Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

NEW YORK (1)


New York is the largest city in the USA and the biggest seaport. It is the business centre of the United States.

New York is situated in the mouth of the Hudson river.

In comparison with such ancient historical cities as, say, Rome, London, Moscow or Paris, New York is quite young. It was founded in 1613 by Dutch settlers.

There are five districts in the city: Manhattan, the Bronx, Queens, Brooklyn and Richmond. Manhattan is the central and the oldest part of the city. It is the district of business and finance. It is here in Wall Street that many business offices, banks and the world famous New York stock exchange are situated. The New York stock exchange dominates business life of many countries.

The total area of New York is 365 square miles or 900 square kilometres. Its population together with the population of its suburbs amounts to 16 million people.

Among the inhabitants of New York one can meet people of almost all nationalities. They settled here during the immigration in the 19th and at the beginning of the 20th century.

A traveller who visits New York for the first time wonders at the modern architecture. The Statue of Liberty, which is on Liberty Island, was a present from France in 1876 on the occasion of the 100th anniversary of American independence. This statue and a few 18th and 19th century churches, hospitals, newspaper offices and other buildings are the only examples of «old» architecture in New York. Wherever your eyes travel, everywhere you can see sky-scrapers.

New York, one of the USA leading manufacturing cities, is the home of great firms and banks. The most important branches of industry are those producing vehicles, glass, chemicals and all kinds of machinery. The city has very busy traffic. Its streets and highways are full of cars and buses.

The mouth of the Hudson river makes an excellent harbour for numerous passengers and cargo ships from all over the world.

Speaking about New York one can’t but mention the outstanding role, the city plays, in the cultural life of the country. New York has many museums and art galleries which have collected works of art of many peoples and of all times. Many of them are on constant display in the Metropolitan Museum of Art, the Whitney Museum of Art.

Most of the theatres and cinemas are in or near Broadway, the longest street and the biggest shopping district in New York. The Metropolitan and Modern Arts Museums attract many visitors.


QUESTIONS

1. What is the largest city in the USA?

2. Where is New York situated?

3. When was the city founded?

4. How many districts are there in New York?

5. What is the central and the oldest part of New York?

6. In which district are many offices situated?

7. What is the population of New York?

8. People of how many nationalities live in the city?

9. What does a traveller who comes to New York for the first time wonder at?

10. How and when did the Statue of Liberty appear in New York?

11. Which industries are situated in New York?

12. What is situated in the mouth of the Hudson river?

13. What are the names of art museums situated in New York?

14. In what street are most of the theatres and cinemas situated?


VOCABULARY

to be founded — бути заснованим

Dutch settlers — датські поселенці

stock exchange — біржа

total area — загальна площа

suburbs — передмістя

to amount to — складати

to settle — оселитися

to wonder at smth. — милуватися чим-небудь

sky-scrapers — хмарочоси

vehicle — автомобіль, засіб пересування

highway — автострада

harbor - пристань

cargo ships — вантажні кораблі

to be on constant display — постійно експонуватися


НЬЮ-ЙОРК (1)


Нью-Йорк — найбільше місто і найбільший морський порт у США. Це діловий центр Сполучених Штатів.

Нью-Йорк розташований в гирлі ріки Гудзон.

У порівнянні з такими давніми історичними містами, як, скажімо, Рим, Лондон, Москва або Париж, Нью-Йорк досить молоде місто. Він був заснований у 1613 р. датськими поселенцями.

У місті п’ять районів: Манхеттен, Бронкс, Квінс, Бруклін і Річмонд. Манхеттен — це центральна і найстаріша частина міста. Це діловий і фінансовий район. Саме тут, на Уолл-стріт, розташовано безліч ділових офісів, банків і відома в усьому світі Нью-Йоркська біржа. Біржа Нью-Йорка керує діловим життям багатьох країн.

Загальна площа Нью-Йорка становить 365 кв. миль, або 900 кв. кілометрів. Його населення разом з населенням передмістя досягає 16 млн. чоловік.

Серед жителів Нью-Йорка можна зустріти людей майже всіх національностей. Вони оселилися тут у період імміграції в XIX і на початку XX сторіччя.

Мандрівники, що приїхали перший раз до Нью-Йорку, милуються сучасною архітектурою. Статуя Свободи, яка знаходиться на острові Свободи, була подарунком Франції в 1876 р. з нагоди сторіччя незалежності Америки. Ця статуя і кілька церков XVIII і XIX сторіч, лікарні, редакції газет та інші будівлі є зразками «старої» архітектури Нью-Йорка. Куди не кинеш погляд, скрізь можна побачити хмарочоси.

Нью-Йорк, одне з провідних промислових міст США, — це місцезнаходження великих фірм і банків. Найважливішими є галузі промисловості, які роблять автомобілі, скло, хімікати та всі види машин. У місті дуже пожвавлений рух. Його вулиці й автостради переповнені автомобілями й автобусами.

Гирло ріки Гудзон є прекрасною пристанню для численних пасажирських і вантажних кораблів з усього світу.

Говорячи про Нью-Йорк, не можна не сказати про видатну роль, яку місто відіграє в культурному житті країни. У Нью-Йорку багато музеїв, художніх галерей, де знаходяться витвори мистецтва різних народів усіх часів. Багато які з них постійно експонуються в Метрополітен-музеї й Уїтні-музеї.

Більшість театрів і кінотеатрів розташовані на Бродвеї, найбільш довгій вулиці та найбільшому районі магазинів у Нью-Йорку, або недалеко від нього. Метрополітен-музей і Музей сучасного мистецтва приваблюють безліч відвідувачів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити