121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Ukraine
The constitution of Ukraine \ Конституція України

The Constitution of Ukraine was adopted1 by the Supreme Rada of Ukraine on June 28, 1996. It consists of fifteen chapters2 dealing with the political, social and economic structure of the Ukrainian State.

Chapter One of the Constitution is about the general principles of Ukrainian statehood.3 Article One reads that Ukraine is a sovereign4 and independent, democratic, social, law-based state.5 Ukraine is a Unitarian 6 state that is united, indivisible. Its lands were united in 1939 and finally in 1945. As to the form of government Ukraine is a republic. It has single citizenship.7 All power in Ukraine belongs to the people. State power in Ukraine is divided into three branches: legislative, executive and judicial. The principle of rule of law is recognised and guaranteed8 in Ukraine.

The Constitution of Ukraine is the highest legal authority.

Ukraine as an independent state has three national symbols: the National Flag of Ukraine; the National Emblem— the Trident;9 the National Anthem of Ukraine.

The Ukrainian language has been granted an official status.10

Chapter Two of the Constitution is devoted to human rights and freedoms provided for the citizens of Ukraine. Under the Constitution every person enjoys and exercises a lot of human rights: the right to life, to respect of his / her dignity, to work, to education, to health protection and medical aid, to maintenance, etc.

Every person has the right to freedom of thought and speech. Article 35 reads that every person has the right to freedom of conscience11 and religion. The state provides a series of duties for the citizens to carry out, such as: to protect the surroundings, to preserve historical and cultural heritage and other national values,12 to defend the Motherland.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Конституція України була ухвалена Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Вона складається з 15 розділів, які стосуються політичного, громадського й економічного устрою української держави.

Розділ І Конституції— основні положення української державності Стаття 1 проголошує, що Україна — суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава Україна є унітарною державою, цілісною і недоторканою. її всі землі возз’єдналися у 1939, а остаточно— у 1945 році. Щодо форми правління, то Україна є республікою. Тут існує єдине громадянство. Уся влада належить народові. Державна влада поділена на три гілки законодавчу, виконавчу та судову. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу.

Україна як незалежна держава має три державні символи: Державний Прапор України, Державний Герб України— Тризуб, Державний Гімн України.

Українській мові надано статус державної.

Розділ II Конституції присвячено правам і свободам, що забезпечуються громадянам України. За Конституцією кожна особа має багато прав правом на життя, на повагу до її гідності, правом на працю, на освіту, на захист здоров’я і медичну допомогу, соціальний захист тощо.

Кожна особа має право на свободу думки і слова. У статті 35 йдеться про те, що кожен має праву на свободу совісті і віросповідання. Держава передбачає ряд обов’язків, які повинні виконувати громадяни, таких як: охороняти довкілля, зберігати історичний і культурний спадок та інші національні цінності, захищати Вітчизну.

1. to be adopted — бути прийнятою, ухваленою

2. chapter — глава

3. statehood—державність

4. sovereign — суверенний

5. law-based state — держава з верховенством закону

6. Unitarian [,ju:n'tεərιən] — унітарна

7. single citizenship — єдине громадянство

8. guarantee [,gren’ti:] — гарантуæвати

9. Trident — Тризуб

10. to grant an official status ['steιtəs] — надати офіційний статус

11. freedom of conscience — свобода совісті

12. to preserve historical and cultural heritage ['herιtιʤ] and other national values— зберігати історичний та культурний спадок та інші національні цінності

Questions

1. When was the Constitution of Ukraine adopted?

2. How many articles does it consist of?

3. What does Chapter One of the Constitution is about?

4. How is state power divided in Ukraine?

5. What are the national symbols of independent Ukraine?

6. What rights and freedoms does the Constitution guarantee to its citizens?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити