121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Ukraine
Economic reforms in Ukraine \ Економічні реформи в Україні

Two interrelated1 processes are characteristic of Ukraine’s economy today, namely its assertion2 as that of an independent state, and its transformation from planned-centralised to market-controlled.

Present-day independent Ukraine has a considerable potential to quickly develop its economy — and this is explained not only by the favourable3 natural conditions, but also by the convenient4 geographical position in terms of5 international trade6 exchanges.

Reforms, started in the national economy after the proclamation7 of independence, are aimed at the establishment8 of an open market type structure, e.g. incorporating and privatising enterprises,9 de-monopolising and restructuring the economy, liberalising prices and foreign trade activities, restructuring the agrarian sector, switching10 from planned to market economic regulators. Reforms in the sphere of property11 continue, aiding the development of the non-governmental sector.

Today’s industries are unable to satisfy the consumers’12 wants, because they are not integrated13 into the world process of economic, technological and scientific progress. Characteristically, the national industries show low standard in processing raw materials;14 outdated and worn-out production equipment;15 lack of16 innovating initiative.

These and other problems are to be solved in the course of new economic reforms aimed at creating an open, effective market type economy.

ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Для сьогоденної української економіки властиві два взаємопов’язані процеси, а саме утвердження України як незалежної держави та її перехід від планово-централізованого до ринкового управління.

Сучасна незалежна Україна має значний потенціал для швидкого розвитку економіки, і це пояснюється не лише сприятливими природними умовами, але й зручним географічним положенням стосовно міжнародних торгівельних потоків.

Реформи, розпочаті в національній економіці після проголошення незалежності, спрямовані на створення вільних ринкових структур, наприклад, підприємств зі змішаною та приватною формою власності, демонополізація і перебудова (реструктуризація) економіки, лібералізація цін і закордонної торгівельної діяльності, перебудова аграрного сектору, перехід від планових до ринкових економічних важелів. Реформи в сфері власності тривають, спрямовуючись на розвиток недержавного сектору.

Сьогоденна промисловість не може задовольнити вимог споживачів, бо вона не інтегрована у світові економічні, технологічні процеси і у науковий прогрес. Показово, що національна промисловість має низький рівень обробки сировини, застаріває і вичерпується виробництво обладнання, відсутня новаторська діяльність.

Ці та інші проблеми мають бути розв’язані у ході нових економічних реформ, спрямованих на створення вільної, ефективної ринкової економіки.

1. interrelated — взаємозв’язаний

2. assertion — утвердження

3. favourable — сприятливий

4. convenient — зручний

5. in terms of— у межах

6. trade — торгівля

7. proclamation — проголошення

8. establishment — створення

9. enterprise — підприємство

10. switching — перехід

11. property — власність

12. consumer — споживач

13. integrate — об’єднуватися

14. raw materials — сировина

15. equipment — обладнання

16. lack of— відсутність

Questions

1. What two processes are characteristic of Ukraine’s economy today?

2. Why does Ukraine have a potential to develop its economy?

3. Did the reforms aim at the establishment of an open market type structure?

4. What are these reforms?

5. Why are today’s industries unable to satisfy the consumers’ wants?

6. The national industries show low standard in processing raw materials and lack of innovating initiative, don’t they?

7. What is the main aim of Ukraine’s foreign policy?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити