Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

MY FAVOURITE ENGLISH PAINTER


From early times Englishmen have been great collectors and travellers. The general level of art in Great Britain has always been high. But it has never reached that of France and Italy. Many greatest foreign masters were attracted to Britain by lavish rewards and honours. Among them were the Flemish Anthony Van Dyck, Harts Holbein of German extraction. They were the originators of the brilliant school of English painting.

As for me, William Hogarth is the most colourful figure, whose paintings attract by their singular originality. Hogarth wrote series of paintings which, like acts of a drama, were bound together by a plot. His famous series are «A Harlot's Progress», «A Rake's Progress» and «Marriage a la Mande». In a few years came another series «Elections». In them Hogarth displays the English state system, its statesmen and the evil practices going on during election campaigns.

Hogarth didn't want to follow the vogue and copy the old masters: the truth of life, the every day reality seemed to be of greater importance. He breaks off with the old style. Hogarth is the creator of his own method. His contemporaries called Hogarth's style the «modern moral subject». Hogarth's realism paved new ways for English art.

William Thackeray in his book «The English Humourists of the 18th century» describes William Hogarth in the following way: «...he's a jovial honest London citizen, stout and sturdy man, who has a proper bourgeois scorn for everything pretentious and false».


QUESTIONS

1.    Is the level of art in Great Britain high?

2.    William Hogarth is the most colourful artist of 18th century, isn't he?

3.    What Hogarth's series of paintings do you know?

4.    Did Hogarth create his own method?

5.    How does William Thackeray describe Hogarth in his book?


VOCABULARY

lavish — щедрий

reward — нагорода

vogue — мода

contemporary — сучасник

jovial — веселий

stout — відважний

sturdy — міцний


МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ АНГЛІЙСЬКИЙ ХУДОЖНИК


З давніх часів англійці відомі як великі колекціонери й мандрівники. Загальний рівень мистецтва у Великобританії завжди був високим. Але він ніколи не досягав рівня Франції та Італії. Багатьох великих іноземних художників привертали до Британії щедрими нагородами і почестями. Серед них були фламандець Антоніс Ван Дейк, німець Хартс Холбейн. Вони були засновниками чудової англійської художньої школи.

На мій погляд, Вільям Хогарт — найбільш колоритна постать, чиї картини чарують неповторною оригінальністю. Хогарт написав серії картин, які, як дії драми, були пов'язані сюжетом. Його знамениті серії — «Кар'єра повії», «Кар'єра марнотрата» і «Модне одруження». Через кілька років вийшла інша серія — «Вибори» . У ній Хогарт викривав англійську державну систему, її державних діячів та аморальну практику, яка має місце під час виборчої кампанії.

Хогарт не бажав додержуватися моди і копіювати старих майстрів: правда життя, повсякденна реальність здавалися більш важливими. Він пориває зі старим стилем. Хогарт — творець свого власного методу. Сучасники називали стиль Хогарта «сучасний моральний предмет». Реалізм Хогарта започаткував новий напрямок в англійському мистецтві.

Вільям Теккерей у книзі «Англійські гумористи XVIII сторіччя» описує Вільяма Хогарта в такий спосіб: «...він веселий Громадянин Лондона, відважна і стійка людина, яка має буржуазне презирство до всього вигадливого і фальшивого».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити