАНСЬКА МОЛОДЬ

Британській молодіжний рух має історію, якою можна пишатися, але зараз він міцніший і популярніший, ніж будь-коли.

Протягом останніх 30 років у молодіжному русі існувало чимало різних течій. Усім їм були притаманні власний світогляд, спосіб життя, стиль одягу. Кожний напрям народжувався під впливом економічних і політичних змін у суспільстві. Ті течії називалися «хіпі», «панки», «рокери».

Але існують різні традиційні молодіжні організації у Великої Британії. Серед них «Об’єднання скаутів» «Організація дівчат-скаутів», Національний союз студентів, Молодіжний клуб. Найчисленнішим є «Об'єднання скаутів» засноване у 1908 році, і «Організація дівчат-скаутів»— заснована в 1910 році. Члени цих двох організацій присягають на вірність Королеві і своїй країні. Їх діяльність передбачає життя у таборах, опанування всіх предметів, які цікавлять деревообробка, рукоділля, кухарство, перша медична допомога та багато інших. Скаутський рух заохочує молодих людей до пригод, формує почуття відповідальності за інших.

Програма тренування спланована так, щоб розвивати інтелектуальні та практичні навички, сприяти зміцненню здоров’я і розуміти, що таке служба допомоги.

Скаутське навчання доповнює звичайну освіту. Британські скаути беруть участь у міжнародних скаутських зборах, які називаються «Зліт скаутів» і проводяться кожні 4 роки.

«Деревообробники»— це спільна організація хлопців і дівчат під егідою Британського Об’єднаного Руху. У них також функціонують наметові табори, де вони взнають життя країни, спостерігають природу і займаються своєю справою (тобто деревообробкою) Молодіжний клуб пропонує широке коло спортивної та громадської діяльності.

Національну Спілку студентів засновано у 1922 році. Вона діє через місцеві осередки в коледжах і в Університетах. Спілку підтримують усі прогресивні студенти країни, вони відстоюють демократичну систему освіти і об’єднання національного руху Спілка сприяє розвитку навчальних, громадських і загальних інтересів студентів.

Існує декілька політичних угрупувань, які називаються: Соціалістичні недільні школи, Спілка молодих комуністів Але всі вони не дуже впливові. Соціалістичні недільні школи називаються так тому, що члени цього угрупування збирається по неділях. У них передбачена окрема програма для молодших членів. Старші ж проводять політичні обговорення, лекції у руслі своєї програми Ці школи проводять щорічні спортивні зібрання (змагання), фестивалі драматичного мистецтва.

У Великої Британії членство у тих чи інших організаціях не є обов’язковим. Але кожний може знайти заняття до душі.

1. youth movement — молодіжний рух

2. trend — напрям, течія

3. by the influence — під впливом

4. the Scout Association, the Girl Guides Association — «Об’єднання скаутів», «Організація дівчат-скаутів»

5. to take an oath [ɔuθ] — присягати

6. encourage [ιn'kʌrιʤ] — заохочувати

7. intelligence and practical skills [ιn'telιʤəns]— інтелектуальні та практичні навички

8. to promote health — сприяти здоров’ю

9. to be complementary — доповнювати

10. Jamboree [ʤӕmbə'rι:] — зліт скаутів

11. Woodcraft Folk ['wu:dkrɑ:t fɔukj — деревообробники

12. wide range — широке коло

13. to operate through local branches — діяти через місцеві осередки

14. membership — членство

15. to be compulsory — бути обов’язковим

Questions

1. What are the traditional youth organisations in Great Britain?

2. What trends in youth movement can you name?

3. When was the National Union of Students founded?

4. Are there any political youth groups in Great Britain?

5. Is the membership in various youth organisations compulsory in Great Britain?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити