Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

VLADYMYR THE GREAT


Vladymyr the Great was born in 956, and died 15 July 1015 in Vyshgorod, near Kyiv. He was the grand prince of Kyiv from 980; he was a son of Sviatoslav I Igorevych and Malusha and father of 11 princes by five wives, including Sviatopolk I, Yaroslav the Wise, Mstyslav Vladymyrovych and Saints Borys and Gleb Vladymyrovych. In 977 among Sviatoslav's sons broke out a struggle for power. Yaropolk I forced Vladymyr to move to Scandinavia, but in 980 Vladymyr returned to Rus, and expelled Yaropolk from Novgorod. Later he captured Kyiv and Yaropolk was murdered, he became the grand prince and married Yaropolk's Greek widow.

Over the next 35 years the borders of Kyiv Rus were expanded and it turned into one of the most powerful states in Eastern Europe. He united the East Slavic tribes, divided his realm into lands, installed his sons to govern them. In 983 Vladymyr gained access to the Baltic sea. In 985 he defeated the Khazars and Volga Bulgars and secured his state's eastern frontier. He built fortifications along the Irpin, the Stuhna, and the Sula rivers and founded fortified towns that were joined by eastern ramparts.

Vladymyr became convinced that a monotheistic religion would consolidate his power, as it happened with neighbouring rulers. He made his choice after the Byzantine emperor Basil II asked for help in defeating his rival. Vladymyr offered military aid only if he was allowed to marry Basil's sister, Anna, and Basil agreed only after Vladymyr promised to convert himself and his subjects to Christianity.

In December 987, Vladymyr, his family, and his closest associates were baptized, and he took the Christian name Vasylii (Basil). The mass baptizm of the citizens of Kyiv took place in August 988, and the rest part of the population of Rus was slowly converted, sometimes by force.

The Christianization of Rus was engineered by Byzantium. Byzantium introduced art, education and literature in Rus. During Vladymyr's reign the first school and churches were built. The adoption of Christianity facilitated the unification of the Rus tribes and establishment of foreign dynastic, political, cultural, religious and commercial relations with the Byzantine Empire, Bulgaria and Germany.

Towads the end of Vladymyr's life his sons Sviatopolk and Yaroslav of Novgorod challenged his rule. Vladymyr defeated Sviatopolk but died while preparing a campaign against Yaroslav and was buried in the Church of the Tithes.


QUESTIONS


1.    When was Vladymyr the Great born?

2.    How did he become the grand prince of Kyiv Rus?

3.    What did he do during his reign?

4.    Why did he introduce Christianity?

5.    What did the Christianization give to Kyiv Rus?

6.    Which sons challenged Vladymyr's rule?


VOCABULARY


to expel — виганяти

to expand — розширювати

realm — королівство

rampart — вал

to convert — звернути

to baptize — хрестити

unification — об'єднання

to challenge — кидати виклик


ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ


Володимир Великий народився у 956 р., а вмер 15 липня 1015 р. у Вишгороді, біля Києва. Він був великим князем київським з 980 р.; він був сином Святослава І Ігоровича і Малуші й батьком 11 князів від 5 дружин, уключаючи Святополка І і Ярослава Мудрого, Мстислава Володимировича і святих Бориса і Гліба Володимировичів. У 977 р. серед синів Святослава розгорілася боротьба за владу. Ярополк І змусив Володимира піти до Скандинавії, але в 980 р. Володимир повернувся і вигнав Ярополка з Новгорода. Пізніше він захопив Київ, і Ярополк був убитий, Володимир став великим князем і одружився з грецькою вдовою Ярополка.

Протягом наступних 35 років були розширені кордони Київської Русі, і вона перетворилася на одну з найсильніших держав у Східній Європі. Він об'єднав східнослов'янські племена, розділив своє князівство на землі та поставив своїх синів керувати ними. У 983 р. Володимир отримав доступ до Балтійського моря. У 985 р. він переміг хазар і волзьких болгар та захистив східний кордон держави. Він побудував укріплення вздовж Ірпеня, Стуни й річки Сули і заснував укріплені міста, що були з'єднані валами.

Володимир переконався, що єдина релігія зміцнить його владу так само, як це відбулося із сусідніми правителями. Він зробив свій вибір після того, як візантійський імператор Василій II звернувся по допомогу, щоб перемогти свого суперника. Володимир запропонував військову підтримку тільки в тому випадку, якщо Василій віддасть за нього заміж свою сестру Анну. Василій погодився після того, як Володимир пообіцяв прийняти християнство.

У грудні 987 р. Володимир, його родина і найближчі соратники були хрещені, і Володимир узяв християнське ім'я Василій. Масове хрещення громадян Києва почалося в серпні 988 p., і решта населення Русі теж поступово приймала християнство, іноді це відбувалося насильно.

Християнізація Русі проводилася Візантією. Візантія ввела своє мистецтво, освіту і літературу на Русі. Під час правління Володимира були побудовані перші школи і церкви. Прийняття християнства сприяло об'єднанню племен Русі й установило іноземні династичні, політичні, культурні, релігійні і комерційні зв'язки з Візантійською імперією, Болгарією та Німеччиною.

Ближче до кінця життя Володимира його сини Святополк і Ярослав Новгородський стали загрожувати його правлінню. Володимир переміг Святополка, але помер під час підготовчої кампанії проти Ярослава. Він був похований у Десятинній церкві.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити