121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Great Britain
The state system of Great Britain \ Державний устрій Великої Британії

Great Britain is a parliamentary monarchy1. The power of the Queen is limited by the Parliament. It means that the sovereign reigns 2 but does not rule. Britain does not have a written constitution, but a set of laws.3 Parliament is the most important authority in Britain. It comprises 4 the House of Commons, the House of Lords and the Monarch in her constitutional role. In reality the House of Commons is the only one of the three, which has true power.

The Monarch serves formally 5 as head of state. But the Monarch is expected to be politically neutral6 and should not make political decisions. The present sovereign of Great Britain is Queen Elizabeth II (the second). She was crowned 7 in Westminster Abbey in 1953.

The House of Commons has 650 elected Members of Parliament (MPs), each representing a local constituency. 8

They are elected by secret ballot. General elections are held every five years. The country is divided into 650 constituencies. All citizens aged 18 have the right to vote, 9 but voting is not compulsory in Britain. The candidate polling the largest number 10 of votes in a constituency is elected. The functions of the House of Commons are legislation and scrutiny 11 of government activities. The House of Commons is presided over by the Speaker. The Government appoints the Speaker.

The House of Lords comprises about 1,200 peers. 12 It is presided over by the Lord Chancellor. The House of Lords is made up of hereditary 13 and life peers and peeresses and the two archbishops14 and 24 most senior bishops of the established Church of England. The House of Lords has no real power. It acts rather as an advisory council.15

There are few political parties in Great Britain thanks to the British electoral system. They are the Conservative Party, the Labour Party and the Liberal Democratic Alliance.16 Each political party puts up one candidate for each constituency. The one who wins the most votes is elected MP for that area. The party which wins the most seats in Parliament forms the Government. Its leader becomes the Prime Minister. As head of the Government the Prime Minister appoints ministers, of whom about 20 are in the Cabinet— the senior group which takes major policy decisions.17 Ministers are collectively responsible 18 for government decisions and individually responsible for their own departments.

The second largest party forms the official Opposition, with its own leader and «shadow cabinet».19 The Opposition has a duty to criticise government policies and to present an alternative programme.20

The new bills are introduced and debated in the House of Commons. If the majority of the members are in favour of a bill it goes to the House of Lords to be debated. The House of Lords has the right to reject a new bill twice But after two rejections they are obliged to accept it. And finally the bill goes to the Monarch to be signed. Only then it becomes a law.

Parliament is responsible for British national policy. Much legislation applies throughout Britain. England and Wales, Scotland and Northern Ireland have their own legal systems with differences in law and practice.

ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Велика Британія— парламентська монархія. Влада королеви обмежується парламентом, що означає, що монарх панує, та не керує. Британія не має власної конституції, а лише звід законів. Парламенту надана найбільша влада. До його складу входять: Палата громад Палата лордів і монарх у своїй конституційній ролі. Насправді вагому силу має лише Палата громад.

Монарх виконує функцію глави держави формально. Він повинен займати нейтральну політичну позицію і не ухвалювати політичних рішень. Сьогоднішнім монархом є Королева Єлизавета II, що була коронована у Вестмістерському Абатстві в 1953 році.

До складу Палати громад входить 650 членів парламенту, що представляють місцеві виборчі округи.

Вони обираються таємним голосуванням. Загальні вибори проводяться кожні 5 років у 650-ти виборчих округах, на які поділена вся країна. Усі громадяни віком від 18-ти років мають право голосувати, хоча це і не обов’язково. Обраним вважається той кандидат, що набрав найбільшу кількість голосів. Функцією Палати громад є законодавство і уважне вивчення урядових справ. Палату громад очолює спікер, що призначається урядом.

Палата лордів складається із 1200 перів. Головує тут лорд-канцлер. Сюди входять спадкові і ще живі пери, два архієпископи і 24 найстарших за самом спископи, що обираються Англійською церквою. Насправді Палата лордів не володіє повною силою впливу на політику Вона діє більше як консультаційна рада.

Завдяки британській виборній системі у Великій Британії є такі політичні парти. Консервативна, Лейбористська партії та Ліберально-демократичний союз. Кожна політична партія пропонує свого кандидата у кожному виборчому округу. Той, хто набере найбільше голосів, стане членом парламенту від цього округу. Партія, яка набирає найбільше місць у парламенті, формує уряд. Її лідер стає прем’єр-міністром. Як голова уряду прем’єр-міністр назначає міністрів, 20 з яких входять до Кабінету міністрів, який ухвалює найважливіші політичні рішення Міністри є колективно відповідальними за рішення уряду та індивідуально відповідальними за роботу у своїх міністерствах.

Друга найбільша партія формує опозицію з власним лідером і «тіньовим кабінетом». Її обов’язком є критика урядової політики та внесення альтернативної програми. Нові закони подаються на розгляд до Палати громад та обговорюються тут. Якщо більшість членів дійшли одностайної думки щодо даного закону, то він передається до палати лордів для подальшого обговорення. Палата лордів має право скасувати новий закон двічі та вже після другого відхилення зобов’язана ухвалити його. Нарешті закон потрапляє в руки монарха на підпис. Лише тепер можна вважати його законом повною мірою.

Парламент відповідає за британське національне Законодавство, яке поширюється на територію всієї Британії. Щоправда, Англія і Валлія, Шотландія та Північна Ірландія мають власні законодавчі системи з розбіжностями у законах та у їхньому практичному застосуванні.

1. monarchy ['mɔnəkι] — монархія

2. sovereign reigns — монарх панує

3. set of laws — звід законів

4. comprise [kəm'praιz] — містити в собі

5. serves formally — виступає формально

6. neutral ['nju:trəl] — нейтральний

7. to be crowned [kraund] — бути коронованим

8. a local constituency [kən'stιtjuənsι] — місцевий виборчий округ

9. vote — голосувати

10. polling the largest number — той, що отримав найбільшу кількість голосів

11. scrutiny ['skru:tιnι] — уважне вивчення

12. peer [pιə] — пер (почесний титул у Великої Британії)

13. hereditary [hι'redιtrι] — спадковий

14. archbishop ['ɑ:tbιʃəp] — архієпископ

15. it acts rather as an advisory council — діє більше як консультативна рада

16. alliance [ə'laιəns] — союз

17. to take decisions — ухвалювати рішення

18. to be responsible (for) — бути відповідальним (за)

19. «shadow cabinet» — «тіньовий кабінет»

20. to present an alternative programme — вносити альтернативну програму

Questions

1. What is the most important authority in Great Britain?

2. Is the Monarch expected to be politically active?

3. How are the Members of Parliament elected?

4. What are the main political parties in Great Britain?

5. What are the functions of the House of Commons?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити