Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

SCIENCE IN UKRAINE


The first centres of sciences in Old Rus were monasteries. In 18th century Kyiv Mohyla Academy played a major role in science. In the 19th century Kyiv, Kharkov, Odessa and Lviv universities became research centres where the first national schools of sciences took shape.

Such scientists as M. Ostrohradsky (mathematics), O. Bodiansky (linguistics), V. Antonovych (history), M. Maksymovych (ethnography and plant physiology), V. Obraztsov, F. Yanovsky, V. Filatov (medicine) made a great contribution to the development of Ukrainian science.

The creation of the Ukrainian Academy of Sciences in 1918 was an event of historic importance. Among its founding members were V. Vernadsky, a famous 20th century scientist and naturalist, noted historians M. Hrushevsky and D. Bahalii; orientalist A. Krymsky; mechanics expert S. Tymoshenko; lawyer M. Vasylenko and many others.

At present, the National Academy of Sciences comprises 170 research centres with powerful research-and-productive facilities. There are nearly 2 500 Doctors and 10 000 Candidates of Science. There are 203 Academicians and 280 Corresponding members, plus 81 foreign members from 18 countries, including the USA, France, Germany, the UK, Italy, Japan.

The National Academy of Ukraine ranks with Europe leading scientific venues. Among its attainments are outstanding accomplishments in natural history and technology, along with tangible contributions to sociology and the humanities.

Since 1962 Boris Paton has been the President of the National Academy. He is a noted scientist, organizer, honorary member of academies in many countries.

A great deal has been done in the leading sciences over the past several years. World priorities have a number of achievements in machine building, rocket and computer technology, molecular biology, genetic engineering, microbiology and medicine.

The National Academy of Ukraine maintains and expands international contacts with academies and research associations and centres in many countries. Over the past several years research and technological cooperation treaties and agreements have been signed with many countries.


QUESTIONS


1.    What were the first centres of sciences in Old Rus?

2.    When was the Ukrainian Academy of sciences created?

3.    How many research centres does the Academy comprise?

4.    Who has been the President of the National Academy since 1962?

5.    What are the achievements of the Academy?


VOCABULARY


research centres — дослідницькі центри

to comprise — уміщувати, охоплювати

facilities — засоби, устаткування

leading — ведучий

venue — центр, осередок

attainment — досягнення

accomplishments — досягнення

tangible — вагомий


НАУКА В УКРАЇНІ


Першими науковими центрами в Давній Русі були монастирі. У XVIII столітті Києво-Могилянська академія відігравала значну роль у науці. У XIX столітті університети Києва, Харкова, Одеси і Львова стали дослідними центрами, де формувалися перші національні наукові школи.

Такі вчені, як М. Остроградський (математика), О. Бодянський (лінгвістика), В. Антонович (історія), М. Максимович (етнографія і фізіологія рослин), В. Образцов, Ф. Яновський, В. Філатов (медицина), зробили величезний внесок у розвиток української науки.

Створення Української академії наук у 1918 р. було подією історичної важливості. Серед засновників були В. Вернадський, відомий учений і натураліст XX століття; історики М. Грушевський, Д. Багалій; сходознавець А. Кримський; експерт з механіки С. Тимошенко; адвокат М. Василенко і багато інших.

Зараз Національна академія наук охоплює 170 дослідних центрів із могутнім дослідницьким і виробничим устаткуванням. Майже 2500 докторів і 10 000 кандидатів наук, 203 академіка і 280 членів-кореспондентів, плюс 81 іноземний учасник з 18 країн, уключаючи СІЛА, Францію, Німеччину, Великобританію, Італію, Японію.

Національна академія в Україні прирівнюється до провідних наукових центрів Європи. Серед її досягнень є видатні роботи у сфері природознавства і технології разом з вагомим внеском у соціологію та гуманітарні науки.

З 1962 р. Борис Патон був президентом Національної академії. Він є видатним ученим, організатором, почесним членом академій у багатьох країнах.

Багато було зроблено у сфері провідних наук за останні кілька років. Світові пріоритети мають досягнення в машинобудуванні, ракетній і комп'ютерній технології, молекулярній біології, генній інженерії, мікробіології та медицині.

Національна академія України зміцнює і розширює міжнародні контакти з академіями і дослідними асоціаціями й центрами в багатьох країнах. За останні кілька років з багатьма країнами були підписані договори й угоди з дослідження й технологічного співробітництва.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити