Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

THE POLITICAL SYSTEM OF THE USA (2)


The United States of America is a federal republic consisting of 50 states. Each state has its own government («state government»). In some ways the United States is like 50 small countries.

The government of the USA act according to the Constitution which was signed by the first thirteen representatives of thirteen original American states in 178 7. The document was written in 178 7 and since that time twenty six Amendments have been added. The first ten Amendments were simply rights or the Bill of rights. According to the Constitution the USA is a republic. So, the officials of any rank are elected by US citizens. Every citizen has rights which can not be violated.

The Constitution proclaims a federal system of government which keeps both the states and the federal power from getting too much power. It means that the federal government is given certain powers, for example, to make peace or war, to issue money and to regulate the trade and so on.

The federal power is located in Washington, D.C. It is based on legislative, executive and juridical branches of power.

The legislative power is vested in Congress, which consists of two houses: the Senate and the House of Representatives. There are 435 members in the House of Representatives and 100 senators in Congress. Each state elects two members for the Senate.

The executive branch is headed by the President who is assisted by the Vice President. The President enforces federal laws, serves as commander-in-chief of the Armed Forces. The President can veto a bill unless Congress by a two-thirds vote shall overrule him. The Vice President, elected from the same political party as the President, acts as chairman of the Senate, and in the event of the death of the President, assumes the Presidency. The President of the USA is chosen in nation-wide elections every 4 years together with the Vice-President. The President can not be elected for more than two terms. The Cabinet is made up of Department Secretaries. The most important of them is the Secretary of State, who deals with foreign affairs.

The judicial branch is made up of Federal District Courts, 11 Federal Courts and the Supreme Court. Federal judges are appointed by the President for life. Federal courts decide cases involving federal law, conflicts between citizens of different states.

Constitution has been amended twenty six times. The Bill of Rights guarantees individual liberties: freedom of word, religion and so on. Later amendments abolished slavery, granted the vote to women and colour people and allowed citizens to vote at the age of 18.


QUESTIONS

1. What is the main document of the USA?

2. When was the Constitution of the USA signed?

3. How many Amendments have been added to the Constitution since 1787?

4. What does the Constitution proclaim?

5. What powers is the federal government given?

6. Where is the federal government located?

7. Where is the legislative power vested?

8. How many members are there in the House of Representatives?

9. Who is the head of the executive power in the USA?

10. How often do the President’s elections take place?

11. Who deals with foreign affairs in the USA?

12. What does the Bill of Rights guarantee?


VOCABULARY

to consist — складатися, складатися з

own — свій, власний

to sign — підписати, підписувати

original — тут: перший

amendments — поправка (до резолюції, законопроекту)

according to — відповідно до, згідно з

officials — посадові особи, чиновники

citizen — громадянин

to violate — порушувати, зневажати, переступати

to proclaim — проголошувати; повідомляти

certain — точний, визначений

to issue money — випускати гроші

to regulate the trade — регулювати торгівлю

federal power — федеральна влада

to locate — знаходитися, розміщуватися

to vest — наділяти (правом), давати права

branch — підрозділ; гілка (влади)

legislative — законодавчий

executive — виконавчий

judiciary — судовий

Congress — конгрес

house — тут: палата

the Senate — сенат

the House of Representatives — палата представників

to assist — допомагати, сприяти

the Vice President — віце-президент

elections — вибори

to enforce — примушувати, змушувати (до чогось); нав’язувати (комусь — on)

commander-in-chief — головнокомандувач

the armed forces — збройні сили

to veto — накладати вето (на щось), забороняти

bill — законопроект

overrule — відхиляти, відмовляти; скасовувати (чиєсь рішення); відкидати

chairman — голова

to assume — приймати, брати на себе (відповідальність, керування і т. ін.); одержувати (посаду)

the Cabinet — кабінет (міністрів)

Department Secretaries — міністри

the Secretary of State — державний секретар, глава зовнішньополітичного відомства США

Federal District Court — федеральний окружний суд

the Supreme Court — Верховний суд

federal judges — федеральні судді

to appoint — призначити

to amend — вносити зміни, вносити виправлення (у законопроект і т. ін.)

to abolish — анулювати, скасовувати, оголошувати недійсним

slavery — рабство

to allow — дозволяти


ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА США (2)


Сполучені Штати Америки є федеративною республікою, яка складається з 50 штатів. Кожен штат має свій власний уряд («уряд штату»). У певному розумінні Сполучені Штати нагадують 50 маленьких держав.

Уряд США діє відповідно до конституції, яка була підписана першими тринадцятьма представниками тринадцяти первинних американських штатів у 1787 р. Документ був написаний у 1787 p., і відтоді було внесено 26 поправок. Перші десять поправок були просто правами людини, або біллем про права. Відповідно до конституції, США є республікою. Таким чином, посадові особи будь-якого рангу обираються американськими громадянами. Кожен громадянин має права, які не можна порушувати.

Конституція проголошує федеральну систему правління, що втримує державну і федеральну владу від перевищення повноважень. Це означає, що федеральному урядові дані деякі повноваження, наприклад, вирішувати справи миру чи війни, друкувати гроші, регулювати торгівлю і т. ін.

Федеральна влада розміщена у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона базується на законодавчій, виконавчій і юридичній гілках влади.

Законодавчою владою наділений конгрес, який складається з двох палат: сенату і палати представників. У конгресі 435 членів палати представників і 100 сенаторів. Кожен штат обирає двох членів до сенату.

Виконавча галузь очолюється президентом, якому допомагає віце-президент. Президент підписує федеральні закони, виступає головнокомандувачем збройних сил. Президент може накласти вето на законопроект, але дві третини всіх голосів конгресу, що виступають проти рішення президента, скасовують його. Віце-президент, обраний від тієї ж політичної партії, що й президент, діє як голова сенату і у випадку смерті президента приймає президентство. Президента США разом з віце-президентом обирають на загальнонародних виборах кожні чотири роки. Президент не може бути обраний більше ніж на два терміни. Кабінет складається із секретарів департаменту. Найбільш важливим із них є держсекретар, який займається зовнішньою політикою.

Судова галузь складається з федеральних окружних судів, 11 федеральних судів і Верховного суду. Федеральні судді призначаються президентом на довічний термін. Федеральні суди займаються розглядом випадків, де порушений федеральний закон, а також конфліктів між громадянами різних штатів.

Конституцію було поправлено 26 разів. Білль про права гарантує особисті свободи: свободу слова, релігії тощо. Більш пізні поправки скасували рабство, надали право голосування жінкам і кольоровим громадянам, а також громадянам, які досягли 18 років.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити