Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

THE DISCOVERY OF AMERICA (2)


Christopher Columbus discovered America in 1492. He was born in Italy. His father and both grandfathers were cloth makers. Columbus was a seaman and made many sea voyages.

Most people in Columbus’s days thought that the earth was flat and they did not believe that beyond the Atlantic Ocean lay India. In 1492 the King and the Queen of Spain gave him money to go to India. He decided to sail west as he was sure that our planet was round. There were 3 caravels: the Santa Maria, the Nina and the Pinta. After sailing 4000 miles he reached some land. The crew saw something like a white cliff and cried out: «Tierra! Tierra!». Columbus thought that it must be India but it was not. It was a new land — a new continent. It was America. Columbus named the land they had reached San Salvador («Holy Saviour»). People began to speak about the land as «The new World».

European people came to the New World for many reasons. Some hoped to find gold and silver. Priests and missionaries came to bring the Christian religion to the Indians. Among those who came for freedom was a small group of English people called Pilgrims. They wanted to start a new life and to have no religious problems they had in England. In 1620 on the ship «Mayflower» they landed in the north-east of America. They set up a colony and called that part of the country «New England».


QUESTIONS

1. Who discovered America?

2. King and Queen of what country gave Columbus money for voyage?

3. How many caravelas were there?

4. How did Columbus name the land he had reached?

5. What reasons did European come to New Land for?

6. What do you know about Pilgrims?


ВІДКРИТТЯ АМЕРИКИ (2)


Христофор Колумб відкрив Америку в 1492 р. Він народився в Італії. Його батько й обидва дідусі займалися пошиттям одягу. Колумб був моряком і здійснив багато подорожей.

Більшість людей у часи Колумба думали, що Земля пласка, і вони не вірили в те, що за Атлантичним океаном лежить Індія. У 1492 р. король і королева Іспанії дали Колумбові кошти на поїздку до Індії. Він вирішив плисти на захід, тому що був упевнений: Земля кругла. У подорож вирушили 3 каравели: «Санта Марія», «Ніна», «Пінта». Пропливши 4000 миль, вони досягли якоїсь землі. Команда побачила щось схоже на білу скелю і закричала: «Земля! Земля!» Колумб подумав, що це повинна бути Індія, але це була не вона. Це була нова земля, новий континент. Це була Америка. Колумб назвав землю, на якій вони опинилися, Сан Сальвадор («Святий рятівник»). Люди стали говорити про цю землю, як про Новий Світ.

Європейці приїжджали у Новий Світ з різних причин. Дехто сподівався знайти золото або срібло. Священики і місіонери приїжджали, щоб навернути у християнство індіанців. Серед тих, хто приїжджав за свободою, була маленька група англійців, прозваних пілігримами. Вони хотіли почати нове життя і почати його без релігійних проблем, з якими вони зіткнулися в Англії. У 1620 р. на кораблі «Мейфлауер» вони висадилися на північному сході Америки. Вони заснували колонію і назвали цю частину країни Новою Англією.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити