Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

BROTHERHOOD SCHOOLS


Brotherhood schools founded by religious brotherhood for the purposes of counteracting the denationalizing influence of Catholic (Jesuit) and Protestant schools and of preserving the Orthodox faith began to appear in 1580s.

The first school was established in 1586 by the Lviv Dormition Brotherhood. In the first half of the 17th century there were brotherhood schools in some villages. The most prominent schools were in Lviv and Kyiv.

At first the brotherhood schools had a Greek- Slavonic church curriculum: lectures were in Church Slavonic, and Greek was taught as a second language. Then the schools began to adopt the structure and curriculum of the Jesuit schools, using Latin as a primary language. Ukrainian was used only for examination purposes and for teaching the catechism. The curriculum of most of the brotherhood schools provided what was accepted as a secondary education in those times: classical languages, dialectics, rhetoric, poetics, arithmetic, geometry, astronomy, and music (church singing). Some schools taught Orthodox theology and Catholic theology (for the purpose of polemics).

Brotherhood schools were open to various social strata. Students were judged not by lineage, but by achievement (in contrast to Jesuit schools). Discipline in the schools was strict, and physical punishment was used. Orphans and poor students lived in bursas. Brotherhood schools made a significant contribution to the growth of religious and national consciousness and the development of Ukrainian culture. They published textbooks, particularly language textbooks. At the end of the 17th century and in the 18th century the schools found themselves in adverse political conditions and declined.


QUESTIONS


1.    When did Brotherhood Schools begin to appear?

2.    What curriculum was the first?

3.    What were students taught at the schools?

4.    Was the discipline strict?

5.    What was the contribution of these schools to Ukrainian culture?

6.    What was the purpose of founding brotherhood schools?


VOCABULARY


to counteract — протистояти

to denationalize — позбавляти національних прав, рис

curriculum — програма

primary — основний

catechism — катехізис

polemics — полеміка

punishment — покарання

adverse — несприятливий


БРАТСЬКІ ШКОЛИ


Братські школи засновувалися релігійними братствами з метою протистояти релігіям католицької, протестантської, православної церкви, і вони почали з'являтися в 1580-х рр.

Перша школа була заснована в 1586 р. Львівським дормідонтським братством. У першій половині XVII століття у деяких селах уже були братські школи. Найвидатніші школи були у Львові й у Києві.

Спочатку в братських школах була греко-слов'янська церковна програма: лекції проводилися церковнослов'янською, грецька мова була другою. Потім школи почали застосовувати структуру і програму єзуїтських шкіл, використовуючи латинську мову як основну. Українською мовою користувалися тільки на іспитах і викладаючи катехізис. Програма братських шкіл була такою самою, як і в середніх школах тих часів: класичні мови, діалектика, риторика, поетика, арифметика, геометрія, астрономія і музика (церковний спів).

Деякі школи навчали православній і католицькій теології (з метою полеміки).

Братські школи були відкриті для різних соціальних верств. Студентів судили не за походженням, а за досягненнями (на відміну від єзуїтської школи). Дисципліна в школах була суворою, навіть допускалося фізичне покарання. Сироти й бідні студенти жили в бурсах. Братські школи зробили важливий внесок у підвищення релігійної і національної свідомості й у розвиток української культури. Вони друкували книги, зокрема підручники для вивчення мови. Наприкінці XVII століття й у XVIII столітті для цих шкіл склалися несприятливі політичні умови, і вони занепали.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити