121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Ukraine
International relations of Ukraine \ Мшжнародні відносини України з іншими країнами

Ukraine has close relations with many countries of the world. It sets direct contacts 1 with many foreign countries signing agreements and treaties.2 Nowadays the political life is giving fresh grounds for the relations of mutual understanding3 between Ukraine and the USA, Great Britain, Canada and other English- speaking countries. The reason for the new type of relations is that all English-speaking countries want to see broader economic ties4 with Ukraine.

A lot of Ukrainians emigrated to the USA, Canada, Great Britain, Australia and other countries of the world in different times. The Ukrainian nation had lost a great number of its sons and daughters during the tragic and disputable years of its history. It is known that every third5 Ukrainian lives beyond his native land. The greatest number of the people of the Ukrainian ancestry6 (almost 2 million) live in the USA, one million live in Canada, 30,000 live in Great Britain, 40,000 in Australia.

The mass Ukrainian immigration to Great Britain began in 1947. The greatest part of them living in England, reside7 in such cities as Nottingham, Lancashire, Coventry, Manchester. The biggest social organisations of Ukrainian immigrants are the Union of the Ukrainians in Great Britain and the British Ukrainian Society.

The cultural relations with Ukraine are being kept by the international Slavonic Society. The immigrants in Great Britain also organised themselves into communities.8

They do their best to help their native Motherland. In 1947 the Association of Ukrainians in Great Britain was founded. It is the biggest social association in Western Europe. After Ukraine had become an independent state in 1991 the representatives of the Association took part in all important political events. The Association has its Fund of Help9 to independent Ukraine. It gives money on different important actions. The Association of Ukrainians in Great Britain helped the Central Scientific Library of the Academy of Sciences in Kyiv with literature. It also promoted assistance10 to the Ukrainian students in studies in British Universities.

Many Ukrainians, living outside Ukraine, are interested in the life and the land of their forefathers.11 The main goal12 of the Ukraina Society (the Society for Cultural Relations with Ukrainians Abroad) is to preserve their mother tongue13 and culture for themselves and their children. The Ukraina Society lays a strong foundation14 for humanitarian, cultural and tourist contacts of our country with Ukrainian ethnic15 groups abroad. At present the society maintains cultural, scientific and business ties with all the Ukrainians abroad, who want to have contacts with Ukraine, irrespective of their political views16 and religion.

The Ukraina Society includes17 music, literature, science, the fine arts18 and youth programmes. It expands its activities19 each year. Many people meet with the representatives of the Society at ethnic festivals, educational and cultural centres, universities and colleges.

Taking into consideration the development in Ukraine, a lot of joint ventures have appeared recently in its cities. A lot of delegations, businessmen, specialists and tourists from the English-speaking countries keep coming to Ukraine.

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ

Україна має тісні відносини з багатьма країнами світу. Вона встановлює прямі зв’язки з багатьма зарубіжними країнами, підписує угоди та договори. Сьогоднішня політична ситуація дає нові підстави для взаєморозуміння між Україною і США, Великою Британією, Канадою та іншими англомовними країнами. Причиною виникнення нових відносин є бажання цих країн встановити ширші економічні зв’язки з Українок. У різні періоди часу чимало українців емігрувало до США Канади, Великої Британії, Австралії та інших країни світу. Український народ втратив багато своїх синів та дочок за роки трагічної і ще не до кінця вивченої своєї історії. За статистикою, кожен третій українець живе за межами своєї батьківщини. Більшість людей українського. походження (майже 2 млн осіб) живе в США, 1 млн — у Канаді, 30 000 осіб перебуває у Великій Британії і 40 000— в Австралії

Масова еміграція українців у Велику Британію розпочалася в 1947 році. Більшість із них проживають у таких містах, як Нотгінгем, Ланкашир, Ковентрі, Манчестер. Найбільшими громадськими організаціями українських іммігрантів є Спілка Українців Великої Британії та Британсько-Українське Товариство.

Культурні зв'язки з Україною підтримуються і міжнародним Слов’янським Товариством Різноманітні громади є ще однією формою згуртування іммігрантів у Великій Британії.

Усіма можливими способами вони намагаються допомогти своїй Батьківщині. У 1947 році з цією метою була заснована Асоціація українців Великої Британії, що є найбільшою громадською організацією у всій Західній Європі Після того як у 1991 році Україна була проголошена незалежною державою, представники вище згаданої організації постійно брали участь у найважливіших політичних подіях. При Асоціації діє Фонд допомоги незалежній Україні Із нього виділяються гроші на різні важливі заходи. Асоціація допомогла літературою Центральній бібліотеці Академії наук у Києві, а також посприяла українським студентам у навчанні в британських університетах.

Багато українців, що живуть за межами України, цікавляться життям країни, де жили їхні предки. Основною метою товариства «Україна» (товариство з культурних зв’язків із українцями за кордоном) є збереження рідної мови та культури для себе і своїх дітей. Ця громада закладає міцні підвалини для гуманітарних, культурних і туристичних контактів нашої держави із українськими етнічними групами за кордоном. На сьогоднішній день вона підтримує культурні, наукові та комерційні зв’язки з усіма українцями: що за кордоном мають бажання зберегти спорідненість із Україною, незалежно від їхніх політичних чи релігійних поглядів.

Товариство «Україна» займається музичними, літературними програмами, природничими науками, живописом та проблемами молоді. Із кожним роком поле їхньої діяльності розширюється. Чимало людей зустрічаються із представниками даної громади на етнічних фестивалях, у освітніх та культурних центрах, в університетах та коледжах.

Беручи до уваги розвиток України, у багатьох її містах, особливо за останні роки, виникло безліч спільних підприємств. Велика кількість делегацій, бізнесменів, фахівців і туристів з англомовних країн продовжують відвідувати Україну.

1. to set direct contacts — встановлювати прямі зв’язки

2. agreements and treaties — угоди та договори

3. mutual understanding ['mju:tjuəl] — взаєморозуміння

4. economic ties — економічні зв’язки

5. every third — кожен третій

6. ancestry ['ænsιstrι] — предки

7. reside — проживати

8. community — громада, спільнота

9. Fund of Help [fʌnd] — Фонд допомоги

10. to promote assistance — надавати допомогу

11. forefathers — предки

12. main goal — основна мета

13. to preserve mother tongue — зберігати рідну мову

14. to lay a strong foundation — закладати міцні основи

15. ethnic ['eθnιkl — етнічний

16. irrespective of political views — незалежно від політичних поглядів

17. include — вміщати

18. fine arts — живопис

19. to expand activity — розширювати діяльність

Questions

1. What organisations help to maintain the relations with the Ukrainians abroad?

2. What is the main goal of the Society for Cultural Relations with Ukraine abroad?

3. When was the Association of the Ukrainians in Great Britain founded?

4. What kind of assistance do such organisations promote to independent Ukraine?

5. What programme does the Ukraina Society include?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити