Англійська мова 1500 тем

УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ

SOKE FACTS FROM THE HISTORY OF UKRAINIAN LITERATURE


The modern Ukrainian literature emerged out of the colloquial Ukrainian tongue at the end of the 19th century. The writers of that time made a great contribution to the reawakening of Ukrainian national consciousness.

For example, Ivan Kotlyarevsky, a classical poet, is famous for his «Eneyida», a brilliant parody on Virgil's work, he turned the characters of ancient Greek into Ukrainian Cossacks. His works are very colourful, humorous and popular with common people.

In the 1830s Kharkiv was known as the centre of Ukrainian Romanticism, and during these ages appeared ethnographical materials, the interpretation of Ukrainian history, collections of folk legends and cossack chronicles. Such authors as Izmail Sreznevsky, Levko Borovykovsky, Amvrosy Metlynsky and Mykola Kostomarov were at their creative peak.

The early poetry of Taras Shevchenko showed sad and unhappy side of Ukrainian history. The poems «The Haidamaks», «The Dream», «The Caucasus» are the example of modern Ukrainian realistic literature.

Marko Vovchok was the first woman-writer, who started Ukrainian realism. Ivan Netchuy-Levytsky followed her and drew true pictures of the village life. «Kaidasheva Simya» and «Khmary» are the best examples.

Ivan Franko was famous for his dramas, lyric poetry, short stories and poems. He called Ukrainians to fight against social and national oppression.

Mykhaylo Kotsyubynsky and Vasyl Stefanic gave way to Ukrainian modernism. The revolutionary novel «Fata Morgana» is worth reading.

The renaissance of Ukrainian literature happened in the first three decades of the 20th century. There appeared many different literary movements, which changed each other very fast or lived side by side and competed with each other.

The Russian Revolution of 1917 gave a relative freedom to Ukrainian literature. There were formed new literary . roups and organizations, young writers published their works and new literary magazines began to appear. Mykola Kulish, Mykola Hvylyovyi, Hryhory Kosynka, Yuri Yanovsky, Oleksander Dovzhenko, Ostap Vyshnya were very popular at that time.

The post-Stalinist period gave birth to a new generation of Ukrainian writers. They were known as the «Writers of the Sixties», they rejected Socialist Realism. Among them there were Vasyl Stus, Lina Kostenko, Vasyl Symonenko, Ivan Drach and some others. Repressive measures of 1970s made many of them keep silent.

New opportunities for literary expression were opened with the Independence of Ukraine.


QUESTIONS

1.    When did the modern Ukrainian literature appear?

2.    What is Ivan Kotlyarevsky famous for?

3.    What is Kharkiv of the 1830s known for?

4.    What did the early poetry of Taras Shevchenko show?

5.    Who started Ukrainian realism first from women-liters?

6.    What gave a relative freedom to Ukrainian literature?

7.    Who were the «Writers of the Sixties»?


VOCABULARY

to emerge — з'являтися

oppression — утиск, тиск

renaissance — відродження

to compete — конкурувати

to reject — заперечувати

to keep silence — мовчати

opportunities — можливості


ДЕЯКІ ФАКТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Сучасна українська література вийшла з розмовної української мови наприкінці XIX століття. Письменники того періоду зробили великий внесок у відродження української національної свідомості.

Наприклад, Іван Котляревський — поет-класик, знаменитий своєю «Енеїдою», вражаючою пародією на твір Вергілія, — перетворив персонажів Давньої Греції на українських козаків. Його роботи дуже яскраві, гумористичні й дуже популярні серед простого народу.

У 1830-х рр. Харків був відомий як центр українського романтизму, протягом цих років з'являлися етнографічні матеріали, інтерпретація української історії, збірники народних легенд і козацькі хроніки. Такі автори, як Ізмаїл Срезневський, Левко Боровиковський, Амвросій Метлинський і Микола Костомаров, були на піку творчої діяльності.

Рання поезія Тараса Шевченка зображувала сумну і нещасливу сторону української історії. Поеми «Гайдамаки», «Сон», «Кавказ» є прикладом сучасної української реалістичної літератури.

Марко Вовчок була першою жінкою-письменницею, яка поклала початок українському реалізму. За нею пішов Іван Нечуй-Левицький, який малював правдиві картини сільського життя. «Кайдашева сім'я» і «Хмари» є найкращими прикладами.

Іван Франко був відомий своїми драмами, ліричною поезією, короткими оповіданнями і віршами. Він закликав українців боротися проти соціального та національного гніту.

Михайло Коцюбинський і Василь Стефаник проклали дорогу українському модернізму. Революційний роман «Фата моргана» вартий того, щоб його прочитали.

Відродження української літератури припало на три перших десятиліття XX століття. З'явилося багато різних літературних рухів, що швидко змінювали один одного або існували пліч-о-пліч, суперничаючи.

Російська революція 1917 р. дала відносну волю українській літературі. Формувалися нові літературні групи, організації, молоді письменники видавали свої роботи, і почали з'являтися нові літературні журнали. Микола Куліш, Микола Хвильовий, Григорій Косинка, Юрій Яновський, Олександр Довженко, Остап Вишня були дуже популярні в той час.

Постсталінський період породив нове покоління українських письменників. Вони були відомі як письменники 60-х рр., вони заперечували соціалістичний реалізм. Серед них були Василь Стус, Ліна Костенко, Василь Симоненко, Іван Драч і деякі інші. Репресії 1970-х рр. змусили багатьох з них замовчати.

Нові можливості для літературного вираження відкрилися з проголошенням незалежності України.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити