Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

THE SOUTH AND THE CIVIL WAR


The South is economically, historically, and culturally a distinct region. With its warm climate and rich soil, it soon developed an economy based on export crops like cotton. These were grown on farms worked by slaves from Africa. Conflicts between the North and the South especially over slavery, led in 1861 to the Civil War.

The South has a warm climate and a long growing season for crops. So it’s not surprising that the South’s economy came to depend on agriculture. By the 1820s, the South produced and exported rice, sugar and especially, cotton. The South felt no need to develop factories. And it remained rural; New Orleans was its only large city.

Crops like cotton were best grown on plantations — large landholdings. They also required a large labour force. For this, the Old South depended on slaves, who were originally brought from Africa. Slavery was the basis for the south’s economy; it was also what, more than anything, made the South different from the rest of the country.

People often think that whites in the old South lived an elegant life — something like the beginning of the famous movie «Gone With the Wind». In fact, very few whites lived on plantations. Most whites were small farmers who did not own any slaves.

Slaves lives depended greatly on their masters. A husband and wife could be sold to different owners and never see each other again. Slaves often worked for long hours in the fields and received insufficient food, clothing and shelter.

Slaves were able to survive because they developed a strong culture of their own. This culture combined African and American elements. Songs and stories, religion and community were all important.

For a long time, the North and the South each developed differently but without conflicts. The conflicts came when the nation began to expand west. Southern states said the new areas that were being settled should allow slavery; the Northern states disagreed.

The conflicts worsened, and in 1861, the Southern states seceded, or separated, from the Union and formed a new nation: the Confederate States of America. The Northern states refused to accept this. The war became inevitable.

The American Civil War lasted four years. More Americans died in this war than in all other wars combined. The North had certain great advantages over the South. It had a larger population and most of the country’s factories and banks.

When the war finally ended in 1865, the South had been devastated. The war gave the end of slavery. Black Americans were made citizens and were given right to vote.

The Civil War helped transform the nation’s economy and way of life. The North became much more industrialized than before.


QUESTIONS

1. What is the main economy of the South?

2. What was the role of slaves?

3. Was the life of slaves happy?

4. What was the reason of conflicts between the North and the South?

5. Who had the advantages in the Civil War?

6. What were the effects of the war?


VOCABULARY

distinct — відмінний, різний

crop — урожай

slavery — рабство

rural — сільський

insufficient — недостатній

to expand — розширюватися

inevitable — неминучий

to devastate — спустошувати


ПІВДЕНЬ І ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА


Південь — це регіон, що відрізняється економічно, історично і культурно. Теплий клімат і багата земля незабаром розвинули економіку, що ґрунтувалася на експорті бавовни. Бавовна вирощувалася на фермах, де працювали раби з Африки. Конфлікти між Північчю і Півднем, особливо з приводу рабства, призвели в 1861 р. до громадянської війни.

На Півдні теплий клімат і довгий сезон дозрівання врожаю. Не дивно, що економіка Півдня почала залежати від сільського господарства. До 1820 р. Південь виробляв і експортував рис, цукор і особливо бавовну. Не було необхідності розвивати фабрики, і Південь залишився сільською місцевістю. Новий Орлеан був єдиним великим містом.

Бавовна найкраще росла на плантаціях — великих землеволодіннях. Тут була необхідна велика робоча сила. Із цієї причини старий Південь залежав від рабів, яких привозили з Африки. Рабство було основою економіки Півдня, і це більше, ніж що-небудь інше, відрізняло Південь від решти країни.

Люди часто думають, що білі люди старого Півдня жили елегантно, щось схоже на початок відомого фільму «Віднесені вітром». Але мало білих жили на плантаціях. Більшість із них були дрібними фермерами, й у них не було рабів.

Життя рабів сильно залежало від їхніх хазяїнів. Чоловік і дружина могли бути продані різним власникам і ніколи не побачити один одного. Раби довгі години працювали на полях і одержували недостатньо їжі, одягу і житла.

Раби могли вижити тільки завдяки розвитку їхньої культури, що поєднала елементи Африки й Америки. Важливі були пісні, розповіді, релігія.

Тривалий час Північ і Південь розвивалися по-різному, але без конфліктів. Конфлікти виникли, коли нація почала розширюватися на захід. Південні штати хотіли, щоб на нових заселених територіях теж було рабство; Північ була проти.                             

Конфлікти підсилилися, і в 1861 р. Південь відокремився від Штатів і утворив нову націю, що називалася Конфедеративні Штати Америки. Північні штати відмовилися це прийняти. Війна була неминучою.

Американська громадянська війна тривала 4 роки. У цій війні загинуло більше американців, ніж у всіх інших війнах, разом узятих. У Півночі були певні переваги перед Півднем. Вона мала більше населення, більшість фабрик і банків країни.

Коли в 1865 р. війна закінчилася, Південь був спустошений. Війна поклала кінець рабству. Чорні американці стали громадянами й одержали право голосу.

Громадянська війна змінила економіку нації і її спосіб життя. Північ стала більш промисловою, ніж раніше.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити