Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

OUR NATIVE LANGUAGE


Ukrainian is our native language as we are citizens of Ukraine. It is the second most widely spoken language of 12 surviving members of the Slavic group of the large Indo-European language family. It can be classified with Russian and Belarussian as an East Slavic language.

A set of dialects represents Ukrainian language, these dialects differ significantly from each other, although the division of these dialects in Ukrainian language is not so strong as it is in British English or German. Traditionally these dialects are divided into three groups: northern, southwestern and southeastern. And as a result, standard Ukrainian is a superstructure based on this dialectal foundation. This form of Ukrainian is taught in school and used in literature. The standard language is built on the Poltava-Kyiv dialects of the southeastern group.

The status of the Ukrainian language on Ukrainian territories was defined by foreign powers, except that brief period of Ukraine's independence. Generally the role of the Ukrainian language was restricted. There was no special legislation on language in the former USSR and Russian was the only language of government. According to the Constitution of Ukraine in 1937, the use of Ukrainian was guaranteed in schools. However, Russian remained to be the only language of instruction for the Ukrainian population.

On 28 October 1989 the Supreme Soviet of the UkSSR passed the law «On languages in the Ukrainian SSR», it gave official status to Ukrainian and provided its introduction in the legislation, ministry, civil organisations and enterprises, the court system, international treaties and agreements, the school system from kindergarden to higher educational institutions, scientific publications and the mass media.


QUESTIONS

1.    Is Ukrainian spoken throughout the territory of Ukraine?

2.    What group does the Ukrainian language belong?

3.    What dialects represent Ukrainian?

4.    What dialect is the standard language built on?

5.    Was the role of Ukrainian restricted?

6.    What was the language of government?

7.    What law gave Ukrainian official status?


VOCABULARY

citizens — громадяни

surviving — ті, хто вижив; ті, що збереглися

foundation — основа

restricted — обмежений

legislation — законодавство


НАША РІДНА МОВА


Українська — наша рідна мова, тому що ми — громадяни України. Це друга найпоширеніша мова з 12 членів слов'янської групи великої індоєвропейської мовної сім'ї, які збереглися. Її можна класифікувати з російською і білоруською як східнослов'янську мову.

Українська мова представлена деякими діалектами, що відрізняються один від одного. Хоча відмінність цих діалектів в українській мові не така сильна, як у британській, англійській або німецькій мовах. Традиційно ці діалекти розділяються на три групи: північну, південно-західну і південно-східну. У результаті стандартна українська мова є суперструктурою, яка базується на цій діалектичній основі. Ця форма української вивчається у школі й використовується в літературі. Стандартна мова побудована на полтавсько-київському діалекті південно-східної групи.

Статус української мови на території України був визначений іноземною владою, крім короткого періоду незалежності України. В основному роль української мови була обмежена. У колишньому Радянському Союзі не існувало спеціального мовного законодавства, і російська мова була єдиною мовою уряду. Відповідно до Конституції України 1937 р., у школах було гарантоване використання української мови. Проте російська мова залишилася єдиною мовою освіти для українського населення.

28 жовтня 1989 р. Верховна Рада УРСР видала закон «Про мови на території України», що дало офіційний статус українській мові та передбачило її введення у законодавство, міністерства, цивільні організації й установи, судову систему, міжнародні договори й угоди, шкільну систему, починаючи з дитячого садка і до вищих навчальних закладів, наукові публікації та ЗМІ.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити