Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

THE ECONOMY OF UKRAINE


The economy of Ukraine is divided into three economic areas: Southwestern, Donetsk-Dnieper and Southern.

There is a high population density, a dense network of roads and railways in the south-western economic area. This places the area in a favourable position with supplies of metals and fuel for its machine-building plants and the shipping of products to consumers. The largest reserves of minerals and the valuable wood of the Carpathian forests are used in the chemical, gas, mining, timber, paper and porcelain industries.

Local agriculture is the basis of the food industry. The sugar industry helds the top position. A high degree of development has been achieved in the meat and dairy industry.

The engineering industry produced electrical engineering equipment, test instruments and machine tools. Buses of Lviv plant are very popular nowadays. River craft, trams, motorcycles, radio instrumentation, television sets and cameras are also produced by this area.

In the Carpathian zone the timber, furniture and paper industries have developed substantially.

There are rich mineral deposits in the Donetsk-Dnieper economic area. It has major industrial base with bias towards heavy industry. A large industrial output is yielded by the mining, ferrous metallurgy, chemical and machine-building industries. The Donetsk Basin has a group of plant producing zinc, mercury, fertilizers, plastics, soda, acids and dyes. The development of the coke and chemical industry is closely connected with the metallurgical and coal industry. This area has the great concentration of thermal and hydroelectric power stations in Ukraine.

Alongside with the high level of industrialization, this area is considered to be one of the main food suppliers for the country. The Donbass is a producer of vegetable oil, meat and milk products, sugar and butter.

The Southern economic area allies to the sea, and it is reflected.in its industry — shipbuilding is its key sector. Machinery for the power industry, tractors and harvesters are produced by local factories.

Fishing and canning industries develop in the seaside. The food industry is related to the cultivating of grapes, fruit and vegetables. Southern Ukraine is a large producer of grape wines, canned fruit and vegetables. The area, especially the Crimea, is a holiday playground.


QUESTIONS


1.    What are the three economic areas of Ukraine?

2.    Which of them has a high population density?

3.    What industries hold the top position in the South-western economic area?

4.    What is the key sector of the Southern economic area's industry?

5.    What industry is the Donetsk-Dnieper economic area known for?


VOCABULARY


density — густота, щільність

favourable — вигідний

supplies — запаси

consumers — споживачі

timber — лісоматеріал

porcelain — порцеляна

output — випуск, продукція

yield — виготовляти

dye — фарба

acid — кислота


ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ


Економіка України поділяється на три економічні зони: Південно-Західну, Донецько-Дніпровську і Південну.

Південно-Західна економічна область характеризується високою густотою населення, щільною мережею трас і залізниць. Це ставить область у вигідне становище щодо постачання металів і пального для машинобудівних заводів та перевезення товарів споживачу. Величезні запаси мінералів та цінного дерева карпатських лісів використовуються в хімічній, газовій, вугільній, лісовій, паперовій і порцеляновій промисловості.

Місцеве сільське господарство є основою харчової промисловості. Цукрове виробництво займає найвищі позиції. У м'ясній і молочній промисловості був досягнутий високий ступінь розвитку.

Машинобудівна промисловість виробляє електротехнічне устаткування, тестові інструменти і машинне обладнання. Автобуси Львівського заводу зараз дуже популярні. Річкові судна, трамваї, мотоцикли, радіо-інструменти, телевізори і камери також виробляються в цій області.

У Карпатській області значно розвинене виробництво лісоматеріалів, меблів і паперу.

У Донецько-Дніпровській економічній зоні є багаті мінеральні ресурси. Вона має велику індустріальну базу з переважанням важкої промисловості. Велика кількість продукції виробляється вугільною, чорною металургією, хімічною і машинобудівною промисловістю. Донецький басейн має групу заводів, що виготовляють цинк, ртуть, добрива, пластик, соду, кислоти і фарби. Розвиток коксової та хімічної промисловості тісно пов'язаний із металургією і вугільною промисловістю. У цій області велика концентрація тепло- й гідроелектростанцій України.

Нарівні з високим рівнем індустріалізації, ця область вважається одним з основних харчових постачальників країни. Донбас виробляє олію, м'ясо, молочну продукцію і вершкове масло.

Південна економічна зона пов'язана з морем, і це відображено в її промисловості: кораблебудування — ключовий сектор. Місцеві фабрики роблять машинне обладнання для електричної промисловості, трактори, комбайни.

Рибні та консервні заводи розвиваються у морських районах. Харчова промисловість пов'язана з вирощуванням винограду, фруктів і овочів. Південна Україна — це великий виробник виноградних вин, консервованих фруктів і овочів. Ця зона, особливо Крим, є чудовим місцем відпочинку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити