Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

YOUTH ORGANIZATIONS IN UKRAINE


Everybody knows that the life of any age or generation is determined by the economic, social and political situation in the country. The split of the Soviet Union changed the lives of many people, especially young. The youth is unemployed more than any other age group because of their lack of working experience and knowledge. No doubt, it leads to the criminal situation in the country.

For this reason the Ukranian Government created youth organizations in our country, which are meant to help young people to find their place in life. The most famous organization is: «The Students' League», they solve students' problems includings economic ones. They usually organize youth forums, festivals and interest group meetings. They have ties with the Student Unions of many foreign countries.

It is not surprising that many political parties in Ukraine have youth wings: People's Democratic League of Youth; Ukrainian Social-Democratic Youth; the Union of Agrarian Youth; Leninist Communist Union of Youth of Ukraine, and others.

These youth organizations used to work under the guidance of their political parties. Their participants are active and influential in social and political life of the country. For example, they may form a coalition during the election campaign, such as «Youth for Leonid Kuchma».

To protest against the pollution of the environment young people organize the «greens» movement. Their purpose is to help governmental and nongovernmental organizations to protect and preserve a safe environment in our country.

It would be a mistake to think that young people are not interested in self-consciousness. For example, the «Young Prosvita» constantly raises self-consciousness and promotes Ukrainian culture among young generation.

It must be admitted that in the early 1990s the Union of Pioneer organizations was also set in Ukraine. They unite children and teenagers from 10 to 15 years old. They help children to become worthy citizens of their country.

The Boy Scout organization is also developing in Ukraine. It is based on the principles of British and American organizations.


QUESTIONS

1.    What is the reason of creating youth organizations?

2.    What are the most popular organizations in Ukraine?

3.    What is their role in the political life of the country?

4.    Do they raise self-consciousness of young people?

5.    Have you ever been a member of some youth organization?


VOCABULARY

is determined — визначений

split — розпад

experience — досвід

participant — учасник


МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ


Усі знають, що життя людей будь-якого віку і покоління обумовлене економічною, соціальною та політичною ситуацією в країні. Розпад Радянського Союзу змінив життя багатьох людей, особливо молодих. Через брак досвіду і знань серед молодих людей більше безробітних, ніж серед людей іншого віку. Безумовно, це призводить до кримінальної ситуації в країні.

Із цієї причини український уряд створив молодіжні організації, метою яких є допомогти молодим людям знайти своє місце в житті. Найвідоміша організація — Студентська ліга. Вона допомагає вирішити проблеми студентства, включаючи й економічні. Вона, як правило, організовує молодіжні форуми, фестивалі та збори груп за інтересами. У цієї організації є зв'язки зі студентськими союзами багатьох зарубіжних країн.

Не дивно, що багато політичних партій України мають свої молодіжні рухи: Народна демократична молодіжна ліга; Українська соціал-демократична молодь; Союз аграрної молоді; Ленінсько-комуністичний союз української молоді й інші.

Ці організації працюють під керівництвом політичних партій. Члени цих партій активні й мають вплив на суспільне і політичне життя країни. Наприклад, вони можуть організовувати коаліції під час виборчої кампанії, такі як «Молодь за Леоніда Кучму».

Щоб виразити свій протест проти забруднення навколишнього середовища, молодь організовується в «зелені» рухи. їхня мета — допомогти урядовим і неурядовим організаціям захистити та зберегти навколишнє середовище в нашій країні.

Буде помилкою думати, що молоді люди не зацікавлені в самосвідомості. Наприклад, організація «Молода Просвіта» постійно займається підвищенням самосвідомості та культурного рівня молодого покоління.

Необхідно відзначити, що на початку 1990-х pp. був організований піонерський рух в Україні. Він об'єднує дітей і підлітків від 10 до 15 років. Учасники руху допомагають дітям стати гідними громадянами своєї країни.

Організація бойскаутів також розвивається в Україні. Вона заснована за принципом британської й американської організацій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити