Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

THE POPULATION OF THE UNITED STATES


The United States has the third largest population in the world (after China and India).

The first people on the American continent came from Asia. The first migration might have been as early as 40 000 years ago. Once in America, these people migrated east across North America and south through Central and South America. When Columbus arrived in the XV century, there were perhaps 10 million people in North America. They had developed many different kinds of tribes. These were the people that Columbus called «Indians» in the mistaken belief that he had reached the East Indies. Today there are about 1,5 million Indians in the United States.

Beginning in the 1600s, the British settled the eastern part of North America. By the time of the American Revolution (1776), the culture of the American colonists (their religion, language, and government) was thoroughly British — with an American «twist». It means that the British culture was the foundation on which America was built. Also, over the years, many immigrants to the United States have come from the United Kingdom and Ireland.

From 1620 to 1820 the largest group of people came to America against their will. These people were West Africans brought to work as slaves, especially on the plantations or large farms of the South. Nearly 8 million people were brought from Africa.

The Civil War, in the 1860s ended slavery and established equal rights for black Americans. But many states, especially in the South, passed laws separating and discriminating against black Americans. The civil rights movement in the 1950s and 1960s, helped get rid of these laws.

However, the effects of 200 years of slavery, 100 years of separations, and continued prejudice are not as easy to get rid of. Despite many changes, black Americans are still more likely than white Americans to be poor and to suffer the bad effects that poverty brings. Today about 12 per cent of America’s population is black: Many black Americans live in the South and in the cities of the Northeast and Midwest.


QUESTIONS

1. Is the USA the third largest populated country in the world?

2. Where did the first people come to America from?

3. When did the British settle the eastern part of North America?

4. Did the British have the influence on American culture?

5. How many people were brought from Africa?


VOCABULARY

migration — переселення mistaken

belief — помилкова думка

to settle — поселятися

thoroughly — цілком

foundation — основа

against — проти

established equal rights — установлювати рівні права

to get rid — позбутися

despite — усупереч, незважаючи на


НАСЕЛЕННЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ


Сполучені Штати — це третя найбільша за населеністю країна у світі (після Китаю й Індії).

Перші люди на американський континент прийшли з Азії. Перше переселення, імовірно, відбулося близько 40 000 років тому. Ці люди мігрували на схід через Північну Америку і на південь через Центральну та Південну Америку. Коли в XV Столітті приплив Колумб, у Північній Америці проживало близько 10 мільйонів чоловік. Вони утворювали багато різних племен. Цих людей Колумб назвав індіанцями, тому що помилково думав, що досяг берегів Східної Індії. Сьогодні більше 1,5 мільйона індіанців живе в Сполучених Штатах.

Починаючи з 1600-х pp. британці заселяли східну частину Північної Америки. На той час, коли відбулася американська революція (1776 p.), культура американських колоністів (релігія, мова, управління) була цілком британською з американським ухилом. Це значить, що британська культура стала основою, на якій була побудована Америка. Протягом багатьох років люди зі Сполученого Королівства й Ірландії іммігрували в Сполучені Штати.

З 1620 по 1820 р. найбільша кількість людей приїхала в Америку проти своєї волі. Ці люди були західними африканцями, яких привезли як рабів для роботи на плантаціях або великих фермах на півдні країни. Майже 8 мільйонів людей було привезено з Африки.

Громадянська війна в 1860-х pp. поклала кінець рабству й установила рівні права для чорних американців. Але багато штатів, особливо на півдні, видали закони, що відокремлювали і дискримінували негрів. Рух за цивільні права в 1950-х і 1960-х pp. допоміг позбутися цих законів.

Проте не так легко позбутися наслідків 200-літнього рабства, 100-літнього поділу і постійних упереджень. Незважаючи на багато змін, чорні американці більше, ніж білі, зазнають бідності та страждань. Сьогодні близько 12 % населення Америки складає негроїдна раса. Багато чорних американців живуть на півдні й у містах на північному сході й середньому заході.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити