Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

ALEXANDER POTEBNІA


Alexander Potebnia was born on 22 September 1835 on khutir near  Havrylivka (now Hryshyne), Poltava gubernia, and he died on 11 December 1891 in Kharkiv. He was a linguist, folklorist, and literary scholar; from 1875 he was a corresponding member of the Russian Imperial Academy of Sciences. He studied law, history, and philology at Kharkiv University. In 1860-s he wrote a Ukrainian primer for Sunday schools, and took part in folklore expeditions in Poltava and Okhtyrka counties. In 1874 he was appointed professor of Russian language and literature at Kharkiv Historical Philological Society (1877—1890), and he was a member of the Czech Scientific Society (from 1887).

As a linguist Potebnia was specializing in four areas: the philosophy of language, the historical phonetics of the East Slavic languages, etymology, and Slavic historical syntax. His major works on the philosophy of language are «Thought and Language», «From Notes on Russian Grammar», and «Language and Nationality».

A. Potebnia regarded language as an individual's or a nation's only possible means of perceiving the world and of thinking, he protested against denationalization in general and the russification of Ukraine in particular, and equated this process with spiritual and intellectual disintegration.

Potebnia viewed the history of a language as the history of its dialects and used the concept of phonetic law, although he often tried to find a psychological basis for the concept.

From the 1870s Potebnia concentrated on the study of the historical syntax of the Slavic languages against a comparative Indo-European background.

Potebnia was far ahead of his contemporaries. In 1945 the Institute of Linguistics was rfamed after him. Collections of his works on accentology (1973) and esthetics and poetics (1976, 1985) have been published.


QUESTIONS


1.    When was A. Potebnia born?

2.    Where did he study?

3.    What was Potebnia specializing in?

4.    What are his major works?

5.    What was his concept about the history of a language?


VOCABULARY


scholar — учений

primer — буквар

county — округ

to perceive — розуміти

to equate — вважати рівним

concept — поняття, концепція

contemporaries — сучасники


ОЛЕКСАНДР ПОТЕБНЯ


Олександр Потебня народився 22 вересня 1835 р. на хуторі недалеко від Гаврилівки (зараз Гришине), Полтавська губернія, і помер 1 грудня 1891 p. у Харкові. Він був лінгвістом, фольклористом, літературознавцем; з 1875 р. він був членом-кореспондентом Російської імператорської академії наук. Він вивчав право, історію і філологію в Харківському університеті. У 1860-х pp. він написав український буквар для недільних шкіл і брав участь у фольклорних експедиціях у Полтавський і Охтирський округи. У 1874 pp. його призначили професором російської мови і літератури в Харківському історико-філологічному товаристві (1877—1890 pp.), і він був членом Чеського наукового товариства (з 1887 p.).

Як лінгвіст Потебня спеціалізувався в чотирьох галузях: філософії мови, історії фонетики східнослов'янських мов, етимології та слов'янському історичному синтаксисі. Його основні роботи з філософії мови — «Думка і мова», «Із записів з російської граматики», «Мова і національність».

Олександр Потебня вважав мову єдиним можливим засобом сприйняття світу або думки особистістю чи нацією, він був проти денаціоналізації в цілому і русифікації України зокрема, він зіставляв цей процес із духовним й інтелектуальним руйнуванням.

Потебня розглядав історію мови як історію діалектів і використовував концепцію фонетичного закону, хоча він часто намагався знайти психологічну основу для цього поняття.

З 1870-х pp. Потебня концентрувався на вивченні історичного синтаксису слов'янських мов у зіставленні з індоєвропейською прамовою.

Потебня був далеко попереду своїх сучасників. У 1945 р. інститут лінгвістики був названий його ім'ям. Були опубліковані його роботи з акцентології (1973 p.), естетики й поетики (1976 p., 1985 p.).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити