Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

BRIEF HISTORY OF THE USA


The history of the USA dates back only to the 15th century. In the 15th century there was no USA at all. The present territory of the USA was divided among some countries. In the 15th — 16th centuries some territory of the

USA belonged to Great Britain (northern and western lands); southern parts (California, Florida, New Mexico, Texas) belonged to Spain, then — to Mexico; the central part, the territory was called Louisiana — to France; Alaska was possessed by Russia; some territories remained to be under Indians control.

In 18th century there were only thirteen Britain’s American colonies and they broke with Great Britain in 1776 and later were recognized as the new nation of the the United States of America, following the Treaty of Paris in 1783. During the 19th and 20th centuries, 37 new states were added to the original 13 as the nation expanded their frontiers across the North American continent and acquired a number of overseas possessions.

There were three most dramatic experiences in the nation’s history: the Civil War (1861-1865), the Great Depression of the 1930s and Vietnam War of the 1960s — 70s.

After its victories in World Wars I and II and the end of the Cold War in 1991, the USA remains the world’s most powerful state. The economy is marked by steady growth, low unemployment and inflation, and great advances in technology.

Nowadays USA is world’s fourth-largest country by size (after Russia and Canada) and by population (after China and India). It is about half the size of Russia or lightly larger than China or Brazil.


QUESTIONS

1. When did the history of the USA begin?

2. How many Britain’s American colonies were there in North America in the 18 th century?

3. What were three most dramatic experiences in the USA history?

4. When did the Civil War happen?

5. When did the Great Depression happen?

6. When did Vietnam War happen?

7. When did the Cold War finish?


VOCABULARY

to possess — мати, володіти

to remain — залишатися

to recognize — тут: визнавати

treaty — угода, конвенція

to acquire — одержувати, здобувати

to expand — збільшувати, розширювати

frontier — межа, кордон

powerful — могутній

steady — стабільний, стійкий

unemployment — безробіття

advance — просування вперед, прогрес, поліпшення


КОРОТКА ІСТОРІЯ США


Історія США починається тільки з XV сторіччя. Хоча у XV сторіччі не було ніяких США взагалі. Нинішня територія США була розділена між декількома державами. У XV-XVI сторіччях частина території належала Великобританії (північні й західні землі); південна частина (Каліфорнія, Флорида, Нью-Мексико, Техас) належала Іспанії, потім Мексиці; центральна частина, територія, яку називали Лузитанією, — Франції; Аляска належала Росії; деякі території належали індіанцям.

У XVIII сторіччі тут було тільки 13 британських колоній Америки. У 1776 р. вони відокремилися від Великобританії і пізніше були визнані як нова нація Сполучених Штатів Америки, відповідно до Паризької угоди від 1783 р. Протягом ХІХ-ХХ сторіч було приєднано 37 нових штатів до перших 13, тому що нація розширила свої кордони по всьому північноамериканському континенту, здобуваючи ряд нових володінь.

В історії нації було три драматичних події: Громадянська війна (1861-1865 pp.), Велика депресія тридцятих і В’єтнамська війна.

Після своїх перемог у Першій і Другій світових війнах і після закінчення холодної війни в 1991 р. США залишаються наймогутнішою державою у світі. В економіці спостерігається постійне зростання, низький рівень безробіття й інфляції, дуже великі досягнення в технологіях.

У наш час США — четверта країна у світі за площею території (після Росії і Канади) і кількістю населення (після Китаю й Індії). Це приблизно половина території Росії або трохи більше території Китаю чи Бразилії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити