Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

UKRAINE. GEOGRAPHICAL POSITION


We know that Ukraine is a sovereign state, its independence was proclaimed in 1991. Ukraine is situated in the east of Europe. The territory of Ukraine is 603,700 square kilometres. Our country borders on Russia, Byelorus, Poland, Moldova, Slovakia, Hungary, Romania. It is washed by the Black Sea and the Sea of Azov and has very important ports. Ukraine is larger than France and Great Britain but considerably smaller than Russia. 5 % of the territory is mountainous, the rest part of the Ukrainian area is flat. The Carpathians and the Crimean Mountains are the most famous in Ukraine. The Carpathians are the only mountainous natural boundary of Ukraine. They are covered with mixed forests of pine, fir, beech and oak trees. There are the thickest forests in Volyn, which are part of the famous Byelovezhskaya Pushcha.

The Dnieper is the main river of the country, moreover, it is the third longest river in Europe. Such rivers as the Dniester, the Bug, the Donets are also important.

The population of our country is about 48 million people. Besides Ukrainians the representatives of many other nationalities live there: Russians, Jews, Byelorusians, Moldovians, Romanians, Greeks, Tatars, Poles, Armenians, Germans, Gypsies and some other ethnic minorities. That is why Ukraine has a very rich and varied culture and history.

The biggest cities of Ukraine are Kyiv, Kharkiv, Lviv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya, Donetsk, Odesa, Mykolaiv and some others.

It is a well-known fact that Ukraine is a highly developed industrial and agricultural country. It is rich in iron ore, coal, natural gas, oil salt and other mineral resources. Ukraine also has a big metallurgical, machine-building, fuel and power base, it produces chemical and agricultural raw materials.

Scientists of Ukraine make their contributions of important discoveries and inventions to the world science. The Academy of Science of Ukraine presented many outstanding scientists and research workers to the country. They created new improved machines and mechanisms. Such branches of science as biology, medicine and nuclear physics are not left without attention.

As it is already mentioned Ukraine has a rich history and cultural heritage. There are many higher educational establishments, professional theatres, public libraries, state museums, art galleries in Ukraine. It is also famous for many outstanding writers, poets and singers.

It is very important to mention that Ukraine is a member of the United Nation Organisation and of course takes part in the work of many international organisations.


QUESTIONS

1.    Where is Ukraine situated?

2.    What countries does Ukraine border on?

3.    What is the territory and population of Ukraine?

4.    What does Ukraine produce?

5.    What mineral resources is Ukraine rich in?

6.    What outstanding people of Ukraine do you know?


VOCABULARY

to proclaim — проголошувати

flat — рівнинний

beech — бук

representatives — представники

invention — винахід


УКРАЇНА. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ


Ми знаємо, що Україна — це суверенна держава, її незалежність була проголошена в 1991 р. Україна розташована на сході Європи. Територія України — 603 700 квадратних кілометрів. Наша країна межує з Росією, Білоруссю, Польщею, Молдовою, Словаччиною, Угорщиною, Румунією. Вона омивається Чорним й Азовським морями і має дуже важливі порти. Україна більша за Францію і Великобританію, але значно менша за Росію. П'ять відсотків території — гористі, інша частина — рівнинна. Карпатські та Кримські гори найвідоміші в Україні. Карпатські гори — єдиний природний гірський кордон України. Вони покриті змішаними лісами із сосен, ялин, буків і дубів. На Волині знаходиться найгустіший ліс, що є частиною знаменитої Біловезької пущі.

Дніпро — найголовніша річка країни, більш того, це третя найдовша ріка в Європі. Такі ріки, як Дністер, Буг, Донець, теж важливі.

Населення нашої країни близько 48 млн. чоловік. Крім українців, представники багатьох інших національностей живуть тут: росіяни, євреї, білоруси, молдавани, румуни, греки, татари, поляки, вірмени, німці, цигани і деякі інші етнічні меншини. Тому українська культура й історія така багата і різноманітна.

Найбільші міста України — Київ, Харків, Львів, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Донецьк, Одеса, Миколаїв і деякі інші.

Усім відомо, що Україна — високорозвинена промислова і сільськогосподарська країна. Вона багата на залізну руду, вугілля, природний газ, нафту, сіль й інші мінеральні ресурси. В Україні також є велика металургійна, машинобудівна, паливна й енергетична база, вона виробляє хімічні й сільськогосподарські матеріали.

Учені України роблять свій внесок у вигляді важливих відкриттів і винаходів у світову науку. Академія наук України підготувала багато видатних учених і дослідників країні. Вони створили нові, поліпшені машини і механізми. Такі галузі науки, як біологія, медицина й атомна фізика, теж не залишені без уваги.

Як уже було згадано, Україна має багату історію і культурну спадщину. В Україні багато вищих навчальних закладів, професійних театрів, громадських бібліотек, державних музеїв, художніх галерей. Україна також знаменита багатьма видатними письменниками, поетами і виконавцями.

Дуже важливо згадати, що Україна є членом Організації Об'єднаних Націй і, звичайно ж, бере участь у роботі багатьох міжнародних організацій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити