Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

RELIGION IN UKRAINE


The history of religion in Ukraine is traced back many a century. Ancient people worshipped forces of elements and ancestors' ghosts. Gods like Yarylo, Dazhbog and Perun personified the might of heavens, on earth people were surrounded by evil spirits. But all people were protected by Mother Goddess Beregynia.

With the development of the state there occured the need in different religions. In 988 Grand Prince Vladymyr imposed Christianity in Kyiv Rus, later, in the 11th century Christianity became the dominant religion, nevertheless, pagan beliefs persisted in the provinces for some time.

Churches were not only places of prayer but also venues of public, business and educational activities.

In the 18th century the Ukrainian Church lost its beneficial influence on the country's cultural life. There were attempts to deliver sermons in Ukrainian and to translate gospels into Ukrainian. In 1870 P. Kulish translated the Bible into Ukrainian.

Nowadays the Orthodox Church remains the principal component of religious life. A noticeable place is occupied by the Ukrainian Greek Catholic Church. Roman Catholic Church is among the churches whose progress has been marked by special dynamism. Protestant churches are also well represented in Ukraine: Baptist, Pentecostal, Adventist, Reformist, Lutheran and other Dominations.

According to the Constitution of Ukraine, Church is separated from the state, and school is separated from the church.

Since Ukraine is an independent state, the number of believers and church-goers has increased. It seemed that religious activity had its rebirth: religious buildings have been returned to their rightful owners, new churches have been built, old churches and cathedrals reconstructed, monasteries, religious seminaries and academies restored and Sunday schools opened.


QUESTIONS

1.    What did ancient people worship?

2.    When did Prince Vladymyr impose Christianity in Kyiv Rus?

3.    What churches in Ukraine do you know?

4.    Is church separated from the state?

5.    How did the independence of Ukraine influence the religion?


VOCABULARY

to worship — поклонятися

pagan — язичеський

venue — місце зібрання, зустрічі

beneficial — доброчинний

Pentecostal church — церква п'ятидесятників

rebirth — відродження

sermon — проповідь


РЕЛІГІЯ В УКРАЇНІ


Історія української релігії почалася багато століть тому. Давні люди поклонялися силам різних предметів і духам предків. Такі боги, як Ярило, Дажбог і Перун, являли собою силу неба, на землі люди були оточені злими духами. Але Мати Пресвята Берегиня захищала всіх людей.

Із розвитком держави з'явилася потреба у різних релігіях. У 988 р. великий князь Володимир запровадив християнство на Русі, пізніше, в XI столітті, християнство стало домінуючою релігією, але все-таки у провінціях ще залишалися язичеські повір'я.

Церкви були не тільки місцем для молитов, вони також були джерелом суспільної, ділової й освітньої діяльності.

У XVIII столітті церква втратила свій вплив на культурне життя країни. Відбувалися спроби читання проповідей і перекладу Євангелія українською мовою. У 1870 р. П. Куліш переклав Біблію українською мовою.

Сьогодні православна церква залишається основним компонентом релігійного життя. Значне місце посідає українська греко-католицька церква. Римсько-католицька церква знаходиться серед церков, розвиток яких було позначено особливим динамізмом. Протестантські церкви теж добре представлені в Україні: баптисти, п'ятидесятники, адвентисти, реформісти, лютерани й інші віросповідання.

Відповідно до Конституції України церква відділена від держави і школа відділена від церкви.

З того часу як Україна стала незалежною державою, кількість віруючих і відвідувачів церкви збільшилася. Здається, що релігійна активність відродилася: релігійні споруди повернуті їхнім повноправним власникам, будуються нові церкви, реконструюються старі, відкриваються монастирі, семінарії, академії і недільні школи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити