121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Ukraine
The state system of Ukraine \ Державний устрій України

Ukraine is a sovereign1 state. The Declaration of Ukrainian Independence was proclaimed 2 on August 24, 1991 by the Ukrainian Parliament. Our state consists of 24 regions and one autonomous3 Republic, the Crimea.

The Republic government consists of three branches: legislative, executive and judicial powers.4 Each of them exercises its authority 5 within the limits prescribed by the Constitution and in accordance with 6 the laws of Ukraine, The sole organ7 of legislative authority in Ukraine is the Parliament— the Supreme Rada of Ukraine, According to the Declaration only the Supreme Rada can speak on behalf of the whole Ukrainian people. No political party, public organisation or separate person has the right to do this. The Declaration reads that Ukraine ensures supremacy9 of its Constitution on the territory of the country. The way Ukraine passed from the adoption of the Declaration of the State Sovereignty 10 to the adoption of its Constitution was complicated.

In June 1996 the Supreme Rada adopted the new Constitution of Ukraine, According to it Ukraine is a parliamentary republic with the presidential governing.

The highest body of the legislative power is the Supreme Rada. It is one-chamber 11 parliament, which is presided12 over by the Speaker.

The Supreme Rada of Ukraine consists of 450 National Deputies of Ukraine who are elected for a five-year term by secret ballot. 13 To be elected a deputy, an individual must be a citizen of Ukraine, must have attained at least 21 years of age, and must have resided in Ukraine for at least five of the previous years.

The head of the state is the President who is elected by the citizens of Ukraine for a five-year term. He cannot be elected for more than two terms.14 The President is the highest official of the Ukrainian state vested with supreme executive authority.15 He exercises it through the Government the Cabinet of Ministers which is accountable to him,16 and through a system of central and local organs of State executive authority. The highest organ within the system of the executive authority is the Cabinet of Ministers. The head of the Cabinet of Ministers is the Prime Minister who is appointed by the President of Ukraine upon the consent of more than one-half of the constitutional composition of the Supreme Rada of Ukraine.

The Constitutional Court, the Supreme Court and regional courts represent the judicial branch.

Now Ukraine has entered a new phase of its development, it is a democratic state, ruled by the law and created at the implementation17 of the people’s sovereign right to self- determination.18 It has its own territory, the highest and local bodies of state power, government, national emblem, state flag and anthem.19

ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Україна— суверенна держава. Декларація про Незалежність України була проголошена 24 серпня 1991 року Українським парламентом. Наша держава складається з 24 областей і Автономної Республіки Крим.

Влада республіки поділяється на три гілки: законодавчу, виконавчу і судову Кожна з них має повноваження, обмеженими Конституцією України відповідно до законів України. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України Згідно з Декларацією, Верховна Рада може промовляти від імені всього українського народу. Жодна політична партія чи громадська організація, жодна приватна особа не мають права робити цього. Декларація проголошує, що Україна забезпечує верховенство своєї Конституції на всій території країни. Шлях, який пройшла Україна від проголошення Декларації про державний суверенітет до ухвалення Конституції, був складним.

У червні 1996 року Верховна Рада ухвалила нову Конституцію України. Відповідно до неї Україна є парламентською республікою з президентським правлінням.

Найвищим органом законодавчої влади є Верховна Рада. Вона є однопалатним парламентом, на чолі якого стоїть спікер.

Верховна Рада України складається з 450 народних депутатів України, які обираються на 5-річний термін таємним голосуванням Для обрання депутатом потрібно бути громадянином України, досягнути 21-річного віку і постійно мешкати в Україні принаймні 5 останніх років.

Головою держави є Президент, якого громадяни України обирають на 5-річний термін. Він не може бути обраний більше ніж на 2 строки. Президент є найголовнішим службовцем в українській державі, що наділений вищою виконавчою владою. Він втілює її через Уряд Кабінет Міністрів, який йому підзвітний, і через систему центральних і місцевих органів державної виконавчої влади. Найвищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет Міністрів Головою Кабінету Міністрів є Прем’єр-Міністр, який призначається Президентом України за згодою більш ніж половини конституційного складу Верховної Ради.

Конституційний Суд, Верховий Суд і місцеві суди представляють судову гілку влади.

У наш час Україна вступає в нову фазу свого розвитку, вона є демократичною державою, яка керується законом і створює умови, за яких впроваджується суверенне право народу на самовизначення. У неї є власна територія, центральні та місцеві органи державної влади, уряд, герб, національний прапор і гімн.

1. sovereign ['sɔvrιn] — суверенний

2. proclaim — проголошувати

3. autonomous [ɔ:tɔnəməs] — автономний

4. legislative, executive and judicial powers ['leʤιslətιv ιg'zekjutιv ʤu:dιʃal]— законодавча, виконавча і судова влади

5. authority [ɔ:θɔrιtι] — влада

6. in accordance with — згідно з

7. sole organ — єдиний орган

8. on behalf — від імені

9. ensure supremacy [ιn’ʃuə sju:preməsι] — забезпечувати верховенство

10. adoption of the Declaration of the State Sovereignty — ухвалення Декларації про державний суверенітет України

11. one-chamber parliament — однопалатний парламент

12. to be presided [prι'zaιdιd]— під головуванням

13. by secret ballot — таємним голосуванням

14. two terms — два строки

15. vested with supreme executive authority [sju:pri:m] — наділений вищою виконавчою владою

16. to be accountable to — бути підзвітним

17. implementation [,ιmplιmən'teιʃn] — запровадження, виконання

18. self-determination — самовизначення

19. anthem ['ænθəm] — гімн

Questions

1. When was the Declaration of State Sovereignty of Ukraine adopted?

2. When did the Supreme Rada adopt the new Constitution of Ukraine?

3. What is the highest body of state power in Ukraine?

4. Who has the right to vote in Ukraine?

5. What are the functions of the Supreme Rada?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити