Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

SECONDARY EDUCATION IN UKRAINE


Public education in Ukraine has a century-old history, closely connected with the history of the Ukrainian people. The creation of the Slavonic alphabet by the monks Kirilo and Mefody in the 9th century fostered the spread of literacy and school education. The main types of school at that time were brotherhood schools and monastery schools. At the end of the 17th and beginning of the 18th centuries elementary schools were established in many populated areas of Left-Bank and Slobodian Ukraine. Elements of reading and writing were also taught by wandering teaching deacons. The spread of education was promoted by the printing of books in Ukraine. There were no schools at all in most villages up to 1860 and only few had elementary schools where reading and writing were taught.

In 1856 67 000 children studied in all various elementary schools in Ukraine. Nearly all the working people's children remained illiterate.

The development of the economy demanded that the standard of elementary education should be raised. At the end of the 1860s two-grade schools were created with a five-year term of study.

At the beginning of the 20th century there existed two forms of education in Ukraine: one for the children of the working people and another for the wealthy layers of the population. For the working people there was no continuity between elementary and secondary schools. Only one fifth of the children of school age attended elementary schools. Pre-school education was in a neglected stage.

In January — April 1919 the government of Ukraine issued decrees on education. They proclaimed the separation of the church from the state and the school from the church.

There were and still there are secondary schools, which were to continue developing as general educational, vocational and politechnic schools with the aim of giving the pupils a sound grounding in the foundations of science, techniques and culture.

In Ukraine there are special secondary schools for children with a talent for music, geography or painting where the giving special subjects are taught together with the general subjects at all secondary schools.

Everything is done to provide instructions in the native language of the pupils.

In 1966—1967 instruction in about 12 % of the general schools in Ukraine was conducted in Ukrainian.


QUESTIONS

1.    What is public education in Ukraine connected with?

2.    What were the main types of schools in the 9"' century?

3.    What was taught in elementary schools?

4.    What happened at the end of 1860s?

5.    Which two forms of education existed at the beginning of the 20th century?

6.    Do you know any specialized schools?

7.    What is the educational language in your school?


VOCABULARY

monk — чернець

to foster — сприяти

elementary schools — початкові школи

continuity — безперервність, зв'язок

secondary school — середня школа

neglected stage — занедбаний стан

decree — указ, наказ, постанова

sound grounding — міцна основа

instruction — навчання


СЕРЕДНЯ ОСВІТА В УКРАЇНІ


Народна освіта в Україні має столітню історію, тісно пов'язану з історією українського народу. Створення слов'янського алфавіту ченцями Кирилом і Мефодієм у IX столітті сприяло поширенню грамотності та шкільної освіти. Основними школами на той час були братські й монастирські. Наприкінці XVII і на початку XVIII століть у багатьох населених районах Лівобережної і Слобожанської України були засновані початкові школи. Читанню і письму навчали мандрівні дяки. Поширення освіти також вимагало друкування книг. У багатьох селах до 1860 р. не було шкіл і лише в деяких були початкові школи, де навчали читанню й письму.

У 1856 р. 67 000 дітей училися в різних початкових школах в Україні. Майже всі діти робочого населення залишалися безграмотними.

Розвиток економіки вимагав підвищення рівня початкової освіти. Наприкінці 1860-х рр. виникла дворівнева школа з п'ятьма роками навчання.

На початку XX століття існували дві форми освіти в Україні: для дітей робітничого класу і для заможних верств населення. Для дітей робітників не було зв'язку між початковою і середньою школою. Лише одна п'ята дітей шкільного віку ходила у початкову школу. Дошкільна освіта була в занедбаному стані.

У січні — квітні 1919 р. уряд України видав указ про освіту. Уряд проголосив відокремлення церкви від держави і школи від церкви.

Були і зараз є середні школи, що повинні продовжувати основну освіту, училища й технікуми, які дають дітям міцну базу основних знань з науки, техніки й культури.

В Україні є спеціальні середні школи для дітей, обдарованих у музиці, географії або живописі, де викладання цих предметів проходить поряд із предметами, які викладаються в усіх середніх школах.

Усе робиться для того, щоб забезпечити навчання рідною мовою учнів.

У 1966—1967 рр. у 12 % шкіл України навчання проходило українською мовою.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити