121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Great Britain
The outstanding events in the life of Great Britain \ Визначні події в житті Великої Британії

There were many outstanding events in the history of Great Britain. England was added to the Roman Empire 1 in 43 AD. After the withdrawal2 of Roman legions in 410, waves of Jutes, Angles, and Saxons arrived from German lands. They contended with Denmark raiders3 for control from the 8th through 11th centuries. The last successful invasion4 was by French speaking Normans in 1066, who united the country with their dominions in France.

Opposition by nobles5 to royal authority6 forced King John to sign the Magna Carta in 1215, a guarantee of rights and the rule of law. In the ensuing decades7, the foundations of the parliamentary system were laid.

English dynastic claims8 to large parts of France led to the Hundred Years War, 1338-1453, and the defeat of England. A long civil war, the War of the Roses, lasted 1455- 1485, and ended with the establishment of the powerful Tudor monarchy. A distinct English civilisation flourished.

Under Queen Elizabeth 1, England became a major naval power 9, leading to the founding of colonies in the new world and the expansion of trade 10 with Europe and the Orient. Scotland was united with England when James VI of Scotland was crowned11 James 1 of England in 1603.

A struggle between Parliament and the Stuart kings led to a bloody civil war 12, 1642-1649, and the establishment of a republic under the Puritan Oliver Cromwell. The monarchy was restored 13 in 1660, but the Glorious Revolution of 1688 confirmed the sovereignty of Parliament: a Bill of Rights was granted in 1689.

In the 18,h century, parliamentary rule was strengthened. Technological and commercial innovation 14 led to the Industrial Revolution. The thirteen North American colonies were lost, but replaced by growing empires in Canada and India.

Great Britain went to war with France in 1793. Admiral Lord Horatio Nelson won a great victory over the French fleet at Trafalgar, off the southern coast of Spain in 1805. But after 11 months of peace, Napoleon started the war again. An allied army 15 led by Duke of Wellington defeated Napoleon at Waterloo. Britain’s role in the defeat of Napoleon, 1815, strengthened its position as the leading world power.

Then came the Era of Reforms. In 1831 there was introduced a Reform Bill which gave the vote to the middle classes and representation to factory towns.

The British Empire reached its greatest power during the reign of Queen Victoria which brought prosperity and an expanding empire in Asia and Africa.

Though victorious in World War 1, Britain suffered huge casualties 16 and economic dislocation. Ireland became independent in 1921, and independence movements became active in India and other colonies. The country suffered major bombing damage in World War II, but held out against Germany single- handedly 17 for a year after the fall18 of France in 1940.

Great Britain lost more than 900,000 men in World War I, and about 2,100,000 were wounded19.

From September, 1940, to May, 1941 fascist Germany attacked and damaged British cities in the Battle of Britain. In World War II Great Britain lost about 360,000 men and some 145,000 civilians20 died on the home front.

Industrial growth continued in the postwar period, but Britain lost its leadership position to other powers.

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ В ЖИТТІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

В історії Великої Британії було чимало визначних подій. У 43 році нашої ери Англія була приєднана до Римської імперії. Після виведення римських легіонів у 410 році, відбувся ряд нападів із боку германських племен — ютів, англів і саксонців. Вони змагалися з датськими загарбниками за контроль над територіями з VIII до XI століття. Останнє успішне завоювання було здійснене франкомовними норманами в 1066 році, які об’єднали країну зі своїми домініонами у Франції.

Опозиція дворян королівській владі змусила короля Джона підписати у 1215 році. Велику хартію вільностей, гарант прав і свобод дворян і верховенства закону. У наступні десятиріччя були закладені основи парламентської системи.

Династичні претензії Англії до значної частини Франції призвели до Столітньої війни (1338-1453), яка закінчилася поразкою Англії. Довга громадянська війна, війна Білої та Червоної троянди тривала з 1455 до 1485 і завершилася встановленням могутньої монархії Тюдорів, що було початком процвітання Англії.

За правління королеви Єлизавети І Англія перетворилася у потужну морську державу, яка інтенсивно займалася утворенням колоній на територіях нового світу і розширенням торгівлі з Європою і країнами Сходу Шотландія об’єдналася з Англією, коли король Шотландський Джеймс VI був коронований як король Англії Джеймс І у 1603 році.

Боротьба між парламентом і королями з династії Стюартів призвела до кривавої громадянської війни 1642-1649 років і завершилася встановленням республіки під керівництвом пуританина Олівера Кромвеля. У 1660 році монархію було відновлено, але «Славна революція» 1668 року підтвердила незалежність парламенту, законопроект про права був виданий у 1689 році.

У XVIII столітті зміцнів вплив парламенту Технологічні та комерційні нововведення привели до Промислової революції. Тринадцять північноамериканських колоній було втрачено, але відразу замінено зростаючими колоніями в Канаді та Індії.

Велика Британія вступила у війну з Францією у 1793 році Адмірал лорд Гораціо Нельсон отримав велику перемогу над французьким флотом біля Трафальгару, на північ від іспанського узбережжя у 1805 році. Але після 11-місячного перемир’я Наполеон знову розпочав війну. Союзна армія під керівництвом герцога Веллінгтона розбила війська Наполеона під Ватерлоо. Роль Великої Британії у поразці Наполеона 1815 року зміцнила її позиції як наймогутнішої держави світу.

Після того настала Доба реформ У 1831 році набув чинності реформаторський закон, який давав право голосу середньому класу і представництво у фабричних містах.

Британська імперія досягнула найбільшої могутності за часів правління королеви Вікторії, яка принесла процвітання і розширення імперії в Азію та Африку.

Досягнувши перемоги та економічних змін у Першій світовій війні, Британія зазнала значних втрат. Ірландія стала незалежною у 1921 році і рухи за незалежність пожвавилися також в Індії та інших колоніях. Під час Другої світової війни Велика Британія зазнала сильного бомбардування, але це не завадило їй одноосібно виступати проти Німеччини протягом року після падіння Франції у 1940 році.

Під час Першої світової війни Велика Британія втратила понад 900000 осіб і близько 2 100 000 було поранено.

З вересня 1940-го до травня 1941 року фашистська Німеччина нападала на британські міста і руйнувала їх. У Другій світовій війні Велика Британія втратила близько 360 000 військових і 145 000 цивільних, які загинули на фронті.

Промислове зростання продовжувався і в повоєнні роки, але Велика Британія втратила своє лідерство і поступилася більш сильним державам.

1. Roman Empire ['еmраιə] — Римська імперія

2. withdrawal [wιð'drɔ:əl] — виведення

3. raider — учасник облави

4. invasion — вторгнення

5. nobles — дворяни

6. royal authority — королівська влада

7. ensuing decades — наступні десятиріччя

8. dynastic claims — династичні претензії

9. naval power — морська держава

10. expansion of trade — розширення торгівлі

11. to be crowned — бути коронованим

12. bloody civil war ['blʌdι] — кривава громадянська війна

13. restore — відновлювати

14. innovations — нововведення

15. allied army — союзна армія

16. casualties — втрати

17. single-handedly — власноручно

18. fall — падіння

19. to be wounded ['wu:ndιd] — бути пораненим

20. civilians — цивільні

Questions

1. Who were the first and the last invaders of England?

2. What do you know about the Hundred Years’ War with France?

3. Why do we call the period of the reign of Queen Elizabeth I — the «golden age» of English history?

4. When did England become the Commonwealth?

5. What was the role of Admiral Lord Nelson in the war with France?

6. What are the great documents of British freedom?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити