Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

BOHDAN KHMELNYTSKY


Bohdan Khmelnytsky (Fedor) Zinovii, was born in 1596, and he died in 1657 in Chyhyryn. He was Hetman of the Zaporozhian Host from 1648 to 1657, a founder of the Hetman state (1648—1782). His father served as an officer under the Polish crown of hetman S. Zolkiewski and his mother was of cossack descent. Bohdan Khmelnytsky completed his schooling before 1620 and acquired a broad knowledge of world history and fluency in Polish and Latin. Later he acquired a knowledge of Turkish, Tatar and French. The Battle of Cecora (1620), in which he lost his father and was captured by the Turks, was his first military action. He spent two years in Istanbul and then was ransomed by his mother and returned to Ukraine.

In the 1620s he joined the registered Cossacks. Later he married Hanna Somko, a Cossack's daughter from Pereiaslav. By 1637 he attained the high office of military chancellor. By the Ordinance of 1638 the Polish King revoked the autonomy of the Zaporozhian Host and placed the registered cossacks under the direct authority of the Polish military command in Ukraine. The office of military chancellor, which Khmelnytsky had held, was abolished and Khmelnytsky was demoted to a captain of Chyhyryn regiment.

In 1638 he visited Warsaw with a Cossack delegation to petition King Vladyslav IV to restore the former Cossack privileges.

By 1645 his reputation for leadership was such that King Vladyslav, in putting together a coalition of Poland, Venice, and other states against Turkey, turned to him to obtain the support of the Zaporozhian Cossacks. These events provided Khmelnytsky with wide military and political contacts.

Khmelnytsky had been regarded with suspicion for many years by the Polish magnates in Ukraine. In spite of the fact that Khmelnytsky received a title to Subotiv in 1646, the Chygyryn assistant Vicegerent Czaplinski raided the estate, seized movable property, and disrupted the manor's economy. Khmelnytsky's small son was severely beaten at the marketplace in Chygyryn. Under these conditions of violence and terror Khmelnytsky's wife died in 1647.

At the end of December 1647 Khmelnytsky departed for Zaporozhia with a small (300—400 men) detachment. There he was elected hetman. This event marked the beginning of a new Cossack uprising, which quickly turned into a national revolution.

The great uprising of 1648 was one of the most cataclysmic events in Ukrainian history. It is difficult to find an uprising of comparable magnitude, intensity, and impact in the history of early modern Europe. A crucial element in the revolt was the leadership of hetman B. Khmelriytsky, whose exceptional organisational, military and political talents to a large extent accounted for its success.

Khmelnitsky was buried on 25 August 1657 in St Elijah's Church in Subotiv, which he himself had built. His greatest achievement in the process of national revolution was the Cossack Hetman State of the Zaporozhian Host (1648—1782). His statesmanship was demonstrated in all areas of state-building — in the military, administration, finance, economics, and culture.


QUESTIONS

1.    What was B. Khmelnytsky?

2.    What was his first military action?

3.    What did he attain in 1637?

4.    What did he do in 1638?

5.    Why did King Vladyslav turn to him?

6.    What did Czaplinski do with Subotiv?

7.    What event marked the beginning of a new Cossack uprising?

8.    What was the role of Bohdan Khmelnytsky in the revolt?


VOCABULARY

host — військо

to ransom — звільняти за викуп

chancellor — канцлер, перший секретар

to demote — знижувати у званні

regiment — полк

vicegerent — намісник

to disrupt — руйнувати

magnitude — значимість

revoke — скасовувати


БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ


Богдан Хмельницький (Федір) Зіновій народився у 1596 р., а помер у 1657 р. у Чигирині. З 1648 по 1657 рік він був гетьманом Запорізького війська і засновником гетьманської держави (1648—1782 рр.). Його батько служив офіцером під польською короною гетьмана С. Жолкевського, а його мати була козацького походження. Богдан Хмельницький закінчив навчання в 1620 р., отримав широкі знання зі світової історії, вивчив польську і латинську мови. Пізніше він вивчив турецьку, татарську і французьку. У Сікорській битві (1620 р.) він утратив батька і був схоплений турками; це були його перші воєнні дії. Два роки він провів у Стамбулі, після чого його викупила мати і він повернувся в Україну.

У 1620-х рр. він приєднався до реєстрових козаків. Одружився з Ганною Сомко, козацькою дочкою з Переяслава. До 1637 р. він одержав вищу посаду першого військового секретаря. За указом 1638 р. польський король скасував автономію Запорізького війська і перевів реєстрових козаків під пряме польське військове командування в Україні. Посада першого військового секретаря, що займав Хмельницький, була скасована, і він став капітаном Чигиринського полку.

У 1638 р. Хмельницький з делегацією козаків відправився у Варшаву з петицією королю Владиславу IV про відновлення колишніх привілеїв козаків.

До 1645 р. лідерські якості Хмельницького були добре відомі, і король Владислав, створюючи коаліцію Польщі, Венеції й інших держав проти Туреччини, звернувся до Хмельницького по допомогу запорізьких козаків. Ці події дали Хмельницькому багато військових і політичних контактів.

Протягом багатьох років до нього ставилися з підозрою польські магнати в Україні. Незважаючи на те, що в 1646 р. Хмельницький отримав право на Суботів, чигиринський намісник Чаплинський зробив набіг на його маєток, захопив рухому власність і зруйнував поміщицький будинок. Молодший син Хмельницького був жорстоко побитий на базарній площі в Чигирині. За цих обставин жорстокості й терору в 1647 р. померла дружина Хмельницького.

Наприкінці грудня 1647 р. Хмельницький відправився на Запоріжжя з невеликим військом (300—500 чол.). Там він був обраний гетьманом. Ця подія позначила початок козацького повстання, що швидко перетворилося на національну революцію.

Велике повстання 1648 р. було одним із найбільш руйнівних подій в українській історії. За величиною, інтенсивністю і впливом на історію ранньої сучасної Європи це повстання не можна порівняти з жодним іншим. Значимим елементом повстання було лідерство Б. Хмельницького, чиї виняткові організаторські, військові та політичні здібності сприяли успіху.

Хмельницький був похований 25 серпня 1657 р. в церкві святого Іллі в Суботові, яку він сам і побудував. Його найбільшим досягненням у процесі національної революції була козацько-гетьманська держава Запорізького війська (1648—1782 рр.). Його уміння керувати державою було продемонстровано в усіх галузях державного будівництва — військовій, адміністративній, фінансовій, економічній і культурній.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити