Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

HIGHER EDUCATION IN UKRAINE


The first higher school in Ukraine, the Kyiv-Mohila college was founded in 1632 after the merging of the brotherhood and monastery schools. Among the graduates of these schools were teachers, completers of textbooks, scientists, writers.

Kyiv University, founded in 1661 had a definite influence on the development of education in Western Ukraine.

In the first half of the 18th century the Kyiv-Mohila college became the Kyiv Academy. It had a considerable influence on the development of scholarship and education in Ukraine. In 1805 Kharkov University was opened, Kyiv University was founded in 1812.

In 1860—1870 a system was gradually formed for the training of teachers particularly for elementary schools. Three years later teacher's college was founded. During the 1914—1915 there were 33 teacher's colleges and 8 teacher's institutes.

The main task of higher education in our time is preparation of highly qualified specialists, well-versed in the latest achievements of domestic and foreign science and technics.

Graduates of secondary educational schools are eligible for admission to higher educational establishments through the system of competitive examinations.

Secondary school leavers awarded gold and silver medals are enrolled without competition on condition that they get an excellent mark for one of the major subjects at the entrance examinations. The applicants have their entrance examinations in July and August. If the applicants want to have a good command of the subject in which they will take examinations they attend preliminary courses. Most of the students receive grants, amount depends on the results of the previous set of examinations.

There are two terms in an academic year. Students have holidays twice a year at the end of each set of examinations. There are departments for full-time students and part-time students at our higher educational establishments.

Scientific works are prepared through post-graduate courses at higher educational and research institutes.


QUESTIONS

1.    When was the first higher school founded in Ukraine?

2.    When was Kyiv University founded?

3.    When was Kharkov University opened?

4.    What is the main task of higher education in our time?

5.    What is the system of entering the higher educational establishment?

6.    When do applicants have their entrance examinations?


VOCABULARY

merging — злиття

completers — укладачі

scholarship — ученість

well-versed — добре обізнані

achievements — досягнення

competitive examinations — конкурсні іспити

preliminary courses — підготовчі курси

grant — стипендія

department — відділення


ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ


Перша вища школа в Україні, Києво-Могилянська колегія, була заснована в 1632 р. після злиття братської й монастирської шкіл. Серед випускників цих шкіл були вчителі, укладачі підручників, учені, письменники.

Київський університет, заснований у 1661 р., мав значний вплив на розвиток освіти в Західній Україні.

У першій половині XVIII століття Києво-Могилянська колегія стала Київською академією. Вона мала значний вплив на розвиток ученості й освіти в Україні. У 1805 р. був відкритий Харківський університет, а Київський університет був заснований у 1812 р.

У 1860—1870 рр. поступово утворилася система для підготовки вчителів, особливо початкових шкіл. Три роки потому був заснований коледж для вчителів. У 1914—1915 рр. уже було 33 викладацьких коледжі та 8 викладацьких інститутів.

Головне завдання вищої освіти у наш час — підготовка висококваліфікованих фахівців, добре обізнаних з останніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки і техніки.

Випускники середніх шкіл допускаються у вищі навчальні заклади через систему вступних іспитів.

Випускники школи, які одержали золоту або срібну медаль, зараховуються до інституту без вступних іспитів за умови, що вони одержують відмінну оцінку з основного предмета на вступних іспитах. Абітурієнти здають іспити у липні — серпні. Якщо абітурієнти хочуть мати хороші знання з предметів, з яких будуть складати іспити, вони відвідують підготовчі курси. Більшість студентів одержують стипендію, сума якої залежить від результатів попередніх іспитів.

В академічному році 2 семестри. Канікули у студентів 2 рази на рік наприкінці кожного семестру після іспитів. Є денні та заочні відділення у вищих навчальних закладах.

Після закінчення інституту аспіранти займаються науковою роботою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити