121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Outstanding people of Ukraine, Great Britain and the USA
Yevgen Pation - an outstanding ukrainian scientist \ Євген Патон - видатний український учений

Yevgen Paton, outstanding Ukrainian scientist in the field of welding and bridge building, was born on the 20th of February 1870 in Nizza In 1894 he graduated from the Polytechnical Institute in Dresden and in 1896— from the Institute of Engineers of Means of Communication. After his graduation he worked on Russian railroads.

From 1905 till 1939 Paton was a professor at the Polytechnical Institute in Kyiv. He contributed1 much to the science of designing bridges2, to the technology of their construction and the methods of bridge testing3. He wrote some fundamental works on the construction of bridges and designed some original projects for bridges and overpasses4.

Since 1929 he had dealt with the problems of electrical welding5. He was the founder of the Ukrainian school of welding. He organised the laboratory of Electric Welding which was later reorganised into Research Institute of Electrical Welding. He was the director of the institute from the very its founding. Since 1945 the institute has carried his name. Yevgen Paton died in 1953.

One of the longest bridge across the Dni- pro (1543 m) was constructed under his supervision6 and was named after him.

Boris Paton, his son, continued his father’s career. He became a scientist as well. He worked out new methods of welding and laid foundations of welding in outer space. Nowadays he is the President of National Academy of Sciences in Ukraine and the Director of Kyiv Research Institute of Electrical Welding.

ЄВГЕН ПАТОН — ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ УЧЕНИЙ

Євген Патон, визначний український вчений у галузі зварювання та мостобудування, народився 20 лютого 1870 року в м Ніцца. У 1894 році він закінчив Політехнічний інститут у Дрездені і в 1896— Інститут інженерів засобів зв’язку. Після завершення навчання він працював на російській залізниці.

З 1905 до 1939 року Патон був професором Київського політехнічного інституту. Він зробив значний внесок у науку проектування мостів, у технологію їх будівництва і тестування. Він написав фундаментальні праці про спорудження мостів і спроектував декілька оригінальних пішохідних мостів.

З 1929 року він займався проблемою електрозварювання. Він вважається засновником української школи зварювання. Він організував лабораторію електрозварювання, яку пізніше реорганізував у Науково-дослідний інститут електрозварювання. Патон очолював цей інститут із часів його заснування Із 1945 року цей інститут носить його ім’я Євген Патон помер у 1953 році.

Один із найдовших мостів через Дніпро (1543 м) був збудований під його керівництвом і названий на його честь.

Борис Патон, його син, продовжив справу батька. Він також став науковцем. Він розробив нові методи зварювання і заклав основи електрозварювання у відкритому космосі. На сьогодні він Президент Національної Академії наук України і директор Київського науково-дослідного інституту електрозварювання.

1. contribute [kən'trιbju.t] — вносити, сприяти, робити внесок

2. to design [dizain] bridge — проектувати міст

3. methods of bridge testing -— способи перевірки мостів

4. overpass — пішохідний міст (перехід)

5. electrical welding — електрозварювання

6. supervision [,sju:pə’viʒn] — нагляд

Questions

1. When and where was Yevgen Paton bom?

2. Where did he study?

3. Where did he work?

4. What construction is named after him?

5. Who continued his research work?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити