121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Ukraine
The geographical location of Ukraine \ Геогрфічне розташування України

Ukraine lies in the eastern part of Europe. It borders1 on Russia in the east, Byelorussia in the north, Slovakia, Poland, Hungary,2 Romania3 and Moldova in the west. It is washed by the Sea of Azov and the Black Sea in the south. With an area of 233,100 square miles (603,700 sq. km) it is one of the largest geographical entities4 in Europe, the second largest country on the continent. With the area larger than France, it has a population of about 48 million, of whose 73.6% — Ukrainians, 21% — Russians, 5.3 %— minorities.5 35.1 million urban6 and 16.6 million rural;7 density:8 87 persons per 1 sq. km. Ukraine is inhabited by representatives of 128 nations, nationalities and ethnic groups.

The most part of its area is flat, but the plains9 are broken by highlands, running from north-west to south-west, as well as lowlands.

In the north of Ukraine there are forests, in the west — the Carpathian10 mountains, in the eastern and central Ukraine — black-soil steppelands.

The Carpathians are situated in Europe and stretch through Hungary, Poland, Romania, including Ukraine. They are divided into the West Carpathians, East and South ones. The highest point of the Ukrainian Carpathians is Hoverla — 2,061 metres above the sea level.

The second largest Ukrainian mountains are the Crimean mountains,11 which stretch for about 150 km along the coast of the Black Sea. The highest point of them is the mountain Roman-Kosh — 1,545 metres above the sea level. The Crimea is a peninsula located in the south of Ukraine and is washed by the Black Sea and the Sea of Azov.

The flora12 and fauna13 of our country are extremely rich. Almost all kinds of animals and birds, different plants and vegetables are found on the territory of our vast land.

The nature of Ukraine is beautiful due to a number of rivers and lakes. There are 131 rivers in Ukraine. The longest ones are the Dniester, the Donets, the Bug. The Dnipro is the main river in Ukraine, It divides the country into Right-bank and Left-bank areas. Most of the rivers are navigable.14

Ukraine is rich in mineral resources:15 coal, oil, gas, iron ore.

The rich deposits16 of iron and coal are in the south of Ukraine, the deposits of gas and oil are in the Ukrainian Carpathians, different mineral waters are one more wealth12 of Ukraine.

The geographical position of Ukraine is very favourable18 for the development of its industry and agriculture.

Ukraine is a developed industrial country. It produces modern instruments, electronic microscopes, aeroplanes, ships, synthetic diamonds19 and consumer goods.20

Ukrainian climate is good for cultivating different agricultural plants. Farming areas occupy 41.9 million hectares of Ukraine’s arable 86 soils.21 About 4 million persons are employed in the agrarian sector. The most important farming branch is crops breeding.22

Animal husbandly is the second major farming branch. Unfortunately now, our country is through a period of great difficulties in its economic system.

Now Ukraine is building its new economy. The geographical position of Ukraine is good for maintaining23 close economic relations with many European countries.

ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ УКРАЇНИ

Україна розташована у східній частиш Європи Вона межує на сході з Росією, на півночі— Білоруссю, Словаччиною, Польщею, Угорщиною, на заході— Румунією і Молдовою; на півдні юна омивається Чорним і Азовським морями. Займаючи площу 233 100 квадратних миль (603 700 км2), вона є однією з найбільших в Європі другою за величиною. Площа її території більша за площу Франції, а населення становить приблизно 48 млн осіб, 73,6%—українці, 21%— росіяни, 53%— меншини; 35,1 млн осіб становить міське населення, а 16,6 млн осіб— сільське; щільність населення 87осіб на квадратний кілометр. В Україні живуть представники 128 націй, національностей і етнічних груп.

Більша її частина— рівнинна, але рівнини розбиті нагір’ями, які проходять із північного заходу на південний захід так само, як і низини.

На півночі України розташований лісовий масив, на заході — карпатські гори, на сході і в центрі — степові чорноземи.

Карпати розташовані у Європі і простираються через Угорщину, Польщу, Румунію і Україну включно. Вони розділені на Західні, Східні і Південні. Найвища точка Українських Карпат— г. Говерла, її висота 2061 м над рівнем моря.

Другим найбільшим гірським районом є Кримські гори, які простягаються на 150 км уздовж узбережжя Чорного моря. Найвища точка цих гір — г. Роман-Кош, 1545 м над рівнем моря Крим—це півострів, розташований на півдні України, він омивається водами Чорного і Азовського морів.

Флора і фауна нашої країни надзвичайно багата. Майже всі види тварин, птахів, фруктів, овочів можна знайти на безкрайніх землях нашої країни.

Завдяки численним річкам і озерам природа України дуже гарна. В Україні протікає 131 річка. Найдовша з них Дністер, Донець, Буг. Дніпро — головна річка України. Вона ділить країну на Правобережну і Лівобережну. Більшість річок — судноплавні.

Україна багата на мінеральні ресурси. вугілля, нафту, газ, залізну руду.

Багаті поклади залізної руди і вугілля розміщені на півдні України, поклади газу та нафти є в Українських Карпатах, різноманітні мінеральні води — це ще одне багатство України.

Географічне положення України дуже сприятливе для розвитку промисловості і сільського господарства.

Україна— розвинена промислова країна. У ній виробляються сучасне обладнання, електронні мікроскопи, літаки, кораблі, штучні діаманти і товари широкого вжитку.

Клімат України сприяє вирощуванню різних сільськогосподарських рослин. Хліборобські площі в Україні займають 41,9 мли гектарів орних земель. Близько 4 млн осіб задіяні в аграрному секторі. Найважливішою сільськогосподарською галуззю є рослинництво.

Тваринництво — друга важлива галузь сільського господарства. На жаль, теперішній час для нашої країни є періодом значних економічних труднощів. Зараз Україна будує нову економіку. Її географічне положення сприятливе для підтримування тісних економічних відносин із багатьма європейськими країнами.

1. to border on — межувати з

2. Hungary [’hʌɳgərι] — Угорщина

3. Romania [гоu'meιnjə] — Румунія

4. entity ['entιtι] — сукупність

5. minority [maι'nɔrιtι] — меншина

6. urban ['ə:bən]— міське населення

7. rural ['ruər(ə)l] — сільське населення

8. density — густота

9. plain — рівнина

10. the Carpathian mountains [kɑ:peιθjən] — Карпатські гори

11. the Crimean mountains [kraι'mιən] — Кримські гори

12. flora ['flɔ:rə] — флора

13. fauna ['fɔ:nə] — фауна

14. navigable ['nævιgəbl] — судноплавний

15. mineral resources — мінеральні ресурси

16. deposit [dι'pɔzιt] — поклади, місце народження

17. wealth — багатство

18. to be favourable ['feιvərəbl] — бути сприятливим

19. synthetic diamonds [sin’θetιk 'daιəməndz] — штучні алмази

20. consumer goods—товари широкого вжитку

21. arable soils ['ærəbl] — орні землі

22. crops breeding — вирощування рослин

23. maintain — підтримувати

Questions

1. What countries does Ukraine border on?

2. What can you tell about the surface of Ukraine?

3. Is Ukraine rich in mineral resources?

4. Why do they call Ukraine a big industrial and agricultural country?

5. What can you say about the geographical position of Ukraine?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити