Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

WALES (3)


Wales is a constituent country of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. In 1536 by the Act of Union it became part of England. Till that time it had been regarded as a separate principality of England. The population of Wales is over 3 million people. About 75 per cent of the people of Wales live in towns and urban districts.

The living standards of people in Wales are lower than in England, the unemployment rate is higher. South Wales is struggling for more jobs and better working conditions in mines.

Wales is a highland country of old, hard rocks. North Wales is a country of mountains and deep valleys, South Wales is a land of high hills and wide valleys. Snowdonia is a picturesque region in Wales. Snowdon is the highest mountain in England and Wales.

Except for coal, mineral resources are limited and include gold, silver, lead and copper. Such industries as coal mining, steel production, electronics, electrical engineering are developed in South Wales.

The capital of Wales is Cardiff, the largest city of Wales. Cardiff is situated near the mouth of the Taff River. It is an important industrial city and a port. It is also an administrative and educational centre.

The Welsh people are fond of folk music, singing, poetry and drama. Welsh literature is one of the oldest in Europe. There is a growing movement of revival of Welsh culture from which sprang the revival of Eisteddfod. Eisteddfod in the form of a gathering of bards had occasionally been held in the 15th, 16th and 17th centuries. Now Eisteddfod is a festival of Welsh culture. It includes competitions in prose, poetry and singing.


QUESTIONS

1. When did Wales become a part of England?

2. What are the living standards in Wales?

3. What mineral resources is Wales rich in?

4. What is the capital of Wales?

5. What do you know about Welsh culture?


VOCABULARY

Snowdonia — Сноудонія (національний парк у мальовничому гірському районі на півночі Уельсу)

Showdon — гора Сноудон

Eisteddfod — Айстедвод — фестиваль бардів, співаків, поетів (проводиться щорічно в Уельсі)

principality — князівство


УЕЛЬС (3)


Уельс — це складова частина Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії. У 1536 р. в результаті акту об’єднання він став частиною Англії. До цього часу Уельс вважався окремим князівством Англії. Населення Уельсу більше 3 мільйонів чоловік. Більше 75 % населення живе в містах і приміських районах.

Рівень життя в Уельсі нижчий, ніж в Англії, а рівень безробіття вищий. Південний Уельс постійно бореться за збільшення робочих місць і поліпшення робочих умов у шахтах.

Уельс — це країна височин і древніх скель. Північний Уельс — гористий, із глибокими долинами. Південний Уельс — це земля високих пагорбів і широких долин. Сноудонія — це мальовничий район Уельсу. А Сноудон — найвища гора в Англії й в Уельсі.

Крім вугілля, мінеральні ресурси обмежені та включають золото, срібло, свинець і мідь. Такі галузі промисловості, як вугільна, виробництво сталі, електроустаткування, розвинені в Південному Уельсі.

Столиця Уельсу — Кардіфф, найбільше місто Уельсу. Кардіфф розташований біля гирла ріки Тафф. Це важливе індустріальне місто і порт. Це також адміністративний та освітній центр.

Жителі Уельсу захоплюються народною музикою, піснею, поезією і драмою. Література Уельсу — одна з найстаріших у Європі. Зростаючий рух відродження культури У ельсу поширюється і на відродження Айстедвода — фестивалю бардів, співаків і поетів. Айстедвод проходив ще в XV, XVI, XVII століттях у вигляді зустрічей бардів. Зараз Айстедвод — це фестиваль культури Уельсу. Він уключає змагання в прозі, поезії і співі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити