Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

THE POLITICAL SYSTEM OF UKRAINE


Ukraine is a sovereign state, on the 24th of August, 1991 it became independent. Before that it was one of the 15 republics of the former Soviet Union. Today we can say that Ukraine is a sovereign, independent, democratic, social, legal state. The country has three branches of power — the legislative, which is represented by the Verkhovna Rada, the executive, headed by the President, and the juducial, which is led by the Supreme Court.

The President is elected to a five-year term. The first president of Ukraine was Leonid Kravchuk. In 1994 Ukrainian people elected Leonid Kuchma as a new President, and Ukraine entered a new phase of development.

Voting is by secret ballot, though it is not compulsory and from the age of 18. In 1999 Leonid Kuchma was reelected to a new term of presidency, his main concern was rapid implementation of crucial economic reforms.

Ukraine's parliament is called Verkhovna Rada. Its main function is making laws. It has one chamber, which consists of 450 members. They are elected at a general, equal and direct election. Parliamentary elections take place every five years in the last week of March.

The Verkhovna Rada elects the Chairman from its membership. The Chairman conducts meetings of the Verkhovna Rada and organises its work. It can declare war and conclude peace upon the President's proposal, adopt the state budget and control the execution of it.

Judicial power in Ukraine is represented by the Supreme Court and the Constitutional Court. The Consitutional Court consists of 18 judges, which are appointed for 9 years. The Supreme Court, in its turn, is the highest juridical body of general jurisdiction.

It should be mentioned that the President of Ukraine appoints the Prime Minister with the consent of the Verkhovna Rada. He also appoints members of the Cabinet of Ministers, and heads of local state administration. The President is the commander-in-chief of the military forces of Ukraine.

The Cabinet of Ministers is the highest body of the executive power. It is responsible for foreign affairs, home policy, economy, science and technology, industry, law.

We know that Ukraine is divided into 24 regions. The Autonomous Republic of Crimea is a part of our country, but it has a special status of an autonomous, self-governing republic. There is a local government body in each region.

There are many political parties in Ukraine. The Social-Democratic Party of Ukraine (United), the Rukh, the People's Democratic Party and the Socialist Party are the most influential. The President does not belong to any of the parties.

Ukraine's foreign policy is aimed to live in peace with the rest of the world community, to cooperate with other countries and to participate in European and world structures.


QUESTIONS


1.    When did Ukraine become an independent state?

2.    What three branches of powers are there in the country?

3.    Who was the first President of Ukraine?

4.    What are the main functions of the Verkhovna Rada?

5.    Who appoints the Prime Minister and the members of the Cabinet of Ministers?

6.    What is the main policy of Ukraine?


VOCABULARY

legislative — законодавча влада

executive — виконавча влада

judicial — судова влада

by secret ballot — таємним голосуванням

implementation — здійснення

to declare war — оголосити війну

to conclude peace — укладати мир

commander-in-chief of the military forces — головнокомандуючий збройними силами

juridical body — орган правосуддя


ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ


Україна — суверенна держава, 24 серпня 1991 р. вона стала незалежною. Сьогодні ми можемо сказати, що Україна — суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава. У країні є три гілки влади: законодавча, яку представляє Верховна Рада, виконавча, очолювана президентом, і судова влада, що представлена Верховним Судом.

Президент обирається на п'ятирічний термін. Першим президентом України був Леонід Кравчук. У 1994 р. народ обрав нового президента, ним став Леонід Кучма, і країна ввійшла у нову фазу розвитку.

Голосування є таємним, хоча воно не обов'язкове, і голосувати можуть люди, які досягли 18 років. У 1999 р. Леонід Кучма був переобраний на новий термін, його основною програмою було швидке здійснення важливих економічних реформ.

Парламент України називається Верховною Радою. Її основна функція — створення законів. У Верховній Раді є одна палата, що складається з 450 місць. Члени парламенту обираються загальним, рівним і прямим голосуванням. Парламентські вибори проходять кожні п'ять років на останньому тижні березня.

Верховна Рада обирає голову зі свого кола. Голова проводить збори й організовує роботу парламенту. Верховна Рада може оголосити війну, укласти мир за рішенням президента, прийняти державний бюджет і контролювати його виконання.

Судова влада в Україні представлена Верховним і Конституційним судами. Конституційний суд складається з 18 суддів, які призначаються на 9 років. Верховний Суд, у свою чергу, — вищий орган правосуддя.

Необхідно відзначити, що президент України призначає прем'єр-міністра за згодою Верховної Ради. Він також призначає членів Кабінету Міністрів і місцевої державної адміністрації. Президент є головнокомандуючим Збройними силами України.

Кабінет Міністрів — це вищий орган виконавчої влади. Він несе відповідальність за зовнішню і внутрішню політику, економіку, науку і техніку, промисловість і закон.

Ми знаємо, що Україна складається з 24 областей. Автономна республіка Крим є частиною нашої країни, але має особливий статус автономної республіки, де є самоврядування. У кожнім регіоні є місцевий орган управління.

В Україні багато політичних партій. Соціал-демократична партія України (об'єднана), Рух, Народно-демократична партія і Соціалістична — найбільш впливові. Президент не відноситься до жодної з партій.

Політика зовнішніх зв'язків України спрямована на те, щоб жити у мирі з рештою світового співтовариства, співробітничати з іншими країнами і брати участь у європейській і світовій структурах.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити