121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Ukraine
Ukraine \ Україна

We live in Ukraine. Ukraine is a sovereign1 state. It has its own territory, government, national emblem and anthem2.

There are 24 administrative regions and the Crimean autonomous3 republic in Ukraine. It’s total area4 is 603,700 square kilometres The geographical location of Ukraine is very favourable5 for the development of its relations with countries of Europe, as well as with the countries throughout the world. It borders on6 Russia, Byelorussia, Moldova, Poland, Slovakia, Hungary and Romania. It is washed by the Black Sea and the sea of Azov and has very important ports.

The major7 part of the Ukrainian territory is flat8 and only 5% of it is mountainous. The Ukrainian Carpathians and the Crimean Mountains are the most famous Ukrainian mountains9 and make up those 5%. The major rivers are the Dnipro, the Dnister, the Bug, the Donets and others. Swityaz is the largest lake of Ukraine

The flora and fauna10 of our country are extremely rich.11 Almost all kinds of animals and birds can be found on its territory.

Ukraine is a well-developed industrial and agricultural country. It is rich in iron ore,12 natural gas,13 coal,14 oil,15 salt and other mineral resources.16 One of the most important branches of national economy is the power industry. Besides, Ukraine produces planes and ocean-liners,17 tractors and combines, excavators and cars, up-to-date18 instruments and equipment,19 electronic microscopes20 and TV sets, computers and synthetic diamonds.21

Scientists of Ukraine enriched22 the world science with important discoveries23 and inventions24. The Academy of Sciences of Ukraine includes many outstanding scientists25 and research workers famous for26 their important research work.27 Our scientists created many new improved machines and mechanisms, they do important research work in biology, medicine and nuclear physics.28

Besides different branches of industry, Ukraine has a highly developed mechanised agriculture. The country is rich in arable29 lands.

The population of Ukraine is about 48 million people. The representatives30 of many nationalities live there: the Ukrainians, Russians, Byelorussians, Moldavians, Poles and Bulgarians.

It has very rich culture and history. There are a lot of higher educational establishments,31 a lot of professional theatres and Philharmonic Societies, public libraries and state museums in Ukraine.

УКРАЇНА

Ми живемо в Україні— суверенній державі. Вона має власну територію, уряд, герб і гімн.

В Україні є 24 області і Автономна Республіка Крим. Її загальна площа становить 603 700 км2. Географічне положення України дуже сприятливе для розвитку відносин як з європейськими країнами, так і країнами всього світу. Вона межує з Росією, Білорусією, Молдовою, Польщею, Словаччиною, Угорщиною й Румунією. Її береги омиваються Чорним і Азовським морями, на яких розташовані дуже важливі порти. Більшість території України — рівнинна і лише 5% — гори. Українські Карпати і Кримські гори — найвідоміші українські гірські райони, і саме вони становлять ці 5%. Головні ріки — Дніпро, Дністер, Буг, Донець та інші Свитязь — найбільше озеро України.

Флора і фауна (рослинний та тваринний світ) нашої країни дуже багаті. На її території можна зустріти майже всі існуючі тварини чи рослини.

Україна— добре розвинена промислова та сільськогосподарська країна Вона багата на залізну руду, природний газ, вугілля, нафту, сіль та інші корисні копалини. Одна з найважливіших галузей національної економіки — важка промисловість. Крім того, Україна виробляє літаки й океанські лайнери, трактори і комбайни, екскаватори і легкові автомобілі, сучасні прилади та устаткування, електронні мікроскопи і телевізори, комп’ютери і штучні діаманти.

Науковці України збагатили світову науку важливими відкриттями та винаходами. В Академії Наук України є чимало видатних учених і дослідників, відомих своєю важливою роботою. Наші вчені створили багато нових удосконалених машин і механізмів, вони зробили важливі дослідження в біології, медицині та ядерній фізиці.

Крім різноманітних промислових галузей, Україна мас високорозвинене механізоване сільське господарство. Країна багата на орні землі.

Населення України становить близько 48 мли осіб. Тут живуть представники багатьох національностей, українці, білоруси, росіяни, молдавани, поляки й болгари.

Країна має дуже багату культуру й історію. В Україні є чимало вищих навчальних закладів, професійних театрів і філармоній, бібліотек і державних музеїв.

1. sovereign ['sɔvrιn] — суверенний, незалежний

2. anthem ['ӕnθəm] — гімн

3. autonomous [ɔ:tɔnəməs] — автономний

4. агеа [εərιə] — площа

5. favourable ['feιvərəbl] — сприятливий

6. to border on — межувати з

7. major ['məιʤə] —головний

8. flat—рівнинний

9. mountainous — гористий

10. fauna ['fɔ:nə] — фауна

11. to be rich — бути багатим

12. iron ore — залізна руда

13. natural gas — природний газ

14. coal — кам’яне вугілля

15. oil — нафта

16. mineral resources — корисні копалини

17. ocean-liners — океанські лайнери

18. up-to-date — сучасний

19. equipment [ι'kwιpmənt] — устаткування

20. microscope ['maιkrəskoup]— мікроскоп

21. synthetic diamonds [sιn'θetik 'daιə- məndz] — синтетичні діаманти

22. enrich — збагачувати

23. discovery — відкриття

24. invention — винахід

25. outstanding scientists — видатні вчені

26. to be famous for — бути відомим (чимось)

27. research [rι'sə:tʃ]work — дослідницька робота

28. nuclear ['nju:klιə] physics — ядерна фізика

29. arable ['aerəbl] — орний

30. representative — представникæ

31. higher educational establishments — вищі навчальні заклади

Questions

1. Where is Ukraine situated?

2. What is the territory of Ukraine?

3. What does the country produce?

4. What are the main branches of industry in Ukraine?

5. What is Ukraine rich in?

6. What is the population of Ukraine?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити