121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Ukraine
The episode in the history of Ukraine \ Епізод із історії України

I’d like to tell about the earliest period in the history of our capital Kyiv.

The oldest human traces1 on the territory of Kyiv date from the late Palaeolithic period. Traces of Neolithic Trypylian culture settlements2 are numerous, as are those of the Iron and Bronze ages. According to the Rus Primary Chronicle, the founders of Kyiv were the brothers Kyi, Shchek and Khoryv, leaders of the Slavonic Polianian tribe,3 and the city was named after the eldest, Kyi. The memory of the other two brothers has been preserved in the names of two hills— Shchekavytsia and Khorevytsia — and in the names of the streets. Kyiv was founded in the latter half of the 5th , or the early 6th century, and in 1982 its 1500th anniversary4 was officially celebrated.

During the reign5 of Volodymyr the Great (980-1015) Kyiv consisted of two parts— the fortified Upper City and Podil, the lower part. In the upper part of the city there lived the prince’s bodyguard. Podil was inhabited by artisans,6 fishermen and merchants.7 At that time the construction of brick buildings decorated with wall painting and mosaics was begun in Kyiv.

During the reign of Yaroslav the Wise (1019-1054) three gates led to the city. In 1037 the foundation was laid for the magnificent Sophia Cathedral, which formed the architectural centre of the new Yaroslav's City.

This church was built to commemorate8 a great victory gained by the Kyivans at this site over the Pechenehy,9 who had been constantly threatening10 Kyiv and devastating11 the Rus lands.

At that time Kyiv was surrounded by dense forests12 and the site of present-day Khrechchatyk was a wooded valley.

Beyond the Khreshchatyi ravine13 was the prince’s suburban14 village of Berestove, in the vicinity15 of which the Kyiv-Pechersk Monaster arose in the 11th century. It was founded by St. Anthony of the Caves in a cave16 that the future metropolitan of Kyiv, Ilarion, had excavated and lived in until 1051. The first monks17 excavated more caves and built a church above them. The Kyiv princes and boyars generously supported the monastery, donating money, valuables18 and land, and building fortifications19 and churches.

It was also a centre of learning, writing, book transcribing, and painting. The first Rus’ chronicles were written there. The St. Sophia Cathedral housed the prince’s library— the first library in Ukraine.

The richness and fame of Kyiv attracted many plunderers,20 and it sustained numerous attacks and ruin by the Pechenehs.

In the 11th - 12th centuries Kyiv was at the height of its fame.21 Prince Yaroslav the Wise defeated the Pechenehs tribes from the east of the Volga. The splendour22 of Yaroslav's City astounded23 foreign merchants and ambassadors.24 Kyiv played an important role in the East-West trade. Merchants from Germany, Italy, Scandinavia, Poland, Byzantium,25 the Arab East and the Caucasus lived here. After the death of Yaroslav the Wise in 1054 Kyiv went through troubled times when there was internal strife26 between the princes. Kyiv was assigned to the eldest son of the grand prince.

ЕПІЗОД ІЗ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Я хотів би розповісти вам про найвидатніший період історії нашої столиці — Києва.

Найперші згадки про людей (людські сліди) на території Києва датуються періодом пізнього палеоліту. Сліди трипільських поселень періоду неоліту трапляються доволі-таки часто, як і залізного та бронзового віків Згідно з найпершими записами— хроніками, засновниками Києва були брати Кий, Щек та Хорив, вожді полян, а власне місто було названо на честь найстаршого — Кия. Пам'ять про інших двох братів зберігається в назвах двох пагорбів— Щекавиця та Хоревиця — та в назвах вулиць Київ був заснований у другій половині V ст. або першій половині VI ст., а в 1982 році столиця урочисто відсвяткувала своє 1500-ліття.

Під час панування Володимира Великого (980-1015) Київ складався з двох частин — укріпленого Верхнього Міста та Подолу, нижньої частини. У верхній частині міста мешкала дружина князя. Поділ був заселений ремісниками, рибалками та купцями. У той час у Києві будували цегляні будинки, які оздоблювалися фресками і мозаїкою.

Під час правління Ярослава Мудрого (1019-1054) до міста вело твоє воріт У 1037 був закладений фундамент величного Софійського собору, що став архітектурним центром «Міста Ярослава».

Ця церква була збудована, щоб вшанувати велику перемогу киян над печенігами, здобуту саме в цьому місці. Ці племена постійно загрожували Києву, спустошуючи землі Київської Русі.

У ті ж часи Київ був оточений густими лісами, а на місці сучасного Хрещатика була лісиста алея. За Хрещатим яром було приміське селище князя — Берестов, на околиці якого в XI ст. виросла Києво-Печерська Лавра. Вона була заснована Св. Антонієм Печерським у печері, яку викопав і в якій проживав аж до 1051 року майбутній митрополит київський Іларіон. Перші монахи і надалі викопували печери і над ними побудували церкву Київські князі та бояри щедро підтримували монастир, виділяючи гроші, даруючи коштовності і землю і будуючи укріплення та церкви.

Крім того, це був центр освіти, письма, книгодрукування і живопису. Перші хроніки Київської Русі були написані також тут. У соборі Софії була бібліотека князя — перша бібліотека в Україні.

Багатство і слава Києва привертали увагу багатьох грабіжників, через що земля Руська витримала чимало нападів та руйнацій печенігів.

У XI—XII ст. Київ досягнув вершин слави. Князь Ярослав Мудрий завдав поразки печенігам, які жили на схід від Волги. Пишність «Ярославового Міста» дивувала іноземних купців та послів Київ відігравав важливу роль у розвитку торгівлі між Сходом і Заходом. Тут проживали купці із Німеччини, Італії, Скандинавії, Польщі, Візантії, Сходу та Кавказу. Після смерті Ярослава Мудрого в 1054 році Київ пережив складний період князівських міжусобиць. Влада в Києві перейшла до найстаршого сина Ярослава.

1. human traces—людські сліди

2. settlement — поселення

3. tribe — плем’я

4. anniversary — річниця

5. reign — панування

6. artisans — ремісники

7. merchants — купці

8. commemorate — вшановувати

9. Pechenehy — печеніги

10. threat — загрожувати

11. devastate ['devəsteιt] — спустошувати

12. to be surrounded by dense forest — бути оточеним густим лісом

13. ravine [rə'vιn] — яр, ущелина

14. suburban [sə'bə:bən] — приміське

15. vicinity — околиця

16. in the cave — у печері

17. monk [mɔnk] — монах

18. to donate money, valuables — дарувати гроші, коштовності

19. fortification — укріплення

20. plunderer ['plʌndərə] — грабіжник

21. to be at the height of fame [haιt] — бути на вершині слави

22. splendour ['splendə] — блиск, пишність

23. astound [ə'staund] — дивувати

24. ambassador [æm'bæsədə] — посол

25. Byzantium [bι'zæntιəm] — Візантія

26. internal strife — міжусобиці

Questions

1. Who were the founders of Kyiv?

2. When was Kyiv founded?

3. In what centuries was Kyiv at the height of its fame?

4. When did the first churches appear in Kyiv?

5. What astounded foreign guests in Kyiv in the 11th - 12th centuries?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити