Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

THE CONSTITUTION OF UKRAINE


The Constitution of Ukraine was adopted of the 28th of June 1996. It became an important event in the life of the Ukranian people. We may say with the full confidence that our country has long-standing constitutional traditions. From the history of Ukraine we know that the first Constitution was written by hetman Philip Orlyk in 1710. It was the first constitution in Europe and it was notable for its profound democracy. The Constitution of the Ukranian People's Republic of 1918, approved by the Centralna Rada was the embodiment of the statehood principles of Ukraine.

On the 24th of October 1990 the constitutional commission was appointed by the Verkhovna Rada of Ukraine. The draft constitution was written during the first stage of its preparation (1990—1993). During the second stage (1994—1996) it was logically and juridically completed. And finally on the 28th of June 1996 the Constitution was confirmed by the Verkhovna Rada of Ukraine.

The basic economic, social, cultural, public and political rights are guaranteed by the Constitution. Ukraine is a sovereign, independent, democratic, social and juridical state. Territorial integrity and inviolability of Ukraine are proclaimed in the Constitution. The power in Ukraine belongs to people. It is exercised through democratic elections and referendums and by state government bodies and self-government institutions.

The form of state government is a republic. The head of the state is the president. The Verkhovna Rada of Ukraine is the highest legislative body in the country. The principles of economic, political and ideological multiformity are proclaimed in the Constitution. All citizens have equal rights. People are proclaimed to be the greatest social value in Ukraine. These and other regulations are successively developed in the chapters of the Constitution. The best national traditions are embodied in the Constitution, it creates the legal basis of regulation of social relations.


QUESTIONS

1.    When was the Constitution of Ukraine adopted?

2.    Who wrote the first Constitution of Ukraine?

3.    When was the Constitution confirmed?

4.    What does the Constitution guarantee?

5.    Whom does the power in Ukraine belong to?

6.    What is the highest legislative body?

7.    What is the greatest social value in Ukraine according to the Constitution?


VOCABULARY

profound — глибокий

embodiment — втілення

draft — начерк

to confirm — затверджувати

interity — цілісність

inviolability — недоторканність

midtiformity — різноманітність

successively — послідовно


КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ


Конституція України була прийнята 28 червня 1996 р. Це стало важливою подією в житті українського народу. Можна впевнено сказати, що у нашої країни є давно сформовані конституційні традиції. З історії України ми знаємо, що перша конституція була написана гетьманом Пилипом Орликом у 1710 р. Це була перша конституція в Європі, і вона була відома своєю глибокою демократичністю. Конституція Української народної республіки 1918 р. була схвалена Центральною Радою і була втіленням державних принципів України.

24 жовтня 1990 р. Верховною Радою України була призначена конституційна комісія. Начерк Конституції був написаний підчас першої стадії її підготовки (1990—1993 рр.). Під час другого етапу (1994—1996 рр.) вона була логічно і юридично завершена. Урешті-решт 28 червня 1996 р. Конституція була затверджена Верховною Радою України.

Конституція гарантує основні економічні, соціальні, культурні, цивільні і політичні права. Відповідно до Конституції Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою. У Конституції проголошується територіальна цілісність і недоторканність України. Влада в Україні належить народу. Вона здійснюється через демократичні вибори і референдуми, а також державні органи й установи самоврядування.

Республіка — це форма державного управління. Президент — глава держави. Вищий законодавчий орган у країні — Верховна Рада.

У Конституції проголошені принципи економічної, політичної й ідеологічної різноманітності. Права всіх громадян рівні. Люди є найбільшою соціальною цінністю України. Ці й інші постанови послідовно розвиваються у главах Конституції. Кращі національні традиції втілені в Конституції, вона створює легальну основу регулювання соціальних відносин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити