Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

U. S. CONGRESS


The United States of America is a federal republic consisting of 50 states. Each state has its own government («state government»). In some ways the United States is like 50 small countries.

U.S. government is formed by three branches: legislative power, executive power and judiciary power.

I am going to tell you about legislative power or Congress.

So, Congress is legislative power and is divided into two houses: the Senate and the House of Representatives. The Senate consists of 100 members, two from each state. They are elected to serve for a period of six years, but every two years elections to the senate took place when one/third of its members must be changed or re-elected. Congress meets in the Capitol, Washington. D.C. The main function of the Congress is to declare war and to make laws, which become effective after the President’s approval. Also the Congress ratifies treaties and agreements.

The first Congress met in 1789 in New York City. The membership then consisted of 22 senators and 59 representatives. Today the House of Representatives has 435 members. Elections to the house take place every 2 years. Elections always take place in November, on the first Tuesday, after the first Monday. Americans who aren’t yet 25 years old have no right to be elected to the House of Representatives. Those who are under 30 can’t be elected to the Senate. The main political parties in the United States of America are the Democratic Party and the Republican Party. Every election they struggle to occupy the more seats in the government as possible.

According to the present constitution, proclaimed in 1787 in Philadelphia, the President is the head of the government and chief commander of the armed forces. He makes the most important decisions and chooses the ministers, the members of his cabinet. But the President cannot do just what he wants. The Congress must agree first.

If the Congress makes a law and the President does not agree to it, he can abolish this law or agreement. But if this law were accepted by the majority of both the Senate and the House of representatives (two third of all votes in each house), this bill becomes a law even if it is not accepted by the President of the USA.

That is democracy made in the USA.


QUESTIONS

1. How many states are there in the USA?

2. How many powers are there in the USA government?

3. What is Congress?

4. What houses are there in Congress?

5. How many members are there in the Senate?

6. How many members are there in the House of Representatives?

7. How long do they serve in the office?

8. What is the main function of Congress?

9. When did the first American Congress meet?

10. What are the age limitations for service in both the Senate and the House of Representatives?

11. Who is the head of the government and chief commander of the armed forces according to the Constitution?

12. May the President abolish a law or agreement accepted by Congress?


VOCABULARY

to consist — складатися, складатися з

own — свій, власний

branch — підрозділ; гілка, галузь (влади)

legislative power — законодавча влада

executive power — виконавча влада

judiciary power — судова влада

Congress — конгрес

to divide — поділяти, розділяти

house — тут: палата

the Senate — сенат

the House of Representatives — палата представників

elections — вибори

to declare — рішуче затверджувати, проголошувати, повідомляти привселюдно

approval — схвалення; прийнятна думка; розгляд

to ratify — ратифікувати; схвалювати

the Democratic Party — Демократична партія

the Republican Party — Республіканська партія

to struggle — боротися

to occupy — займати

to proclaim — проголошувати; повідомляти

chief commander — головнокомандуючий

the armed forces — збройні сили

to agree to — бути згодним із чимось

to abolish — анулювати, скасовувати, оголошувати недійсним

bill — законопроект, білль


АМЕРИКАНСЬКИЙ КОНГРЕС


Сполучені Штати Америки е федеративною республікою, яка складається з 50 штатів. Кожен штат має свій власний уряд («уряд штату»), У певному розумінні Сполучені Штати нагадують 50 маленьких держав.

Американський уряд сформований трьома гілками влади: законодавчою, виконавчою і судовою.

Я збираюся розповісти вам про законодавчу владу, або конгрес.

Конгрес є законодавчою владою і поділяється на дві палати: сенат і палату представників. Сенат складається із 100 членів, по два від кожного штату. їх обирають терміном на шість років, але вибори до сенату проходять кожні два роки, коли одна третя частина його членів має бути замінена або переобрана. Конгрес засідає в Капітолії, місто Вашингтон, округ Колумбія. Головна функція конгресу полягає в оголошенні війни та створенні законів, які ввійдуть у силу, після того як їх схвалить президент. Також конгрес ратифікує різні угоди.

Засідання першого конгресу пройшло в 1789 р. у місті Нью-Йорку. Тоді конгрес складався з 22 сенаторів і 59 представників. Сьогодні палата представників має 435 членів. Вибори в палату проходять кожні 2 роки. Вибори завжди проходять у листопаді, у перший вівторок, після першого понеділка. Американці, яким не виповнилося 25 років, не мають права бути обраними в палату представників. Ті, кому менше ніж 30, не можуть бути обрані в сенат. Головними політичними партіями Сполучених Штатів Америки є Демократична партія і Республіканська партія. На кожних виборах вони борються за те, щоб зайняти якомога більшу кількість місць в уряді.

Відповідно до чинної конституції, прийнятої в 1787 р. у Філадельфії, президент є главою уряду і головнокомандувачем збройних сил. Він приймає найбільш важливі рішення й обирає міністрів, членів свого кабінету. Але президент не може робити те, що він хоче. Спочатку це повинен схвалити конгрес.

Якщо конгрес приймає закон, а президент не погоджується з ним, то він може скасувати цей закон або угоду. Але якщо цей закон був прийнятий більшістю голосів сенату і палати представників (двома третинами всіх голосів у кожній палаті), цей законопроект стає законом, навіть якщо він не прийнятий президентом США.

Такою є демократія по-американськи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити