Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

PHILADELPHIA (1)


Philadelphia is situated in the east of the USA. It is one of the few large cities in the United States to have an old and well-preserved city centre. Philadelphia is an important city for American history: it was in fact to be the first capital city of the colonial states from 1790 till 1800 after their rebellion against the British'government as well as being the birthplace of several famous men like Franklin, Jefferson and Washington, in any case, «old», in the United States means that the historic buildings mostly date from the 18th century at the earliest. By 1774 Philadelphia had become the military, economic, and political centre of the colonies. The USA constitution was the first written constitution in the world adopted in this city in 1787. The Declaration of Independence was also proclaimed in 1776 here.

Many U.S. «firsts» were associated with the city of Philadelphia: first public school was opened in 1689, State’s first newspaper was published here in 1719, America’s first hospital was opened in 1755, and first American flag firstly appeared in Philadelphia in 1777.

There are many places of interest in Philadelphia, for example, the Independence National Historical Park. We can see many monuments there. One of them is the Liberty Bell. Now the Liberty Bell is a symbol of freedom. The sound of this Bell told people about the first public reading of the Declaration of Independence. It was in July, 1776.

Philadelphia is one of the cultural centres of the country. The Parkway is the cultural centre of Philadelphia. One can see the Philadelphia Museum of Art which is one of the greatest art museums in the world, College of Art, Academy of Sciences and the Academy of Fine Arts in Philadelphia.

There are many hotels, theatres, shops and museums in Philadelphia.

There is the Pennsylvania University in Philadelphia. This University has aninteresting and big library.

Philadelphia is a beautiful city with many skyscrapers.

Today, Philadelphia’s economy is one of the most diverse in the United States. It is based on a system of manufacturing, commercial, and technological activities, and on tourism. In the downtown area, there are many headquarters for major regional, national, and international corporations.


QUESTIONS

1. Where is Philadelphia situated?

2. What is the main feature of the centre of this city?

3. Is it an important city for American history?

4. What famous people were born here?

5. What happened in Philadelphia in 1776?

6. When did American flag firstly appear in Philadelphia?

7. What places of interest are there in Philadelphia?


VOCABULARY

to be situated — знаходитися, розташовуватися

well-preserved — добре збережений

rebellion — повстання; бунт, заколот

government — уряд

birthplace — місце народження

to mean (meant) — означати, значити

to date from — датуватися

the Declaration of Independence — Декларація про незалежність

to proclaim — проголошувати; повідомляти

to publish — опублікувати, публікувати

to appear — з’явитися

the Liberty Bell — Дзвін свободи

freedom — воля

Pennsylvania University — Університет штату Пенсільванія

skyscraper — хмарочос

diverse — різноманітний, різний

manufacturing — виробничий, виробляючий

downtown area — центральний район, центральна частина

headquarters — штаб-квартира


ФІЛАДЕЛЬФІЯ (1)


Філадельфія розташована на сході США. Це одне з кількох великих міст Сполучених Штатів, у яких є старий і добре збережений міський центр. Філадельфія є важливим містом для американської історії: фактично це місто з 1790 до 1800 р. було першою столицею колоніальних штатів після їхнього повстання проти британського уряду, а також місцем народження декількох відомих людей, таких як Франклін, Джефферсон і Вашингтон. У будь-якому випадку «старий» у Сполучених Штатах означає, що історичні будинки головним чином датуються найраніше XVIII сторіччям. У 1774 р. Філадельфія стала військовим, економічним і політичним центром колоній. Конституція США стала першою конституцією у світі, оформленою в письмовому вигляді. Вона була прийнята в цьому місті в 1787 р. Декларація про незалежність була також проголошена тут у 1776 р.

Багато в чому поняття «перший» і «вперше» для Сполучених Штатів Америки були пов’язані з містом Філадельфія: перша громадська школа США була відкрита тут у 1689 р., перша газета в США була видана тут у 1719 p., перша лікарня Америки була відкрита в 1755 р. і перший американський прапор з’явився у Філадельфії в 1777 р.

У Філадельфії є багато цікавих місць, наприклад, Національний історичний парк незалежності. Тут можна побачити багато пам’ятників. Один з них Ліберті Бел (Дзвін свободи). Тепер Дзвін свободи є символом волі. Звук цього дзвону повідомив людям про перше публічне прочитання Декларації про незалежність. Це сталося в липні 1776 р.

Філадельфія є одним з культурних центрів країни. Парквей є культурним центром Філадельфії. У Філадельфії можна побачити Музей мистецтв, який є одним з найбільших художніх музеїв у світі, коледж мистецтв, Академію наук і Академію мистецтв.

У Філадельфії багато готелів, театрів, магазинів.

У Філадельфії знаходиться університет штату Пенсільванія. Цей університет має цікаву і велику бібліотеку.

Філадельфія є красивим містом з великою кількістю хмарочосів.

Сьогодні економіка Філадельфії є однією з найбільш різнобічно розвинутих у Сполучених Штатах. Вона заснована на системі виробництва, комерції і технологічних розробок, туризмі. У центрі міста розташовані численні штаб-квартири головних регіональних, національних і міжнародних корпорацій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити