121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Outstanding people of Ukraine, Great Britain and the USA
William Shakespeare - an outstanding english writer \ Вільям Шекспір - видатний англійський письменник

I am fond of reading. Most of all I like to read the books of the English writers because they give me a lot of interesting information about the life, traditions and habits1 of the English people. In the history of Great Britain there are a lot of famous names. The name of William Shakespeare is one of them. William Shakespeare, the great English poet and dramatist, was born in 1564 in the town of Stratford-on-Avon. There were no theatres in England then. Groups of actors travelled from town to town showing performances in the street. Sometimes actors came to Stratford-on-Avon. The boy went to see all their shows and liked them very much. He wanted to become an actor. Sometimes he wrote little plays and staged2 them with his friends. When he was twenty-one, William went to London. There he joined a group3 of actors. At first he only helped actors and then began writing plays for them. Soon Shakespeare’s plays were staged more and more and he became famous. The theatre where he worked was called The Globe.

Everyone knows Shakespeare’s plays. He became the greatest playwright4 in the history of English and world literature. His plays have been famous for centuries. The most well-known of them are Othello, Hamlet, Romeo and Juliet, and King Lear. Shakespeare showed the real life and relations between people. Love and death, friendship and treason5, devotion and lie are the main ideas of his plays. His sonnets have a unique place in the world literature heritage6. W. Shakespeare wrote 37 plays, two poems and 154 sonnets. Shakespeare’s works always will be immortal and interesting for all people.

ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР— ВИДАТНИЙ АНГЛІЙСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК

Я захоплююся читанням. Більш за все я люблю читати книжки англійських авторів, бо вони дають мені чимало цікавої інформації про життя, традиції та звичаї англійців. В історії Великої Британії є чимало відомих імен. Ім’я Вільяма Шекспіра— одне з них Вільям Шекспір, великий англійський поет і драматург, народився в 1654 році в містечку Стратфорд-на-Ейвоні. У той час в Англії театрів ще не було. Групи акторів мандрували від одного міста до іншого, даючи вистави на вулицях. Іноді актори приїжджали і до Стратфорду-на-Ейвоні Хлопчик ходив на всі вистави, які йому дуже

подобалися. Він хотів стати актором Іноді він писав короткі п'єси і ставив їх разом із друзями. Коли йому виповнився 21 рік, Вільям поїхав до Лондона, де і приєднався до групи акторів. Спочатку він їм лише допомагав, але згодом сам почав писати для них п’єси. Дуже скоро п’єси Шекспіра почали ставити все частіше і він набув популярності. Театр, у якому він працював, називався «Глобус».

П’єси Шекспіра відомі всім. Він став найвідомішим драматургом в історії англійської та світової літератури. Його п’єси знамениті протягом століть. Найвідоміші з них. «Отелло», «Гамлет», «Ромео і Джульєтта» та «Король Лір». Шекспір зобразив реальне життя і стосунки між людьми. Любов і смерть, дружба і зрада, відданість і обман є основними темами його творів. Його сонети займають унікальне місце в світовій літературній спадщині. Шекспір написав 37 п’єс, 2 поеми та 154 сонети. Шекспірівські твори завжди будуть безсмертними і цікавими.

1. habit — звичка

2. stage — ставити п’єсу

3. to join a group -— приєднатися до групи

4. playwright — драматург

5. treason [tri:zn] — зрада

6. heritage ['herιtιʤ] — спадок

7. immortal [ι'mɔ:təl] — безсмертний

Questions

1. What is the place of W. Shakespeare in the world literature?

2. When and where was he born?

3. Why did he want to become an actor?

4. When did he start writing his plays?

5. What are his most famous plays?

Yevgen Paton, outstanding Ukrainian scientist in the field of welding and bridge building, was born on the 20th of February 1870 in Nizza In 1894 he graduated from the Polytechnical Institute in Dresden and in 1896— from the Institute of Engineers of Means of Communication. After his graduation he worked on Russian railroads.

From 1905 till 1939 Paton was a professor at the Polytechnical Institute in Kyiv. He contributed1 much to the science of designing bridges2, to the technology of their construction and the methods of bridge testing3. He wrote some fundamental works on the construction of bridges and designed some original projects for bridges and overpasses4.

Since 1929 he had dealt with the problems of electrical welding5. He was the founder of the Ukrainian school of welding. He organised the laboratory of Electric Welding which was later reorganised into Research Institute of Electrical Welding. He was the director of the institute from the very its founding. Since 1945 the institute has carried his name. Yevgen Paton died in 1953.

One of the longest bridge across the Dni- pro (1543 m) was constructed under his supervision6 and was named after him.

Boris Paton, his son, continued his father’s career. He became a scientist as well. He worked out new methods of welding and laid foundations of welding in outer space. Nowadays he is the President of National Academy of Sciences in Ukraine and the Director of Kyiv Research Institute of Electrical Welding.

ЄВГЕН ПАТОН — ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ УЧЕНИЙ

Євген Патон, визначний український вчений у галузі зварювання та мостобудування, народився 20 лютого 1870 року в м Ніцца. У 1894 році він закінчив Політехнічний інститут у Дрездені і в 1896— Інститут інженерів засобів зв’язку. Після завершення навчання він працював на російській залізниці.

З 1905 до 1939 року Патон був професором Київського політехнічного інституту. Він зробив значний внесок у науку проектування мостів, у технологію їх будівництва і тестування. Він написав фундаментальні праці про спорудження мостів і спроектував декілька оригінальних пішохідних мостів.

З 1929 року він займався проблемою електрозварювання. Він вважається засновником української школи зварювання. Він організував лабораторію електрозварювання, яку пізніше реорганізував у Науково-дослідний інститут електрозварювання. Патон очолював цей інститут із часів його заснування Із 1945 року цей інститут носить його ім’я Євген Патон помер у 1953 році.

Один із найдовших мостів через Дніпро (1543 м) був збудований під його керівництвом і названий на його честь.

Борис Патон, його син, продовжив справу батька. Він також став науковцем. Він розробив нові методи зварювання і заклав основи електрозварювання у відкритому космосі. На сьогодні він Президент Національної Академії наук України і директор Київського науково-дослідного інституту електрозварювання.

1. contribute [kən'trιbju.t] — вносити, сприяти, робити внесок

2. to design [dizain] bridge — проектувати міст

3. methods of bridge testing -— способи перевірки мостів

4. overpass — пішохідний міст (перехід)

5. electrical welding — електрозварювання

6. supervision [,sju:pə’viʒn] — нагляд

Questions

1. When and where was Yevgen Paton bom?

2. Where did he study?

3. Where did he work?

4. What construction is named after him?

5. Who continued his research work?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити