Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

RELIGION IN GREAT BRITAIN


British religion used to be closely connected with kings, queens and politics. England was a Roman Catholic country until 1534. In 1525 King Henry VIII decided to divorce his queen, Catherine of Aragon, because he fell in love with Anne Boleyn. But when Henry asked the Pope for permission to divorce Catherine, he refused. Henry was so angry with the Pope that he ended all contact between England and Rome. He divorced Catherine of Aragon without the Pope’s permission and married Anne Boleyn. In 1534 Parliament named Henry head of the Church of England. This was the beginning of the Anglican Church. The Anglican Church did not start as a Protestant Church and Henry certainly did not regard himself as a Protestant. However the Protestant movement in Europe was growing very strong at that time. When Henry quarreled with Rome and ordered the Bible to be translated into English, the way was open for Protestantism to spread in England. Over the next years many people changed to this new religion. In 1553 Mary, Henry’s daughter by Catherine of Aragon, became Queen of England. The country reentered the Roman Church, because she was a Roman Catholic. Protestants were glad when Mary died, because while she was Queen, many Protestants were burned for their beliefs. After Marry, Elizabeth became head of the Anglican Church and Roman Catholicism was never again the official religion in England.

The Church of England is still the established church in England nowadays. But in spite of the great variety of forms of worship, only a minority of people regularly go to church in Britain today. Most people see Sunday more as a day for relaxing with the family or for doing jobs around the house and the garden.


QUESTIONS

1. Was England a Roman Catholic country until 1534?

2. Why did Henry decide to divorce the queen?

3. What was the beginning of the Anglican Church?

4. Were Protestants glad when Mary died?

5. What is the established church in England nowadays?


VOCABULARY

to divorce — розлучитися

permission — дозвіл

the Anglican Church — англіканська церква


РЕЛІГІЯ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ


Британська релігія була тісно пов’язана з королями, королевами та політикою. Англія була римсько-католицькою країною до 1534р.У1525р. король Генріх VIII вирішив розлучитися зі своєю королевою, Катериною Арагонською, тому що закохався в Анну Болейн. Але коли Генріх попросив у папи дозволу на розлучення з Катериною, той відмовив. Генріх був такий злий на папу, що розірвав усі контакти між Англією та Римом. Він розлучився з Катериною Арагонською без дозволу папи й одружився з Анною Болейн. У 1534 р. парламент назвав Генріха главою англіканської церкви. Англіканська церква не була близькою до протестантської, і Генріх, звичайно, не відчував себе протестантом. Однак протестантський рух у Європі ставав дуже сильним у той час. Коли Генріх посварився з Римом і наказав перекласти Біблію англійською мовою, для протестантизму були відкриті шляхи до поширення в Англії. У наступні роки багато людей прийняло цю релігію. У 1553 р. Марія, дочка Генріха від Катерини Арагонської, стала королевою Англії. Країна повернулася до римської церкви, тому що Марія була римською католичкою. Протестанти були раді, коли Марія померла, тому що, коли вона була королевою, багато протестантів було спалено за свої переконання. Після Марії главою англіканської церкви стала Єлизавета, і римський католицизм більше ніколи не був офіційною релігією Англії.

Церква Англії все ще є впливовою в країні сьогодні. Але незважаючи на велику розмаїтість релігійних вірувань, ТІЛЬКИ невелика КІЛЬКІСТЬ людей регулярно ходить до церкви в Британії. Більшість людей вважає неділю днем сімейного відпочинку або домашніх справ.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити