Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

THOMAS JEFFERSON


Thomas Jefferson is one of the American Presidents. Thomas Jefferson was one of the founding fathers of this nation, Jefferson strongly believed in a democratic form of government.

He was born in Virginia in 1743. When he was 14 years old, his father died and the young boy was left to choose for himself what to do. Jefferson studied literature and languages. He also studied to be a lawyer, and later he wrote many of the Virginia laws. One of the laws for which he worked very much was a law to allow many children to go to school for free. Schools in America were only for the children whose parents were rich. When Jefferson was still a young man he was one of those who wanted freedom from England.

In 1790, Thomas Jefferson initially established himself in political affairs under President Washington's Cabinet as the first secretary of state. Much time was spent abroad.

His most outstanding achievement was as chief author of the Declaration of Independence, the statement of human rights and liberties. Its proclamation was on the 4th of July, 1776. Jefferson also drew up the Constitution for his state Virginia and served as its governor. He was sent to France as the foreign minister of the United States of America and afterwards was President's George Washington secretary of state. A few years later he became the country's third president, serving in this position for 2 terms. The author of the Declaration of Independence did another important thing for the American people. He worked out a plan for a university where the students and teachers could live and work together in a settlement built for them. It was one of the first schools to teach science.

Today, it is the University of Virginia. This well- known man was also a self-taught architect. He designed the Virginia State Capital Building. He also designed his own home; he remained the most influential architect of his time. Thomas Jefferson did many useful things during his lifetime and he always thought of how to help ordinary people. He was a practical and theoretical scientist too. Jefferson's best traditions have been kept up by American progressive people in their struggle for peace and democracy.


QUESTIONS

1.    What is Thomas Jefferson known for?

2.    Did he believe in a democratic form of government?

3.    Where was Thomas Jefferson born?

4.    When was Thomas Jefferson born?

5.    What did Jefferson study?

6.    When did Jefferson initially establish himself in political affairs?

7.    What was his most outstanding achievement?

8.    Who drew up the Constitution for the state Virginia?

9.    Did Thomas Jefferson like architecture?


VOCABULARY

founding fathers — батьки-засновники

to believe — вірити; надавати великого значення

Virginia — штат Віргінія, Вірджинія

to choose (past chose, p.p. chosen) — вибирати, обирати

lawyer — юрист; адвокат

to allow — дозволяти; надавати, давати можливість

for free — безкоштовно

initially — у початковій стадії, на початку; у вихідному положенні/становищі

to spend (spent) — проводити (про час)

outstanding — видатний; знаменитий, відомий, видний

achievement — досягнення, успіх (у чомусь)

statement — заява, твердження

proclamation — декларація; проголошення, оголошення, обнародування; відозва, прокламація

to draw (drew, drawn) up — складати (документ)

governor — губернатор, правитель afterwards — згодом, пізніше, після, потім the Declaration of Independence — Декларація про незалежність

settlement — поселення

self-taught architect — архітектор-самоучка

to design — вигадувати, розробляти

to remain — залишатися

influential — впливовий, важливий, який має владу, вплив

ordinary — звичайний; простий; повсякденний

struggle — боротьба, битва


ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН


Томас Джефферсон — один з американських президентів. Він був одним із батьків-засновників цієї нації. Джефферсон глибоко вірив у демократичну форму правління.

Він народився в штаті Вірджинія в 1743 р. Коли йому було 14 років, умер його батько, і хлопчик сам обрав для себе, що робити. Джефферсон вивчав літературу і мови. Він також учився на адвоката і пізніше написав багато законів штату Вірджинія. Один із законів, над яким він довго працював, був закон, що дозволяв багатьом дітям ходити до школи безкоштовно. Школи в Америці були тільки для дітей, чиї батьки були багатими людьми. У молодості Джефферсон був одним із тих, хто хотів незалежності від Англії.

У 1790 р. Томас Джефферсон уперше заявив про себе в політиці, ставши першим держсекретарем кабінету президента Вашингтона. Більшу частину часу він провів за кордоном.

Його найвидатнішим досягненням було те, що він був головним автором Декларації про незалежність, утвердження прав і свобод людини. Її проголошення відбулося 4 липня 1776 р. Джефферсон також склав конституцію свого штату Вірджинія, у якому він був губернатором. Він був посланий у Францію як міністр іноземних справ Сполучених Штатів Америки і згодом став держсекретарем президента США Джорджа Вашингтона. Декількома роками пізніше він став третім президентом країни, пробувши на цій посаді два терміни. Автор Декларації про незалежність зробив також іншу важливу річ для американського народу. Він розробив план університету, де студенти і викладачі могли жити й працювати разом у селі, побудованому для них. Цей заклад став однією з перших шкіл, у яких викладали науку. Сьогодні це університет Вірджинії. Ця відома людина була також архітектором-самоучкою. Він розробив проект урядового будинку в штаті Вірджинія. А також спроектував свій власний будинок і залишався найбільш впливовим архітектором свого часу. Томас Джефферсон зробив багато корисних речей протягом свого життя, і він завжди думав про те, як допомогти простим людям. Він був також ученим-практиком і теоретиком. Кращі традиції Джефферсона були підтримані на високому рівні американськими прогресивними людьми в їхній боротьбі за мир і демократію.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити