121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Great Britain
The geographical location of Great Britain \ Географічне положення Великої Британії

Situated in north-western Europe, lying to the north of France and west of the Netherlands1 and Denmark2, the United Kingdom, known popularly as Great Britain, is 244,786 sq. km (94,512 sq. miles).

It is situated on the British Isles. There are 5,500 islands. The two main islands are Great Britain and Ireland.

The British Isles are separated from Europe by the Strait of Dover3 and the English Channel. The British Isles are washed by the North Sea in the East and the Atlantic Ocean in the West.

The territory of Great Britain is divided into Lowland Britain and Highland Britain. Lowland Britain comprises4 Southern and Eastern England. Highland Britain includes Scotland, Wales, the Pennines and the Lake District.

As well the territory of Great Britain is divided into four parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. England is in the southern and central part of Great Britain. Scotland is in the north of the island. Wales is in the west. Northern Ireland is situated in the north-eastern part of Ireland.

England is the richest, the most fertile5 and most populated part in the country. The main territory is a vast plain. In the northwestern part of it there are many beautiful lakes. This part is called Lake District, which is an isolated compact mountain group to the west of the Pennines.

Scotland is a land of mountains. The Highlands of Scotland are among the oldest mountains in the world. The chain of mountains in Scotland is called the Grampians.6 Its highest peak is Ben Nevis. In England there is the Pennine7 Chain. In Wales there are the Cumbrian Mountains.

The British Isles have many rivers but they are not very long. The longest of them is the Severn.8 It flows into the Irish Sea. The most important river in Scotland is the Clyde. Glasgow stands on it. The Thames is the widest river in Great Britain. It is over 200 miles long. It flows through the rich agricultural and industrial areas of the country. London, the capital of Great Britain, is situated on it.

The population of Great Britain is over 56 million Of every ten people in the United Kingdom, almost eight live in towns, four of them in one of the eight major urban groups.

The Greater London — the largest centre of industry, the most important centre of office employment and the capital city — is the largest of all cities in Great Britain. Other largest cities of the country are: Birmingham, Liverpool, Manchester, Glasgow and Edinburgh.

The flora of the British Isles is much varied and the fauna is similar to that of the north-west of Europe.

England, once «the workshop of the world», was the first to become a highly developed industrial country. The following branches are developed in Britain’s economy: shipbuilding, textile industry, engineering and metal, woollen and cotton manufacturing, coal-mining and light industry.

The country is not very rich in natural resources. With the exception of iron ore, all metallic ores have to be imported.

The small proportion of the total population is engaged in agriculture. The main contributions to British agriculture are from crops (24%), livestock10 (38%) and horticultural products11 (11%).

The geographical position of Great Britain is rather good as the country lies on the crossways of the sea routes from Europe to other parts of the world.

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Розташоване в північно-західній Європі, на північ від Франції і на захід від Нідерландів та Данії, Сполучене Королівство, більш знане як Велика Британія, охоплює територію у 244 786 км2 (94 512 кв миль).

Розкинулась воно на Британських островах, до складу яких входить 5500 маленьких острівців і 2 великі острови: Велика Британія та Ірландія.

Від Європи Британські острови відділені протокою Па-де-Кале та Ла-Маншем. На Сході вони омиваються Північним морем, а на заході — Атлантичним океаном.

Територію Великої Британії можна поділити на низовини та узгір'я До перших входять південна та східна Англія, нагір’я ж вкривають Шотландію, Валяно, переходять у Пеннінські гори та сягають району озер.

До складу Великої Британії входять Англія, Шотландія, Валлія, Північна Ірландія Англія є південною та центральною частиною Великої Британії. Шотландія розташована на півночі острова. Валлія — на заході, а Північна Ірландія — у північно-східній частині Ірландії.

Англія — це найбагатша, найродючіша і найбільш заселена країна Більшість території становить безмежна рівнина, на північному заході якої розкинулись чудові озера. Ця частина називається озерним краєм, який на заході відокремлений невеликим гірським масивом від Пеннінських гір.

Шотландія — це країна гір Шотландське нагір’я належить до найстаріших гір світу Ланцюг гір Шотландії називається Грампіанськими горами. Найвищою точкою Грампіанських гір є Бен Невіс. В Англії розташовані Пеннінські гори, а у Валлії — Кембрійські.

Британські острови багаті на ріки, які не вирізняються своєю протяжністю. Найдовшою з них є Северн, що впадає в Ірландське море. Найважливішою рікою Шотландії є Клайд, на берегах якої розташоване місто Глазго Темза— найширша річка Великої Британії, завдовжки 200 миль. Вона протікає через багаті сільськогосподарські та розвинені промислові райони країни. Столиця Великої Британії, Лондон, розташована на її берегах.

Населення Великої Британії становить 56 млн осіб Із кожного десятка мешканців Сполученого Королівства близько 8-ми проживає у містах, a 4 з них— в одному з восьми мегаполісів.

Великий Лондон — найбільший промисловий та діловий центр та столиця країни — найбільше з усіх міст Великої Британії Іншими найбільшими містами Великої Британії є Бірмінгем, Ліверпуль, Манчестер, Глазго, Единбург.

Рослинний світ Британії значною мірою відрізняється від флори північно-західної Європи, тоді як фауна— має чимало спільного.

Англія, у минулому «майстерня світу», першою стала високорозвиненою промисловою країною. Добре розвинені наступні галузі: кораблебудування, текстильна промисловість, енергетика та металургія, вовняна та бавовняна обробна промисловості, вугледобувна та легка промисловість.

Країна мас незначні природні ресурси. За винятком залізної руди, усі метали у Велику Британію імпортуються.

У сільському господарстві задіяна незначна частина населення. Основну частку британського сільського господарства становлять зернові (24%), поголів'я великої рогатої худоби (38%), продукти садівництва (11%).

Географічне положення Великої Британії доволі зручне, оскільки країна знаходиться на перехресті морських шляхів з Європи в інші частини світу.

1. Netherlands ['neðələndz] — Нідерланди

2. Denmark ['denmɑ:k] — Данія

3. Strait of Dover ['streιt əv 'douvə] — протока Па-де-Кале

4. comprise — включати, охоплювати

5. fertile ['fə:taιl] — родючий

6. the Pennines ['penaιnz) — Пеннінські гори

7. the Grampians ['græmpjənz] — Грампіанські гори

8. the Severn — p. Северн

9. «the workshop of the world» — «майстерня світу»

10. livestock— поголів’я великої рогатої худоби

11. horticultural products — продукти садівництва

Questions

1. What is the geographical position of the British Isles?

2. Where is Lake District situated?

3. What are the main chains of mountains in Great Britain?

4. What is the longest river in Great Britain?

5. What advantages does Great Britain have due to its geographical position?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити