Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

WALES (2)


Wales is a part of Great Britain. It is the country of lakes and mountains. It is about a half size of Switzerland and it has the population more than three million inhabitants.

There are very beautiful mountains on the north of Wales. They are Britain’s second highest mountains.

In 1292, the English king, Edward, invaded Wales and built fourteen huge castles to control the Welsh. His son became the first Prince of Wales, since then all the kings and queens of England have given their eldest sons the title, Prince of Wales. Prince Charles became the twenty-first Prince of Wales.

Having been ruled by Britain for many centuries, Wales still has its own flag, culture and its own language. In the towns and villages of North Wales, many people speak English only as a second language. Their first language is Welsh. At the local primary school children have nearly all their lessons in Welsh. So, the population is bilingual. It is not a problem for children to learn two languages at the same time.

Welsh is one of the oldest languages in Europe. It is a Celtic language, like Breton in France, Gaelic in Ireland or Gaelic in Scotland. Two and a half thousand years before, these languages were spoken in many parts of Europe. They died out when the Romans invaded these areas, but some of them survived in some corners of Europe. But over the last hundred years, the number of Welsh-speakers has fallen very quickly. Now, only twenty per cent of all Welsh people speak Welsh. The reason is that in the nineteenth century people thought that Welsh language was an uncivilized language and if you wanted to be successful in life, you had to learn English, the language of the British Empire. At the beginning of the twentieth century, many English and Irish people moved to South Wales to work in the coalmines and steel works. They did not speak Welsh and did not learn Welsh. So, English day by day pushed Welsh away.

In the 1960s and 1970s many English people bought cottages and estate houses in villages in Wales. Most of them did not speak Welsh. Also, English comes into every Welsh home through the television; both cable and satellite TV, radio, newspapers, books, etc. There are some Welsh-language TVs and radio stations, but it is not enough.

Local authorities try to reanimate the situation. Some positive things have already done; road signs, documentation are in Welsh language in this area. The future of Welsh is uncertain. The problem is that Welsh has to survive next door to English but we all know very well, English is a very successful language.


QUESTIONS

1. Is Wales an independent country?

2. Is it a big country?

3. When was Wales invaded by the English?

4. Who is given the title of Prince of Wales nowadays?

5. Who became the twenty-first Prince of Wales?

6. Has Wales got its own flag, culture and language?

7. Is Welsh a young language?

8. How many people speak Welsh?

9. Why did English push Welsh away?

10. How do local authorities try to reanimate the situation?


VOCABULARY

Switzerland — Швейцарія

inhabitant — житель

to invade — вдиратися; захоплювати, скуповувати

huge — великий, гігантський, величезний

bilingual — двомовний; той, хто говорить двома мовами

Welsh — валлійська/уельська мова

Celtic — кельтська мова

Breton — бретонська мова (належить до кельтської групи мов, поширена у Франції, носіїв — 1 млн. чоловік)

Gaelic — гельська мова (особлива мова шотландських кельтів)

to fall (past fell, p.p. fallen) — тут: упасти, зменшитися

to push away — витісняти

to buy (bought) cottage — купити котедж

estate house — заміський будиночок

local authorities — місцева влада, місцеві чиновники

road signs — дорожні знаки

to survive — вижити, виживати


УЕЛЬС (2)


Уельс — це частина Великобританії. Це країна озер і гір. Її розміри дорівнюють приблизно половині Швейцарії, а населення становить понад три мільйони чоловік.

На півночі Уельсу розташовані прекрасні гори. Це другі за висотою гори Британії.

У 1292 р. англійський король Едвард завоював Уельс і збудував чотирнадцять величезних замків, для того щоб контролювати жителів Уельсу. Його син став першим принцом Уельсу, і з того часу всі англійські королі або королеви давали своїм старшим синам титул принц Уельський. Принц Чарльз став двадцять першим принцом Уельсу.

Перебуваючи під владою Англії вже кілька сторіч, Уельс все одно зберіг свій прапор, культуру і свою власну мову. У невеликих містах і селах Північного Уельсу для багатьох людей англійська є другою мовою, їхня перша мова — валлійська. У місцевих початкових школах майже всі шкільні предмети дітям викладають валлійською мовою. Таким чином, населення говорить двома мовами. Для дітей не є проблемою вчити відразу дві мови.

Валлійська мова — одна з найдавніших мов Європи. Це кельтська мова, на зразок бретонської мови у Франції, гельської мови в Ірландії або Шотландії. Дві тисячі років тому цими мовами говорили в багатьох частинах Європи. Вони вийшли з ужитку, коли римляни захопили ці землі, але деякі з них вижили у певних куточках Європи. За останні сто років чисельність тих, хто говорить уельською мовою, різко зменшилася. Тепер тільки 20 % усіх жителів Уельсу говорять уельською. Справа в тому, що в дев’ятнадцятому сторіччі люди думали, ніби валлійська мова є нецивілізованою, і якщо ви хотіли досягти в житті успіху, то були змушені вчити англійську, мову Британської імперії. На початку двадцятого сторіччя багато англійців та ірландців переїхали до Південного Уельсу, щоб працювати на вугільних шахтах і сталеливарних заводах. Вони не розуміли уельської мови і не говорили нею, так що день за днем англійська витиснула валлійську мову.

У 1960-1970-х pp. багато англійців купили котеджі й заміські будинки в селах Уельсу. Вони не знали уельської мови. До того ж англійська мова входить тепер у кожен уельський будинок через телебачення, як кабельне, так і супутникове, а також через радіо, газети, книги і т. д. Є кілька телевізійних програм і радіостанцій уельською мовою, але цього недостатньо.

Місцеві органи влади намагаються реанімувати ситуацію. Були зроблені деякі позитивні кроки: дорожні знаки, документація в цьому районі — уельською мовою. Майбутнє валлійської мови неясне. Проблема полягає в тому, що уельська мова повинна вижити, знаходячись у сусідстві з англійською, але ми всі прекрасно знаємо, що в англійської мови великий потенціал.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити